Welcome to the launch of Rethinking democracy (REDEM)

Dear Friends and Colleagues,

We would like to invite all interested MaU researchers to attend the launch and informal presentation of one of Malmö University’s new research platforms, ‘REDEM – Rethinking Democracy’. The event will take place in the common area on the 7th floor at 2pm on January 22nd 2019.

REDEM is a platform and launchpad for addressing critical and open-ended questions related to democracy: the history of democracy, the contemporary crisis of liberal and electoral democracy, the future of democracy and possible ways of rethinking democracy and civic engagement that may go beyond traditional institutions to consider democracy in everyday contexts.

We want to emphasise that REDEM is to be inclusive, open to all colleagues at Malmö University, and should be seen as a vehicle to help us form new collaborations towards both joint research and events that help us better understand contemporary democratic practices and thought.

The platform will run for three years as a launchpad for bigger activities, with the first year focused on putting together a series of funding applications. In advance of drawing up the 2019 workplan, we’d like to build up a list of persons who would like to somehow be part of the platform and its future activities.

Everybody is warmly welcome and we hope to see many colleagues there who want to help shape the platform and future research in this area.

Tina Askanius (K3), Derek Hutcheson (GPS), and Michael Strange (GPS)

Ökad beloppsgräns för prefektsbeslut / Raised limit for Heads of Department’s decision

(English below)

Från och med 2019 får prefekter fatta beslut om forskningsansökningar upp till 2 miljoner (som inte innebär nya tills vidareanställningar). Förra året höjdes beloppet till 1 miljon, nu höjs den ytterligare för att förenkla ansökningsprocessen.

Kom-ihåg-lista för den administrativa processen:

 • Kontakta din ekonom i god tid
  Ekonomen hjälper dig att ta fram en forskningsbudget, registrerar din ansökan i databasen SAMLA, genererar en checklista och ordnar med diarienummer.
 • Kontakta din prefekt för underskrift
  Tänk på att ta kontakt i förväg så att ni kan hitta en tid som fungerar för er båda.
 • Räkna baklänges för dekans underskrift
  Om ansökan har en projektbudget som överstiger 2 miljoner kronor per år och/eller innebär nya tillsvidareanställningar ska den också signeras av dekan. Dekan signerar ansökningar på sina beslutsmöten en gång i veckan, tisdagar kl 15.00. Räkna baklänges från ansökans deadline för att se vilket beslutsmöte du behöver anmäla ditt ärende till. Räkna sedan också baklänges för att se när du behöver anmäla din ansökan till beslutsmötet (en vecka före) och när abstract, budget och checklista därmed måste vara klara. Då vet du att jobbar mot rätt datum.

(Undantag: Om din ansökan överstiger 15 miljoner ska även rektor signera. Samma sak gäller central samfinansiering. Vid EU-ansökningar ska Forskarservice kontaktas för signering av checklista.)

o   Alla tider för KS dekans beslutsmöte hittar du här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Frågor och funderingar angående dekans beslutsmöte skickas till KS_Dekan@mau.se.

– – ENGLISH – –

From 2019, head of departments approve research applications up to SEK 2 million (if they do not involve new permanent employments). Last year, the amount was raised to 1 million, now it is further increased to simplify the application process.

To-do list for the administrative process:

 • Contact your economist well ahead of time
  The economist helps you to create a research budget, registers your application in the SAMLA database, generates a checklist and makes sure you application gets the mandatory registration number.
 • Contact your head of department for a signature
  Please let your head of department know you need a signature in advance so that you can find a time that suits the both of you.
 • Count backwards in order to get the dean’s signature
  If the application has a project budget that exceeds SEK 2 million per year and/or entails a new permanent position (tills vidare-anställning), it must also be signed by the dean. The dean signs applications at her decision-meetings once a week, Tuesdays at 15.00. Count back from the application deadline to see which decision-meeting you need to attend. Then count backwards to see when you need to add your application to the agenda (one week before the meeting) and when the abstract, budget and checklist must be done. This will help your time-line when working on the application.

(Exception: If your application exceeds SEK 15 million per/year, the vice chancellor at Malmö university has to sign it. The same applies to central co-financing. For EU applications, The Research Support Office (Forskarsevice) should be contacted for signing.)

o   All dates and times for the dean’s decision-meetings can be found here: https://www.mah.se/medewerkare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Questions and concerns regarding the dean’s decision-meetings should be directed to KS_Dekan@mau.se.

