Svenska ämnesord och WebDeweySearch

Just nu planerar jag ett undervisningstillfälle i Svenska ämnesord för bibliotekskollegor. Svenska ämnesord finns nu i en ny version.  I databasen Svenska ämnesord finns termer, som används av många svenska bibliotek för att innehållsbeskriva medier – ett tips för att hitta söktermer för sökningar i Summon och Libris.

Sedan sommaren 2011 använder Malmö högskolas bibliotek det internationella klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification (DDC), vilket möjliggör samarbete med utländska bibliotek i tillgängliggörandet av medier. Är man nyfiken på det nya sifferbaserade klassifikationssystemet och vad siffrorna betyder kan man använda sökverktyget WebDeweySearch.

Forskningsbaserad utbildning – AKL-kurs, 5 hp

För att fördjupa mina kunskaper inom det pedagogiska området, läser jag just nu kursen Akademiskt lärarskap – forskningsbaserad utbildning, 5 hp. Syftet med kursen är “att ge olika perspektiv på vad forskningsanknuten undervisning kan betyda och hur den kan komma till uttryck i egen undervisningspraktik”.  Genom kursen känner jag att jag kommer att utveckla min undervisning genom nya kunskaper, bla om olika forskningsbaserade pedagogiska modeller. Genom kusen har jag också  lärt känna personal från högskolans olika områden. Just nu funderar jag på min examinationsuppgift och hoppas kunna fördjupa mig i hur min undervisning kan utvecklas och bidra till en bättre forskningsbaserad undervisningsmiljö. Jag hoppas att kursen kommer att ges vid fler tillfällen så att fler får möjlghet att gå kursen!