Ett internationaliseringsråd inrättas för att förbättra samordning

“Fakulteten för kultur och samhälle har länge varit den fakultet med det mest internationaliserade utbildningsutbudet, flest utbytesstudenter och flest internationella studenter. Samordning och informationsutbyte mellan institutionerna och fakultetsgemensamma initiativ bör kunna förbättras och för att uppnå dessa mål bör ett internationaliseringsråd vid Fakulteten för kultur och samhälle upprättas.”

Det går att läsa i bakgrunden till beslutet om det internationaliseringsråd på fakulteten som dekan Rebecka Lettevall nu har beslutat ska inrättas.

Läs beslutet.

Vill du representera Malmö universitet i tankesmedjan Humtank?

Är du övertygad om samhällsbehovet av humanistisk forskning och utbildning? Vill du driva humanistiska frågor i offentligheten? Är du intresserad av svensk forsknings- och utbildningspolitik? Då är kanske du Malmö universitets nästa representant i Humtank!

Malmö universitet är genom Fakulteten för kultur och samhälle medlem i Humtank sedan 2017 och har hittills representerats av Petra Ragnerstam, som är lektor i kulturvetenskap vid K3. I samband med att hon avslutar sitt uppdrag söker vi nu en efterträdare för en ny treårsperiod med start HT 2020. Uppdraget är på 10% och finansieras av fakulteten.

Du som söker uppdraget ska ha doktorsexamen och en tillsvidareanställning vid fakulteten. Ansökan bör förankras hos prefekt och ska besvara följande frågor:

 1. Motivera varför du vill ingå i Humtank och berätta vad tror du att du kan bidra med.
 2. Vilka erfarenheter har du av att driva humaniorafrågor, inom lärosätet eller i offentligheten? Inkludera sådant som styrelsearbete, forskning, debattartiklar mm.
 3. Vilket av följande verksamhetsområden skulle du vara särskilt intresserad att bidra till? Forsknings- och utbildningspolitisk dialog. Analys och utredning av humanioras förutsättningar. Offentlig debatt.
 4. Är du intresserad av att vara verksamhetsledare (25 % av tjänst) under din 3-årsperiod?

Svaren bör sammanlagt inte överstiga en A4-sida. Skicka din ansökan till ks_dekan@mau.se. Sista ansökningsdag är 4 maj.

Vår representant utses av Humtanks styrgrupp i samråd med Humtanks verksamhetsledare efter förslag från dekan. Humtank eftersträvar balans mellan män och kvinnor samt mellan olika ämnen. Så långt som möjligt ges företräde åt personer tidigt i karriären.

Tankesmedjan Humtank lanserades i april 2014 och tillkom genom ett unikt samarbete mellan de humanistiska fakulteterna vid svenska universitet och högskolor. 15 lärosäten är i nuläget med i samarbetet och en tredje verksamhetsperiod inleds sommaren 2020. Humtanks uppgift är att stärka humanioras position i såväl offentligheten som i högskolepolitiska förhandlingar och visa på de humanistiska ämnenas betydelse för samhällsutvecklingen. Läs mer

Beslut: Kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

In English below

Dekan Rebecka Lettevall har har fattat beslut om en reviderad kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle. Beslutet fattades i början av månaden efter beredning i fakultetens ledningsgrupp, utbildningsnämnd och fakultetskansli samt diskussioner i flera andra forum.
Aktuellt beslut gäller från och med höstterminen.

Beslut: Kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle

Riktlinjer: Kursutvärderingsprocess förutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle

Dean Rebecka Lettevall has decided a revised course evaluation process for education at the undergraduate and advanced levels at the Faculty of Culture and Society. The decision was made at the beginning of the month after preparation in the faculty’s management group, the education board and faculty office, as well as discussions in several other forums.
The course evaluation process applies from the next semester.

Course evaluationprocess for first and second cycle education at the Faculty of Culture and Society

Nominera hedersdoktor

Inför Malmö universitets promotionshögtid välkomnar vi nu förslag till KS hedersdoktor 2020.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för fakultetens uppskattning av framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden. Det kan gälla såväl forskningsinsatser med relevans för fakulteten som ett erkännande och synliggörande av pågående eller kommande värdefulla samarbeten. Vidare kan det handla om såväl akademiska insatser som ett erkännande åt personer verksamma utanför akademin.

