Om kompetens, stadsutveckling och bostadspolitik på Business Arena

Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet deltar i Business Arena idag den 2 april.

– Vi har en gemensam monter med Chalmers, LTH och KTH för att samverka kring forskning med fastighetsbranschen. Kopplat till vårt seminarium undersöker vi i år vad fastighetsbranschen tycker på temat digitaliering med hjälp av en Mentimeter. Vi ordnar dessutom ett seminarium tillsammans och sedan ska jag även vara med i en debatt kring kompetens, berättar Ann-Charlotte Lyvall.

Ann-Charlotte Lyvall är programansvarig för Fastighetsföretagande vid Urbana studier. I panelen som diskuterar Kompetens medverkar också representanter från fastighetsbranschen. Ett annat tema, där Helena Bohman från Urbana studier är moderator, är Stadsutveckling (i samarbete med akademin), som handlar om stadens digitala utmaningar. Martin Grander medverkar under rubriken “Har bristen på bostadspolitik nått sin peak?”, tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad och Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorp kommun.

Se hela programmet här

 

Ny fakultetsstyrelse beslutad – start i april

Som fakulteten har meddelat har KS en ny fakultetsstyrelse från och med 1 april efter att ha genomfört ett val på fakulteten.

Här ser du Kultur och samhälles nya fakultetsstyrelse på medarbetarwebben

Beslutsmandatet ökar nästa år

Fakultetsstyrelserna får fler beslutsbefogenheter när den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2020. Det utökade beslutsmandatet gäller exempelvis fakultetens utformning och genomförande av kvalitetsarbete, inre organisation och ekonomi samt verksamhetsplanering och prioriteringar.

En ledamot från annan fakultet

I de nya fakultetsstyrelserna ingår en representant från en annan fakultet. På KS blir det Malin Ideland från Lärande och samhälle. En representant från KS, Per-Markku Ristilammi, är ledamot i LS fakultetsstyrelse.

Lågt men ökande valdeltagande

Förhoppningen är att det ökade inflytandet på sikt kommer att öka valdeltagandet, som helhet deltog drygt 36 procent och på KS röstade knappt var tredje röstberättigad i år. Läs mer om fakultetsstyrelsevalen och resultaten.

K3 student presenterade exjobb för EU kommissionen

William Doherthy, student på masterprogrammet i Interaction Design vid K3 presenterade sitt exjobb Expanding the meaning and practice of Democracy through public art på eventet The Future of Government 2030+ i Bryssel den 6 mars. 

Arbetet tittar närmare på konstens potential för social förändring genom att utnyttja de nya sätt som teknik kan underlätta ett djupare engagemang med medborgare och utnyttja potentialen för offentligt och deltagande konst för att stärka demokratin och det politiska deltagandet. 

Läs mer om William Dohertys projekt här

 

Nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå

Dekan Rebecka Lettevall har fattat beslut om att ett nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå vid KS ska inrättas. Som utbildningsanordnare har vi ansvar för att de studentarbeten som genomförs på grundnivå och på avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Rådet kommer att ha som huvuduppgift att granska planerade studentprojekt som är eller kan vara av etiskt känslig natur. Varje ansökan leder till ett skriftligt yttrande med en rekommendation. Rådet ska bestå av en ledamot från var och en av fakultetens institutioner samt en studentrepresentant. 

Rådet ska också bidra till kunskapsspridning till studenter om behandling av personuppgifter generellt.

Mer information om rutinerna för granskningen kommer snarast.

Vilka studentprojekt är eller kan vara av etiskt känslig natur?

Studentarbeten som:
• innebär ett fysiskt ingrepp på en människa
• utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada människan fysiskt eller psykiskt
• avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa
• innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.
• innehåller känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter om:

-ras eller etniskt ursprung
– politiska åsikter
– religiös eller filosofisk övertygelse
– medlemskap i en fackförening
– hälsa
– en persons sexualliv eller sexuella läggning
– genetiska uppgifter
–  biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

KS representanter till universitetsövergripande råd och kommitté

I samband med revideringen av universitetets arbetsordning har en översyn av universitetsgemensamma beredningar och utskott/kommittéer gjorts. Kultur och samhälles dekan har fått i uppdrag att utse fakultetens representanter, med personliga suppleanter, till Beredningen för utbildning, Beredningen för forskning och forskarutbildning samt Kommittén för forskarutbildning från och med 1 januari 2019. 

