Ny professor: Jakob Svensson

Jakob Svensson, medarbetare vid K3, blev befordrad till professor i medie- och kommunikationsvetenskap i december. Eftersom han var bortrest då firades han igår med snittar och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och delade bland annat med sig av formuleringar ur de sakkunnigas utlåtanden om Jakob Svenssons forskargärning. Sara Bjärstorp, prefekt vid K3, höll också ett tal. Hon belyste det faktum att vår nya professor startade som student på grundutbildningen på dåvarande Malmö högskola 1999. Hon lät det vara osagt om han är den enda som gjort den resan vid vårt unga lärosäte, men konstaterade att han åtminstone tillhör en mycket exklusiv skara. Vi fick också veta att han varit chefredaktör för högskolans studenttidning. Smakprov ur innehållet följdes av vänliga skratt från åhörarna.

Jakob Svensson själv påpekade att det förutom hårt arbete också finns en del tur bakom hans framgångar, till exempel att han har hållit sig till ett och samma ämne och att han arbetar vid ett lärosäte där det är möjligt att bli befordrad till professor.

Installationsföreläsning och formell installation sker i oktober under den akademiska högtidsveckan.

Grattis till Jakob!

New book: Integrating Gender into Transport Planning

 • Integrates gender research and transport planning
 • Highlights the need to acknowledge the political within transport planning and transport practice
 • Combines quantitative and qualitative gender research perspectives and methods

“This edited collection brings together feminist research on transport and planning from different epistemologies, with the intention to contribute to a more holistic transport planning practice. With a feminist perspective on transport policy and planning, the volume insists on the political character of transport planning and policy, and challenges gender-blindness in a policy area that impacts the everyday lives of women, men, girls, and boys. The chapters discuss everyday mobility as an embodied and situated activity in both conceptual and theoretical ways and suggest practical tools for change.” Quote from the publishing house Springer.

The authors

Integrating Gender into Transport Planning is edited by Christina Scholten, Senior Lecturer for the Department of Urban Studies, Malmö University, Sweden and Tanja Joelsson, Senior Lecturer of Child and Youth Studies at the Department of Education, Uppsala University, Sweden. Christina Scholten is also affiliated to K2 – Swedish Knowledge Centre for Public Transport.

KS representanter till universitetsövergripande råd och kommitté

I samband med revideringen av universitetets arbetsordning har en översyn av universitetsgemensamma beredningar och utskott/kommittéer gjorts. Kultur och samhälles dekan har fått i uppdrag att utse fakultetens representanter, med personliga suppleanter, till Beredningen för utbildning, Beredningen för forskning och forskarutbildning samt Kommittén för forskarutbildning från och med 1 januari 2019. 

Den 22 januari fattade Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall beslut

– att utse Anders Wigerfelt till fakultetens representant i Beredningen för utbildning. Till suppleant utses Maria Wiktorsson. 

– att utse Per-Markku Ristilammi till fakultetens representant i Beredningen för forskning och forskarutbildning. Till suppleant utses Carina Listerborn. 

– att utse Carina Listerborn till fakultetens representant i Kommittén för forskarutbildning. Till suppleant utses Maja Povrzanovic Frykman.

Ärendet har beretts i fakultetens ledningsgrupp i december 2018 och januari 2019. Representanter och suppleanter utses för tiden 1 januari 2019 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2021.

Beslut: Dnr. LED 1.4-2018/650, LED 1.4-2018/651, LED 1.4-2018/752 

Research through Design

During four days, Storm highlights Research through design with tangible examples and research talks about the impact, usefulness and distinctions in relation to other research methods. Research Through Design is a concept that describes a research approach where the design process in itself becomes a way of acquiring new knowledge.

Friday 18/1

16:00-19:00. Vernissage for the exhibition Norm Critical and Norm Creative Design, by second-year product design students.

Monday 21/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Stora Storm

SENSIBLE RESEARCH – Touch it, feel it, smell it!

14.00-15.00. Mixed Reality Walks and Augmented Reality with Marika Hedemyr

15.00-16.30. Nosewise Lab – Olfactory Research through Design with Simon Niedenthal

In this pop-up scent lab, we gather to exercise our sense of smell and discuss scents. This afternoon will be devoted to wine aroma featuring the Jean Lenoir Le Nez du Vin kit, which contains 54 vials of aromatic materials that compose wine bouquet.

Tuesday 22/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Wednesday 23/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Stora Storm

08:30-10:00. Research through Breakfast – Panel discussion on practice-led and practice-based research

Breakfast from 08:30, talk starts at 09:00

Moderator: Elin Olander – Senior Lecturer in Industrial Design at Lunds University

Panel: Michelle Westerlake – Doctoral Student in interaction and game design, Lars Holmberg – Doctoral Student at the Department of Computer Science and Media Technology, Alicia Smedberg– Doctoral Student in Participatory Design.

Ny bok om bostadsojämlikhet – mer info

Carina Listerborn har skrivit den nya boken “Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden” som ges ut av Premiss förlag.

Välkommen till det interna boksläppet på Högre seminariet för urbana studier den 23 januari, kl.13.15-15.00. Stig Westerdahl, US, Mikaela Herbert, US, och Jenny Gustafsson från Stockholms universitet, är läsare och diskutanter.