Förslag till hedersdoktor skickas in till KS_dekan@mau.se senast 23 mars 2020 och kommer att beredas i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Observera att det råder sekretess i beredningen av denna fråga från det att förslaget är lämnats in tills det att beslut är fattat och offentliggjort.

Förslaget ska åtföljas av en populärvetenskapligt formulerad motivering på 100-150 ord som kan ligga till grund för den slutgiltiga motiveringstexten i pressmeddelande och promotionsskrift. I förslaget ska också ingå fullständiga kontaktuppgifter till den föreslagna personen liksom förslag på person som kan vara värd för kandidaten kring promotionstiden.  

Dekan utnämner hedersdoktorer efter beredning i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Restriktivitet ska tillämpas vid utseende av hedersdoktorer. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och vi välkomnar i synnerhet förslag på kvinnor som hedersdoktorer.

Vem kan bli hedersdoktor?

– Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till fakulteten och i något avseende ha bidragit till fakultetens eller Malmö universitets verksamhet. Hedersdoktorat får dock inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag eller liknande.

– Den som har en doktorsexamen från Malmö universitet kan inte utses till hedersdoktor vid fakulteten.

– Den som föreslås får inte vara hedersdoktor i samma ämne vid annat lärosäte i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.

– Utländska medborgare med utländsk doktorsexamen kan ges hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen.

Kriterier för utnämning till hedersdoktor

Följande kriterier gäller för utnämnande av hedersdoktorer vid Fakulteten för teknik och samhälle. Ett eller flera av kriterierna kan användas.

Till hedersdoktor kan den utses om man:

– har anknytning till Malmö universitet och har haft eller antas få ett omfattande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom fakultetens ämnen eller forskningsmiljöer

– har anknytning till Malmö universitet och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom fakultetens ämnen utan att ha akademisk examen

– har anknytning till regionen och har gjort framstående insatser inom teknikutvecklingen

– har, har haft eller förväntas få stor betydelse för universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning

– på annat sätt än forskning på ett avgörande sätt befrämjat utvecklingen av fakulteten och Malmö universitet

Med vänliga hälsningar 

Dekan Rebecka Lettevall

Se alla Malmö universitets hedersdoktorer på mau.se

Dekans beslutsmöte (10 mars 2020)

När: Tisdag 10 mars 2020, kl. 15:00-15:30
Var: Dekans hemvist, NIC0802 vid C-hissarna
Beslutsfattare: Magnus Nilsson, ställföreträdande dekan

Dagordning

 1. Consortium Agreement – MIMY
  Föredragande: Henrik Emilsson
 2. Ansökan om externa medel – JPI ENUAC
  Dnr: FO 2020/213
  Föredragande: Christina Lindqvist
 3. Ansökan om externa medel – EU Horizon 2020 FO 2020/223
  Föredragande och huvudsökande: Maja P. Frykman
 4. Personalärende
  Dnr: HR 2019/1283
  Föredragande: Therese Stridh

  Personalärende beslutades av dekan senare i aktuell vecka
 5. Ansökan om externa medel – EU Horizon2020
  Dnr: FO 2020/217
  Föredragande och huvudsökande: Sayaka Osanami Törngren
 6. Ansökan om externa medel – Vetenskapsrådet
  Dnr: FO 2020/225
  Föredragande och huvudsökande: Pieter Bevelander
 7. Ansökan om externa medel – EU Horizon2020
  Dnr: FO 2020/239
  Föredragande: Tina Gudrun Jensen
  Huvudsökande:
  Pieter Bevelander
 8. Ansökan om externa medel – EU Horizon2020
  Dnr: FO 2020/233
  Föredragande och huvudsökande: Pieter Bevelander
 9. Förflyttning av Disputation; Vitor Fernández
  Dnr: STUD 2020/554
  Föredragande
  : Derek Stanford Hutcheson
  Kommentar: Ärende beslutades med kort varsel av dekan p.g.a. COVID-19 och var ej anmält i förväg.

Ta del av handlingar i aktuella ärenden i Box
På grund av personliga uppgifter ligger vissa dokument inte i Box. Vänligen kontakta KS_dekan@mau.se för att ta del av dessa handlingar.

Kvalitetsarbete på KS /Quality management

Nu finns KS dokument om kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå även på engelska.

Kvalitetsarbete vid Fakulteten för kultur och samhälle inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

The Faculty document on quality management in first, second and third cycle education are now available in English.

