Forskarporträtt: Emilia Frölich

Nästa på tur att presentera sin forskning är Emilia Frölich som antogs som doktorand i historia och historiedidaktik hösten 2017. I det här inlägget berättar Emilia mer om sitt projekt kring reggae och musik. Intervjun genomfördes hösten 2021.

När antogs du som doktorand och vad gjorde du innan?

Jag är doktorand på Malmö Universitet i historia och historiedidaktik, antagen 2017. Dessförinnan jobbade jag som internationell handläggare. Då hade jag hand om Malmö Universitets utbytesstudenter från lärarprogrammen, både våra egna och de som kom utifrån.

Jag har en bachelor i socialantropologi från School of African and Oriental Studies, en del av University of London. Jag har sen fortsatt mina studier och har en tvärvetenskaplig mastersutbildning från Malmö Universitet (då högskola) i internationell migration och etniska relationer.

Vad forskar du om?

Mitt forskningsprojekt har en historiedidaktisk ansats och undersöker hur vi använder historia och ger det förflutna mening i vår samtid. Mitt fokus ligger på de förflutna representationer som finns i populärkulturen och min empiri utgår ifrån den svenska reggaescenen. Jag gör olika nedslag i reggaekulturen och studerar bland annat låttexter och reggaetatueringar, och använder mig också av intervjuer med olika reggaefans och mediamaterial.

Vad fick dig att intressera dig för just musik- och reggaescenen som forskningsområde?

När jag läste min masterutbildning blev mitt forskningsintresse lite mer specialiserat. Jag insåg att jag var intresserad av samspelet mellan musik, kultur och identitet. Min mastersuppsats fokuserade på en då ganska ny brittisk musikgenre som heter Dubstep, som har rötter i den karibiska musiktraditionen, men främst består av elektroniska sounds. Jag tyckte dubstep var intressant som ett kulturellt fenomen, eftersom genren belyste de transnationella processer som existerar inom den globala musikvärlden, där lokala traditioner och kulturella uttryck mobiliseras och tillskrivs nya meningar i nya kontexter.

Sedan tio år tillbaka har jag med varierande regelbundenhet varit aktiv i den lokala reggaescenen i Malmö, både som klubb/konsert-besökare och som DJ. Utifrån mina personliga erfarenheter och de musikrelaterade sociologiska texter som jag läst under mina studier både i Sverige och London tyckte jag att den svenska reggaescenen var ett intressant fält att undersöka djupare. Reggaen innehåller en stark motståndskraft, som i den jamaicanska kontexten berör frågor om kolonialism och vit hegemoni. En av de inledande frågor som jag intresserade mig för var just hur ett vitt majoritetssamhälle som Sverige, där många av de aktörer som utgör den svenska reggaescenen är vita, förhåller sig till den svarta erfarenhet av kolonialt och rasistiskt förtryck, som så ofta skildras i den jamaicanska roots reggaen. Vilken politisk medvetenhet går att urskilja i den svenska reggaen? På vilket sätt identifierar man sig med reggaemusik? Och hur förhåller man sig till de förflutna representationer som återkommer i både den lokala och globala reggaekulturen?

Vi har redan snuddat på det i föregående fråga men hur tänker du dig att din forskning kan användas i framtiden?

Detta är en fråga som jag ställt mig ofta, eftersom jag tycker det är viktigt att mitt forskningsresultat bidrar till någon form av meningsfull kunskap. Som jag ser det belyser min forskning hur vi förstår och kommunicerar historia just i vårt vardagsliv och vilken betydelse populärkulturen har i människans förståelse av det förflutna. Jag tänker mig att historisk kunskap är något som sker genom människans olika sociala och kulturella interaktioner i vardagen, inte enbart genom etablerade historiska narrativ. Genom att studera hur det förflutna används, gestaltas och kommuniceras i den svenska reggaekulturen påminner min avhandling om att människans förståelse av det förflutna också sker genom ’inofficiella’ kunskaper, knutna till ett personligt meningsskapande.

Finns det någon särskild reggae-låt du förknippar med doktorandtiden?

Kanske reggaeklassikern ”You can get it if you really want” med Jimmy Cliff passande skulle kunna symbolisera avhandlingsprocessen?? Fortsättningen lyder “but you must try, try and try, try and try – you succeed at last”.

Forskarporträtt: Peter Eriksson

Först ut i vår nya serie om institutionens forskare och deras pågående forskning möter vi en av bloggens redaktörer Peter Eriksson som är doktorand i historia och historiedidaktik. Nedan följer en intervju som genomfördes i februari 2021.   

Peter Eriksson

Berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter:

Jag är uppväxt i Skåne och läste historia i Lund upp till magisternivå. Därefter läste jag en yrkesexamen i arkivvetenskap och arbetade en period som arkivarie innan jag hösten 2018 antogs som doktorand i historia och historiedidaktik där jag forskar om skol- och integrationspolitik. Utöver detta har jag även haft möjlighet att skriva en artikel om mitt andra intressefält som kretsar kring hur politiska grupper som inte är partier bildas och agerar politiskt. Som de flesta andra doktorander har jag även en del undervisning och andra uppdrag på upptill 20 procent av min tjänst.  

Vad handlar din avhandling om mer specifikt:

Min forskning handlar om hur politiker och tjänstemän inom svenska staten respektive Malmö Stad betraktade personer som invandrat till Sverige samt hur detta synsätt påverkade skolpolitiken från slutet av 1960-talet till idag.  Ett annat sätt att uttrycka det på är att jag inte enbart studerar lanseringen av exempelvis hemspråksundervisningen utan även undersöker hur denna åtgärd blev en logisk följd av personer som invandrat till Sveriges levnadssituation. Det kan också vara värt att betona att avhandlingen behandlar en viktig period i Sveriges politiska historia när det socialdemokratiska samhällsbygget inledningsvis nått sin höjdpunkt för att därefter ersättas av en mer liberal styrningsmodell.

Varför valde du att intressera dig för just invandrings- och skolpolitik?

För min del har det här intresset kommit från två håll. När jag var student läste jag en kurs i arbetarhistoria som väckte mitt intresse för att skriva om grupper var historia ofta inte får plats i den breda berättelsen om Sverige vilket ligger i linje med migrationshistoria. Ett bra komplement till att studera den breda politiken är att studera skolpolitiken eftersom den utgör åtgärder som påverkar stora delar av befolkningen. Att det blev just Malmö som case beror på att staden har lång historia av invandring och dessutom är tillräckligt stor för att ha bevarat en rik mängd material.

Vad kan din forskning bidra med?

Jag hoppas givetvis att min forskning kan bli ett bidrag till 1900-talets historieskrivning både kring politisk historia och migrationshistoria i stort. Samtidigt hade det även varit väldigt roligt om den hade bidragit till det politiska samtalet om migration i Sverige och det hade också varit väldigt kul om den hade väckt utrymme för reflektion kring hur våra föreställningar påverkar utbildningspolicy!

Avslutningsvis – vad är det roligaste med att vara doktorand?

Förutom att jag fått möjligheten att fördjupa mig i ämnen som intresserar mig tycker jag att mötet med andra forskare och studenter är extremt givande. Det roligaste med att vara doktorand är att man ständigt utvecklas både som forskare och person genom att delta i ett utbyte av idéer och har möjlighet att tänka med andra.