Forskarporträtt

Föreningen Centrum för fastighetsföretagande har en serie om urbanforskare i sitt nyhetsbrev. Senaste porträttet handlade om nydisputerade Martin Grander, läs “Bondsonen som blev urbanforskare“.

Läs också tidigare forsknings- och forskarpresentationer:

Ola Jingsryd:
Fokus på forskning: Konkurrens och marknadsdominans på den nätbaserade annonsmarknaden
Peter Palm:
Porträtt av en forskare: Peter Palm
Marwa Dabaieh:
Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh
Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) är en förening startad i samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Ny professor: Kerstin Sandell

Kerstin Sandell, prefekt vid Urbana studier, blev befordrad till professor i genusvetenskap förra veckan och firades med tårta och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och berättade bland annat att anställningsnämnden sällan har sett så positiva omdömen från sakkunniga och referenser. I sitt tacktal betonade Kerstin Sandell att det har varit en lång väg med mycket arbete, och nämnde att det tog henne 6 sökomgångar för att få doktorandtjänst, 7 ansökningar för att få sitt största forskningsprojekt finansierat, och att det var 8 år sedan hon första gången blev bedömd att vara professorsmeriterad. Grattis till professuren Kerstin!

Se Kerstin Sandells publikationer i Kungliga bibliotekets databas

Även Jakob Svensson vid K3 har blivit befordrad till professor. Eftersom han kommer att vara utomlands som gästforskare den närmaste tiden firas han i mitten februari.

Forskningsmedel till projekt om turismens roll i multikulturella samhällen

Sayaka Osanami Törngren vid MIM och Globala politiska studier har beviljats 15,5 miljoner från Formas för forskningsprojektet ”TiMS: Turismens roll i multikulturella samhällen”. Stort grattis!

Om projektet:
“TiMS består av fyra arbetspaket som utforskar turism i förhållande till multikulturalism och därmed bidrar till en mer hållbar ekonomisk, social, kulturell och miljömässig samhällsutveckling. Målen är att: Förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs; Förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras; Utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer. TiMS ger alltså nya perspektiv på befintlig turismforskning genom sitt fokus på relationen mellan turism, etnisk mångfald, multikulturalism, integration och migration.”

Research funding from FORMAS to Gunnhildur Lily Magnusdottir

Congratulations to Gunnhildur Lily Magnusdottir, associate professor at GPS, who is a part of a small research team also including professor Annica Kronsell at Gothenburg University and Anna Kaijser researcher at Linköping University, that has received 10 million SEK research funding from FORMAS. The project is called Intersectionality and Climate Policy Making: Ways Forward to a Socially Inclusive and Sustainable Welfare State and is led by Gothenburg University. It is a four-year project aiming to explore how climate policy-makers in government agencies work with social inclusion and also how intersectional aspects relate to climate policy-making in the local context of three municipalities; Malmö, Gothenburg and Stockholm.

The project will develop guidelines and on-line pedagogical material for climate policy-makers about intersectional climate relevant social factors so they may develop socially inclusive and just climate policies in line with Agenda 2030.The findings of the project will also contribute to advancing theory and methodology on intersectional climate policy.

Read more about the project

Två av författarna från Urbana studier i ny lärobok om samhällsplanering

I januari 2019 kommer boken Samhällsplaneringens teori och praktik ut på Liber. Boken är i huvudsak skriven för utbildningar i samhällsplanering på högskolenivå och Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, är redaktör. I boken medverkar Carina Listerborn med kapitlet “Flaggskeppsplanering: Fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö.” och Christina Lindkvist Scholten har skrivet kapitlet “Socialt hållbara persontransporter”.

Smakprov ur boken

Representation i Humtanks styrgrupp

Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall är ny medlem i tankesmedjan Humtanks styrgrupp. Humtank är organisatoriskt placerat som ett projekt vid Mittuniversitetet och styrgruppen består av tre dekaner som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

KS och Malmö universitet är medlemmar i tankesmedjan sedan 2017 och Petra Ragnerstam från K3 är en av de aktiva forskare i humanistiska ämnen som medverkar i arbetet.

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett internat. Däremellan träffas Humtank via videokonferens och har löpande diskussioner via en projektledningsplattform. Medlemmar i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks träffar och har löpande avstämningsmöten med medlemmarna.