Quality management at the Faculty for Culture and Society in first, second and third cycle education

KS firar: Ronald Stade

(English below)

Till alla medarbetare vid Fakulteten för kultur och samhälle

Efter många år i tjänst på Malmö Universitet avtackar Fakulteten för kultur och samhälle och institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Professor Ronald Stade.

Ronald Stade, Professor of Peace and Conflict Studies/Anthropology.

Välkomna på mingel torsdagen den 13 februari!
Tid: 13 februari 2020 kl. 15:15
Plats: Sällskapsytan på plan 7

Varmt välkomna!
Hälsningar
Dekan Rebecka Lettevall och prefekt Sara Bjärstorp

– – ENGLISH – –

To all staff at the Faculty of Culture and Society,

After many years at Malmö University Professor Ronald Stade will start a new phase in his life. The Faculty of Culture and Society and the School of Arts and Communication K3, would like to thank Ronald for all these years. 

Welcome to attend his retirement-party on Thursday, February 13.
When? Thursday, February 13 at 15.15  
Where? The lounge/café area on floor 7

Warm welcome!
Best regards
Dean Rebecka Lettevall and Head of Department Sara Bjärstorp

Medieutbildning: Intervju- och kameraträning

Är du forskare och vill bli bättre på att vässa dina budskap och medverka i intervjuer i både etermedier och press? Vi går igenom grunderna intervjuteknik, journalistiska villkor och arbetssätt. Kursen består också av en praktisk del där deltagarna utifrån sitt forskningsområde, får träna på budskapsformulering och intervjusituationen framför kamera.

Kursen ger deltagarna en större förståelse och insikt i redaktionellt arbete, nyhetsvärdering och nyhetsjournalistik. Vi diskuterar också skillnaden mellan att som forskare delta som expert eller debattör i mediesammanhang.

Några av momenten:

 • Redaktionella villkor – så arbetar en journalist
 • Offentlighetsprincip och meddelarfrihet
 • Nyhetsvärdering och nyhetslogik
 • Om intervjusituationen (tidning, tv, radio, LIVE)
 • Budskapsträning
 • Praktisk övning med kamera
 • Feedback individuellt och i grupp

Syftet med kursen, förutom praktisk intervjuträning, är att deltagarna ska bli tryggare i kontakter med medier och journalister.

När: Måndag 20 april, 09:00 – 14:00

Var: Universitetsholmen, lokal meddelas inom kort

Anmälan

Anmälan till pressansvarig Jessica Bloem, jessica.bloem@mau.se, senast 6 april. Max 10 deltagare. Vi bjuder på en enkel lunch, meddela kostpreferenser i din anmälan.

Föreläsning: Så når du ut som forskare i sociala medier

Är du forskare och vill bygga en egen plattform för att nå ut med din forskning? Föreläsningen vänder sig till dig som vill inspireras och få tips på hur en aktiv närvaro på Twitter kan skapa viktiga kontakter, nätverk och bli ett forum där du dela med dig och synliggöra din forskning.

Lyssna till Michael Krona, forskare vid K3 och flitigt anlitad i medierna som expert på terrorsekten IS kommunikation som han har följt sedan 2013. Krona har under flera år varit aktiv på Twitter och berättar om erfarenheter och lärdomar av att bygga en stark närvaro på plattformen. Han ger också sina bästa tips för hur du kan komma igång och sedan jobba strategiskt på Twitter.

Dessutom får du en överblick över hur kommunikationsavdelningen jobbar med universitetets övergripande sociala medie-plattformar.

När: Måndag 16 mars, 10:00 – 12:00

Var: Universitetsholmen, lokal meddelas inom kort

Anmälan

Till pressansvarig Jessica Bloem, jessica.bloem@mau.se, senast 9 mars.

News from Institute for Urban Research (IUR)

After assessing 35 applications, we’re happy to announce the 2020 IUR artists-in-residence. Read more:

https://www.iuresearch.se/the-2020-artists-in-residence/

IUR researchers will chair three sessions at the upcoming RC21 2020 Conference Sensing the City: Place, People, Power that will take place in Antwerp from 6 to 8 July.

We welcome abstracts for two sessions, read more:

https://www.iuresearch.se/cfps-rc21-2020-antwerp/

IUR welcomes two new postdocs within CRUSH

We are excited to welcome Chiara Valli and Myrto Dagkouli-Kyriakoglou to the IUR collective! Chiara and Myrto will be working as postdoctoral researchers within the Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH). Read more:

https://www.iuresearch.se/iur-welcomes-two-new-postdocs-within-crush/