Johan Farkas om påverkanskampanjer i danska valet

Johan Farkas är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling utforskar nya former av dold propaganda i digitala medier. I samband med det danska valet var han flitigt anlitad och hänvisad till som expertkommentator angående påverkanskampanjer.

Läs mer om Johan Farkas

Johan Farkas i danska medier:

Ekspert: Målet for påvirkningskampagner er ikke at få valgt én bestemt kandidat, Mandag Morgen

Hvor blev alle løgnene af? Måske har de berygtede russiske trolde snydt os. Måske venter de bare til næste valg. Politiken 

Hun blev Paludans offer: »Jeg har det, som om han har nedkaldt en fatwa over mig« Politiken

Facebook advarer direkte flere danske politikere: Øg jeres sikkerhed kraftigt! Politiken

Facebook smider dansk netavis på porten for anden gang. TV2 Nyheder

 Facebook smider den alternative netavis 24nyt på porten. DR Nyheder

 Facebook: 24nyt er smidt ud på grund af ‘ikke-autentisk adfærd’. DR Nyheder

Kultur och samhälle har utsett nya vicedekaner

Kultur och samhälle har två nya vicedekaner från och med 15 augusti, Derek Stanford Hutcheson, vicedekan med särskilt ansvar för forskarutbildning och Maria Wiktorsson, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Båda tillträder 15 augusti 2019. Uppdragen varar i tre år. De och deras uppdrag presenteras närmare efter sommaren. 

– ENGLISH –

Culture and Society has appointed to new vice deans, Derek Stanford Hutcheson, vice dean responsible for doctoral education and Maria Wiktorsson, deputy dean responsible for first and second cycle courses and programs.

Start date is 15 August 2019. Both are appointed for three years. More about them and their assignments after the summer.

Derek Stanford Hutcheson

Maria Wiktorsson

Om kompetens, stadsutveckling och bostadspolitik på Business Arena

Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet deltar i Business Arena idag den 2 april.

– Vi har en gemensam monter med Chalmers, LTH och KTH för att samverka kring forskning med fastighetsbranschen. Kopplat till vårt seminarium undersöker vi i år vad fastighetsbranschen tycker på temat digitaliering med hjälp av en Mentimeter. Vi ordnar dessutom ett seminarium tillsammans och sedan ska jag även vara med i en debatt kring kompetens, berättar Ann-Charlotte Lyvall.

Ann-Charlotte Lyvall är programansvarig för Fastighetsföretagande vid Urbana studier. I panelen som diskuterar Kompetens medverkar också representanter från fastighetsbranschen. Ett annat tema, där Helena Bohman från Urbana studier är moderator, är Stadsutveckling (i samarbete med akademin), som handlar om stadens digitala utmaningar. Martin Grander medverkar under rubriken “Har bristen på bostadspolitik nått sin peak?”, tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad och Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorp kommun.

Se hela programmet här

 

Ny fakultetsstyrelse beslutad – start i april

Som fakulteten har meddelat har KS en ny fakultetsstyrelse från och med 1 april efter att ha genomfört ett val på fakulteten.

Här ser du Kultur och samhälles nya fakultetsstyrelse på medarbetarwebben

Beslutsmandatet ökar nästa år

Fakultetsstyrelserna får fler beslutsbefogenheter när den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2020. Det utökade beslutsmandatet gäller exempelvis fakultetens utformning och genomförande av kvalitetsarbete, inre organisation och ekonomi samt verksamhetsplanering och prioriteringar.

En ledamot från annan fakultet

I de nya fakultetsstyrelserna ingår en representant från en annan fakultet. På KS blir det Malin Ideland från Lärande och samhälle. En representant från KS, Per-Markku Ristilammi, är ledamot i LS fakultetsstyrelse.

Lågt men ökande valdeltagande

Förhoppningen är att det ökade inflytandet på sikt kommer att öka valdeltagandet, som helhet deltog drygt 36 procent och på KS röstade knappt var tredje röstberättigad i år. Läs mer om fakultetsstyrelsevalen och resultaten.

K3 student presenterade exjobb för EU kommissionen

William Doherthy, student på masterprogrammet i Interaction Design vid K3 presenterade sitt exjobb Expanding the meaning and practice of Democracy through public art på eventet The Future of Government 2030+ i Bryssel den 6 mars. 

Arbetet tittar närmare på konstens potential för social förändring genom att utnyttja de nya sätt som teknik kan underlätta ett djupare engagemang med medborgare och utnyttja potentialen för offentligt och deltagande konst för att stärka demokratin och det politiska deltagandet. 

Läs mer om William Dohertys projekt här

 

Nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå

Dekan Rebecka Lettevall har fattat beslut om att ett nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå vid KS ska inrättas. Som utbildningsanordnare har vi ansvar för att de studentarbeten som genomförs på grundnivå och på avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Rådet kommer att ha som huvuduppgift att granska planerade studentprojekt som är eller kan vara av etiskt känslig natur. Varje ansökan leder till ett skriftligt yttrande med en rekommendation. Rådet ska bestå av en ledamot från var och en av fakultetens institutioner samt en studentrepresentant. 

Rådet ska också bidra till kunskapsspridning till studenter om behandling av personuppgifter generellt.

Mer information om rutinerna för granskningen kommer snarast.

Vilka studentprojekt är eller kan vara av etiskt känslig natur?

Studentarbeten som:
• innebär ett fysiskt ingrepp på en människa
• utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada människan fysiskt eller psykiskt
• avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa
• innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.
• innehåller känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter om:

-ras eller etniskt ursprung
– politiska åsikter
– religiös eller filosofisk övertygelse
– medlemskap i en fackförening
– hälsa
– en persons sexualliv eller sexuella läggning
– genetiska uppgifter
–  biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

KS representanter till universitetsövergripande råd och kommitté

I samband med revideringen av universitetets arbetsordning har en översyn av universitetsgemensamma beredningar och utskott/kommittéer gjorts. Kultur och samhälles dekan har fått i uppdrag att utse fakultetens representanter, med personliga suppleanter, till Beredningen för utbildning, Beredningen för forskning och forskarutbildning samt Kommittén för forskarutbildning från och med 1 januari 2019. 

Den 22 januari fattade Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall beslut

– att utse Anders Wigerfelt till fakultetens representant i Beredningen för utbildning. Till suppleant utses Maria Wiktorsson. 

– att utse Per-Markku Ristilammi till fakultetens representant i Beredningen för forskning och forskarutbildning. Till suppleant utses Carina Listerborn. 

– att utse Carina Listerborn till fakultetens representant i Kommittén för forskarutbildning. Till suppleant utses Maja Povrzanovic Frykman.

Ärendet har beretts i fakultetens ledningsgrupp i december 2018 och januari 2019. Representanter och suppleanter utses för tiden 1 januari 2019 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2021.

Beslut: Dnr. LED 1.4-2018/650, LED 1.4-2018/651, LED 1.4-2018/752