Den 22 januari fattade Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall beslut

– att utse Anders Wigerfelt till fakultetens representant i Beredningen för utbildning. Till suppleant utses Maria Wiktorsson. 

– att utse Per-Markku Ristilammi till fakultetens representant i Beredningen för forskning och forskarutbildning. Till suppleant utses Carina Listerborn. 

– att utse Carina Listerborn till fakultetens representant i Kommittén för forskarutbildning. Till suppleant utses Maja Povrzanovic Frykman.

Ärendet har beretts i fakultetens ledningsgrupp i december 2018 och januari 2019. Representanter och suppleanter utses för tiden 1 januari 2019 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2021.

Beslut: Dnr. LED 1.4-2018/650, LED 1.4-2018/651, LED 1.4-2018/752 

Research through Design

During four days, Storm highlights Research through design with tangible examples and research talks about the impact, usefulness and distinctions in relation to other research methods. Research Through Design is a concept that describes a research approach where the design process in itself becomes a way of acquiring new knowledge.

Friday 18/1

16:00-19:00. Vernissage for the exhibition Norm Critical and Norm Creative Design, by second-year product design students.

Monday 21/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Stora Storm

SENSIBLE RESEARCH – Touch it, feel it, smell it!

14.00-15.00. Mixed Reality Walks and Augmented Reality with Marika Hedemyr

15.00-16.30. Nosewise Lab – Olfactory Research through Design with Simon Niedenthal

In this pop-up scent lab, we gather to exercise our sense of smell and discuss scents. This afternoon will be devoted to wine aroma featuring the Jean Lenoir Le Nez du Vin kit, which contains 54 vials of aromatic materials that compose wine bouquet.

Tuesday 22/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Wednesday 23/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Stora Storm

08:30-10:00. Research through Breakfast – Panel discussion on practice-led and practice-based research

Breakfast from 08:30, talk starts at 09:00

Moderator: Elin Olander – Senior Lecturer in Industrial Design at Lunds University

Panel: Michelle Westerlake – Doctoral Student in interaction and game design, Lars Holmberg – Doctoral Student at the Department of Computer Science and Media Technology, Alicia Smedberg– Doctoral Student in Participatory Design.

Malmö, Roskilde and Tromsö universities offer first ever international master degree in urban planning

We are excited to launch a new international and interdisciplinary Masters programme in Nordic Urban Planning Studies, starting in September 2019. This is a unique opportunity to study for a joint two-year degree at the universities of Roskilde (Denmark), Malmö (Sweden) and Tromsø (The Arctic University of Norway). Taught in English by prominent researchers in the field, the programme addresses Nordic urban planning and development in a global context, exploring distinctive perspectives on urban sustainability, mobility, ‘smart’ cities, welfare, citizen empowerment and more. 

Core training across the three universities is combined with opportunities to specialise at each. Emphasis is given to equipping students to deal with real-life problems and challenges, including through group and individual research projects. By moving between three universities and countries, including through attending a field course on Arctic cities, participants will become skilled at working collaboratively and imaginatively with diverse communities, organisations, companies and municipalities. 

More information is here: www.ruc.dk/en/nups. Please note that the application deadline for EU/EEA and Swiss students is 1 March 2019. The deadline for non-EU/EEA students is 15 January, except for those exempt from paying tuition fees for whom it is also 1 March (see link on admissions for details).

/Guy Baeten

Studenter ställer ut experimentell medieproduktion

Bild: Casper Jarmo
Produktion: En safari i smutsen

Välkommen till utställning av studentarbeten från kursen experimentell medieproduktion på STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö.
9 januari preview kl 15-17
9 januari vernissage kl 17-20

Ta del av studenternas indiviuduella arbeten med experimentellt berättande i förhållande till medier som till exempel film, ljudproduktioner, immersiv visualisering och rumslig gestaltning.