“I Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem. Blicken vänds mot dem som verkligen påverkas – de boende. De måste bli legitima röster för en balanserad kunskapsutveckling inom bostadsforskningen och bostadspolitiken.” ur förlagets presentation.

Fler chanser!

ABF ordnar boksläpp i Malmö den 24 januari

ABFs boksläpp som facebookevent i Malmö den 24 januari

ABFs boksläpp som facebookevent i Stockholm den 31 januari

Welcome to the launch of Rethinking democracy (REDEM)

Dear Friends and Colleagues,

We would like to invite all interested MaU researchers to attend the launch and informal presentation of one of Malmö University’s new research platforms, ‘REDEM – Rethinking Democracy’. The event will take place in the common area on the 7th floor at 2pm on January 22nd 2019.

REDEM is a platform and launchpad for addressing critical and open-ended questions related to democracy: the history of democracy, the contemporary crisis of liberal and electoral democracy, the future of democracy and possible ways of rethinking democracy and civic engagement that may go beyond traditional institutions to consider democracy in everyday contexts.

We want to emphasise that REDEM is to be inclusive, open to all colleagues at Malmö University, and should be seen as a vehicle to help us form new collaborations towards both joint research and events that help us better understand contemporary democratic practices and thought.

The platform will run for three years as a launchpad for bigger activities, with the first year focused on putting together a series of funding applications. In advance of drawing up the 2019 workplan, we’d like to build up a list of persons who would like to somehow be part of the platform and its future activities.

Everybody is warmly welcome and we hope to see many colleagues there who want to help shape the platform and future research in this area.

Tina Askanius (K3), Derek Hutcheson (GPS), and Michael Strange (GPS)

Ökad beloppsgräns för prefektsbeslut / Raised limit for Heads of Department’s decision

(English below)

Från och med 2019 får prefekter fatta beslut om forskningsansökningar upp till 2 miljoner (som inte innebär nya tills vidareanställningar). Förra året höjdes beloppet till 1 miljon, nu höjs den ytterligare för att förenkla ansökningsprocessen.

Kom-ihåg-lista för den administrativa processen:

 • Kontakta din ekonom i god tid
  Ekonomen hjälper dig att ta fram en forskningsbudget, registrerar din ansökan i databasen SAMLA, genererar en checklista och ordnar med diarienummer.
 • Kontakta din prefekt för underskrift
  Tänk på att ta kontakt i förväg så att ni kan hitta en tid som fungerar för er båda.
 • Räkna baklänges för dekans underskrift
  Om ansökan har en projektbudget som överstiger 2 miljoner kronor per år och/eller innebär nya tillsvidareanställningar ska den också signeras av dekan. Dekan signerar ansökningar på sina beslutsmöten en gång i veckan, tisdagar kl 15.00. Räkna baklänges från ansökans deadline för att se vilket beslutsmöte du behöver anmäla ditt ärende till. Räkna sedan också baklänges för att se när du behöver anmäla din ansökan till beslutsmötet (en vecka före) och när abstract, budget och checklista därmed måste vara klara. Då vet du att jobbar mot rätt datum.

(Undantag: Om din ansökan överstiger 15 miljoner ska även rektor signera. Samma sak gäller central samfinansiering. Vid EU-ansökningar ska Forskarservice kontaktas för signering av checklista.)

o   Alla tider för KS dekans beslutsmöte hittar du här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Frågor och funderingar angående dekans beslutsmöte skickas till KS_Dekan@mau.se.

– – ENGLISH – –

From 2019, head of departments approve research applications up to SEK 2 million (if they do not involve new permanent employments). Last year, the amount was raised to 1 million, now it is further increased to simplify the application process.

To-do list for the administrative process:

 • Contact your economist well ahead of time
  The economist helps you to create a research budget, registers your application in the SAMLA database, generates a checklist and makes sure you application gets the mandatory registration number.
 • Contact your head of department for a signature
  Please let your head of department know you need a signature in advance so that you can find a time that suits the both of you.
 • Count backwards in order to get the dean’s signature
  If the application has a project budget that exceeds SEK 2 million per year and/or entails a new permanent position (tills vidare-anställning), it must also be signed by the dean. The dean signs applications at her decision-meetings once a week, Tuesdays at 15.00. Count back from the application deadline to see which decision-meeting you need to attend. Then count backwards to see when you need to add your application to the agenda (one week before the meeting) and when the abstract, budget and checklist must be done. This will help your time-line when working on the application.

(Exception: If your application exceeds SEK 15 million per/year, the vice chancellor at Malmö university has to sign it. The same applies to central co-financing. For EU applications, The Research Support Office (Forskarsevice) should be contacted for signing.)

o   All dates and times for the dean’s decision-meetings can be found here: https://www.mah.se/medewerkare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Questions and concerns regarding the dean’s decision-meetings should be directed to KS_Dekan@mau.se.

Forskarporträtt

Föreningen Centrum för fastighetsföretagande har en serie om urbanforskare i sitt nyhetsbrev. Senaste porträttet handlade om nydisputerade Martin Grander, läs “Bondsonen som blev urbanforskare“.

Läs också tidigare forsknings- och forskarpresentationer:

Ola Jingsryd:
Fokus på forskning: Konkurrens och marknadsdominans på den nätbaserade annonsmarknaden
Peter Palm:
Porträtt av en forskare: Peter Palm
Marwa Dabaieh:
Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh
Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) är en förening startad i samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.