Mobil språkinlärning – pilotprojekt inom “Flyktingmiljonen”

Det är en stor utmaning för samhället att göra det möjligt för nyanlända/asylsökande att påbörja integrationen tidigt – och här spelar kunskaper i svenska språket en viktig nyckelroll. Nyanlända får ofta vänta i asylboenden i över ett år – ofta utan lärarledd språkundervisning – och därför är det särskilt angeläget att fokusera på språkinlärning inom denna målgrupp. Syfte: Projektet syftar till att utveckla och optimera digitalt forskningsbaserat språkstöd i svenska som andraspråk inom ett tvärvetenskapligt initiativ, där specialkompetenser på Malmö högskolas fakulteter KS och TS samverkar i att bygga en innovativ webbaserad miljö och appar för språkinlärning. Projektet inriktas på nybörjarnivå i svenska som kompletteras med mindre stödmoment på olika språk som arabiska, dari, pashto, somaliska. Nyanlända har oftast individuell tillgång till smartphones, varför detta är ett naturligt val av teknisk plattform för att utveckla applikationer för mobilt lärande.

img_0778Forskningsfrågor: Kan appar på smartphones fungera som en lärplattform för effektiv individuell språkinlärning och i så fall hur? En del av projektarbetet omfattar att omsätta tidigare prövade modeller för andraspråksinlärning (främst processbarhetsteorin) till ett nytt medium och bygga in och anpassa dessa i interaktiva lösningar och moduler inom “smart learning”. Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) syftar till att förklara utvecklingen av de underliggande mekanismer som behövs för att processa ett andraspråk, och har gediget empiriskt stöd från forskning inom svenska som andraspråk (Pienemann & Håkansson 1999). Genom att omsätta teorin till innovativa språkinlärningslösningar får vi en möjlighet att undersöka relationen mellan inlärning, teorier, utvecklade produkter och praktik (Collective 2003). Utvecklingen av de tekniska lösningarna kommer att ske i dialog med användare och genom utvärdering i naturlig miljö vilket säkerställer en brett förankrad kunskapsutveckling (Hevner 2007).
Fotot (från vänster): Gisela Håkansson, Daniel Spikol, Maria Wiktorsson.

Forskargruppen: Institutionen för språkstudier (SPS) rymmer mycket god både praktisk och teoretisk kompetens när det gäller andraspråksinlärning. I gruppen ingår en (extern) professor i språkinlärning (Gisela Håkansson), flera lärare i svenska som andraspråk på olika nivåer (Christina Waern, Teresa Tomašević m.fl.), personer med arabiska, persiska, dari och andra invandrarspråk, en professor med språktypologisk kompetens (Karina Vamling) och en universitetslektor (Maria Wiktorsson) med erfarenhet av att arbeta med språkliga databaser (korpusar). Gruppen kring “smart learning” under ledning av Daniel Spikol och Bahtijar Vogel (“The Internet of Things and People”, TS) bedriver forskning tillsammans med Nils Ehrenberg om utveckling av nya teknologier för mobilt lärande. De har ett särskilt forskningsintresse för att hitta innovativa lösningar för interaktion och aktivt deltagande i inlärningsprocessen.

Referenser:
Pienemann, M. 1998. Developmental dynamics in L1 and L2 acquisition: Processability Theory and generative entrenchment. Bilingualism: Language and cognition1(01), 1-20.
Pienemann, M., & Håkansson, G. 1999. A UNIFIEDAPPROACH TOWARD THE DEVELOPMENT OF SWEDISH AS L2. Studies in second language acquisition21(03), 383-420.
Collective, T.D.-B.R., 2003. Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 32(1), pp.58.
Hevner, A.R., 2007. A three cycle view of design science research. Scandinavian journal of information systems. 19(2), p.4.

Comments are closed.