Ett internationaliseringsråd inrättas för att förbättra samordning

“Fakulteten för kultur och samhälle har länge varit den fakultet med det mest internationaliserade utbildningsutbudet, flest utbytesstudenter och flest internationella studenter. Samordning och informationsutbyte mellan institutionerna och fakultetsgemensamma initiativ bör kunna förbättras och för att uppnå dessa mål bör ett internationaliseringsråd vid Fakulteten för kultur och samhälle upprättas.”

Det går att läsa i bakgrunden till beslutet om det internationaliseringsråd på fakulteten som dekan Rebecka Lettevall nu har beslutat ska inrättas.

Läs beslutet.

Vill du representera Malmö universitet i tankesmedjan Humtank?

Är du övertygad om samhällsbehovet av humanistisk forskning och utbildning? Vill du driva humanistiska frågor i offentligheten? Är du intresserad av svensk forsknings- och utbildningspolitik? Då är kanske du Malmö universitets nästa representant i Humtank!

Malmö universitet är genom Fakulteten för kultur och samhälle medlem i Humtank sedan 2017 och har hittills representerats av Petra Ragnerstam, som är lektor i kulturvetenskap vid K3. I samband med att hon avslutar sitt uppdrag söker vi nu en efterträdare för en ny treårsperiod med start HT 2020. Uppdraget är på 10% och finansieras av fakulteten.

Du som söker uppdraget ska ha doktorsexamen och en tillsvidareanställning vid fakulteten. Ansökan bör förankras hos prefekt och ska besvara följande frågor:

 1. Motivera varför du vill ingå i Humtank och berätta vad tror du att du kan bidra med.
 2. Vilka erfarenheter har du av att driva humaniorafrågor, inom lärosätet eller i offentligheten? Inkludera sådant som styrelsearbete, forskning, debattartiklar mm.
 3. Vilket av följande verksamhetsområden skulle du vara särskilt intresserad att bidra till? Forsknings- och utbildningspolitisk dialog. Analys och utredning av humanioras förutsättningar. Offentlig debatt.
 4. Är du intresserad av att vara verksamhetsledare (25 % av tjänst) under din 3-årsperiod?

Svaren bör sammanlagt inte överstiga en A4-sida. Skicka din ansökan till ks_dekan@mau.se. Sista ansökningsdag är 4 maj.

Vår representant utses av Humtanks styrgrupp i samråd med Humtanks verksamhetsledare efter förslag från dekan. Humtank eftersträvar balans mellan män och kvinnor samt mellan olika ämnen. Så långt som möjligt ges företräde åt personer tidigt i karriären.

Tankesmedjan Humtank lanserades i april 2014 och tillkom genom ett unikt samarbete mellan de humanistiska fakulteterna vid svenska universitet och högskolor. 15 lärosäten är i nuläget med i samarbetet och en tredje verksamhetsperiod inleds sommaren 2020. Humtanks uppgift är att stärka humanioras position i såväl offentligheten som i högskolepolitiska förhandlingar och visa på de humanistiska ämnenas betydelse för samhällsutvecklingen. Läs mer

Beslut: Kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

In English below

Dekan Rebecka Lettevall har har fattat beslut om en reviderad kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle. Beslutet fattades i början av månaden efter beredning i fakultetens ledningsgrupp, utbildningsnämnd och fakultetskansli samt diskussioner i flera andra forum.
Aktuellt beslut gäller från och med höstterminen.

Beslut: Kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle

Riktlinjer: Kursutvärderingsprocess förutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle

Dean Rebecka Lettevall has decided a revised course evaluation process for education at the undergraduate and advanced levels at the Faculty of Culture and Society. The decision was made at the beginning of the month after preparation in the faculty’s management group, the education board and faculty office, as well as discussions in several other forums.
The course evaluation process applies from the next semester.

Course evaluationprocess for first and second cycle education at the Faculty of Culture and Society

Dekans beslutsmöte (10 mars 2020)

När: Tisdag 10 mars 2020, kl. 15:00-15:30
Var: Dekans hemvist, NIC0802 vid C-hissarna
Beslutsfattare: Magnus Nilsson, ställföreträdande dekan

Dagordning

 1. Consortium Agreement – MIMY
  Föredragande: Henrik Emilsson
 2. Ansökan om externa medel – JPI ENUAC
  Dnr: FO 2020/213
  Föredragande: Christina Lindqvist
 3. Ansökan om externa medel – EU Horizon 2020 FO 2020/223
  Föredragande och huvudsökande: Maja P. Frykman
 4. Personalärende
  Dnr: HR 2019/1283
  Föredragande: Therese Stridh

  Personalärende beslutades av dekan senare i aktuell vecka
 5. Ansökan om externa medel – EU Horizon2020
  Dnr: FO 2020/217
  Föredragande och huvudsökande: Sayaka Osanami Törngren
 6. Ansökan om externa medel – Vetenskapsrådet
  Dnr: FO 2020/225
  Föredragande och huvudsökande: Pieter Bevelander
 7. Ansökan om externa medel – EU Horizon2020
  Dnr: FO 2020/239
  Föredragande: Tina Gudrun Jensen
  Huvudsökande:
  Pieter Bevelander
 8. Ansökan om externa medel – EU Horizon2020
  Dnr: FO 2020/233
  Föredragande och huvudsökande: Pieter Bevelander
 9. Förflyttning av Disputation; Vitor Fernández
  Dnr: STUD 2020/554
  Föredragande
  : Derek Stanford Hutcheson
  Kommentar: Ärende beslutades med kort varsel av dekan p.g.a. COVID-19 och var ej anmält i förväg.

Ta del av handlingar i aktuella ärenden i Box
På grund av personliga uppgifter ligger vissa dokument inte i Box. Vänligen kontakta KS_dekan@mau.se för att ta del av dessa handlingar.