Seminar: Remaking Housing Policy – An International Study

Professor David Clapham, presenting his new book Remaking Housing Policy – An International Study. The seminar will take place: Thursday October 25th 10-12 in Niagara B1 (Bottom level).

David Clapham is a professor of Planning at the University of Reading, in the process of moving to Scotland. Clapham is an internationally renowned housing researcher with a broad repertoire. Apart from this recently published book, Clapham has also contributed with texts on theories in housing research, co-operative solutions in housing, issues of distribution and a range of other questions related to housing.

The book “Remaking Housing policy” is an international analysis of housing policy focusing on neoliberalism and the idea of a neoliberal housing regime.

”Starting from first principles, readers are guided through the objectives behind government housing policy interventions, the tools and mechanisms deployed and the outcomes of the policy decisions. A range of international case studies from Europe, Asia, Africa and the Americas illustrate the book’s general principles and demonstrate how different regimes influence policy.” from Routledge’s description. Remaking Housing Policy – a preview (pdf)

Dalai Lama will visit Malmö University this week

On September 13, the Dalai Lama will visit Malmö University to present a conversation and lecture on secular ethics. The event is by invitation only but will be streamed online and on Facebook. The Dalai Lama’s visit to Malmö University takes place in connection to the 80th anniversary of the Swedish development organisation IM Swedish Development Partner.

You can stream the lecture live on September 13, 8.45-10.15.

KS har nominerat två lärare till STINT Teaching Sabbatical

Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, bjuder in svenska lärosäten att nominera kandidater till programmet Teaching Sabbatical 2019. Inom programmet vistas deltagarna vid ett utländskt lärosäte för att undervisa och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och framtida samarbeten. Fakulteten för kultur och samhälle har erbjudits att till rektor komma med förslag på två kandidater för nominering och har nominerat Åsa Harvard Maare och Hope Witmer som fakultetens kandidater till STINT Teaching Sabbatical 2019.

Open lectures with honorary doctors Bridget Anderson and Erik Swyngedouw

Welcome to the open lectures with honorary doctorates Bridget Anderson and Erik Swyngedouw at Faculty of Culture and Society, October 18. 

Bridget Anderson is Professor of Mobilities, Migration and Citizenship at the University of Bristol. Erik Swyngedouw is professor of geography at the University of Manchester in the School of Environment, Education and Development and a member of the Manchester Urban Institute.

18 October

13.00–14.30:

Bridget Anderson:

Methodological De-nationalism: re-thinking the study of human movement

14.30–15.00:

Time to mingle

15.00–16.30:

Erik Swyngedouw:

Insurgent Cities and the Promises of the Political in the Post-Democratic City

 Read more about Bridget Anderson and Erik Swyngedouw (in Swedish)

Kultur och samhälles hedersdoktorer 2018

Fakulteten har möjlighet att inför årshögtiden 2018 utse hedersdoktorer. Förslag med motivering till hedersdoktor har inkommit från fakultetens medarbetare och nomineringarna har beretts i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 17 /5 och 14/6. Motiveringar i bilaga.

Det är med stolthet som Fakulteten för kultur och samhälle presenterar följande hedersdoktorer:

Bridget Anderson
Bridget Anderson är filosofie doktor i sociologi. Mellan 2013 och 2017 ledde hon det inflytelserika forskningscentret Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS) vid Oxfords universitet. Numera är hon professor i ”Migration, Mobilities and Citizenship” vid University of Bristol.

Anderson har lämnat viktiga bidrag till den framväxande tvärvetenskapliga forskningen om migration och medborgarskap, ofta utifrån uttalat kritiska och genusteoretiska utgångpunkter. Bland annat har hon anlagt ett historiskt och socialteoretiskt perspektiv på hur gränserna mellan ”migranter” och “medborgare” skapas och upprätthålls, och visat hur kontrollen av migranter är nära förbunden med kontrollen av andra grupper som avviker från medborgarskapsidealet, inte minst fattiga och biståndstagare. Hon har också forskat om relationen mellan arbetsmarknads- och migrationspolitik, exempelvis genom att studera migrantarbetares roll och funktion inom omsorgsarbete. Genom att påvisa de funktioner som utsatta migrantarbetare fyller i den samtida politiska ekonomin har Anderson bidragit till att nyansera forskningen och debatten om den så kallade ”svarta ekonomin”.

Under hela sin akademiska karriär har Anderson kombinerat teoretiskt nyskapande forskning med ett outtröttligt samhällsengagemang. Hon har samarbetat med folkrörelser och fackföreningar på såväl lokal som global nivå.

Anderson är en världsledande forskare inom områdena migration och urbanitet och hennes arbete har utgjort en viktig inspirationskälla för många forskare vid Fakulteten för kultur och samhälle. Anderson har också personligen tagit aktiv del i den forskning som bedrivs här. 2016 gav hon exempelvis en keynote-föreläsning på konferensen International Conference on Migration, Irregularisation and Activism. Genom promoveringen av Anderson till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle skapas förutsättningar för ett fördjupat samarbete, vilket kommer att bidra till vidareutveckling av viktiga forskningsområden.

Erik Swyngedouw
Erik Swyngedouw mottog sin doktorsexamen vid The Johns Hopkins University i Baltimore 1991, där han handleddes av den världsberömde geografen David Harvey. Hans doktorsavhandling hade titeln The production of new spaces of production.

Swyngedouw undervisade vid Oxfords universitet mellan 1988 och 2006. För nuvarande är han professor i humangeografi vid The University of Manchester och medlem av The Manchester Urban Institute. Han utsågs till årets forskare vid The University of Manchester 2016.

Swyngedouw är en av vår tids mest inflytelserika och mest citerade geografer. Han har varit (med-) författare till fler än tio böcker och 100 artiklar. Hans forskning om städers politiska ekonomi, skalteori, urban politisk ekologi (i synnerhet vattenförsörjningens politik) och – på senare tid – politiska rörelser och politisk teori har fått stort genomslag, inte bara inom geografin utan inom samhällsvetenskaperna i stort.

Swyngedouw har under de senaste tio åren besökt Malmö universitet vid flera tillfällen. 2016 undervisade han exempelvis på doktorandkursen ”Urban isms” och 2018 kommer han att undervisa på den nordiska doktorandkursen ”Thinking spatially” som arrangeras av Malmö universitet i samarbete med andra lärosäten.

Att Swyngedouw promoveras till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle innebär att en världsledande forskare knyts till våra forskningsmiljöer inom urbana studier, politikstudier och miljöstudier, vilket hjälper oss att uppnå våra högt ställda forskningsstrategiska mål.

Unorthodox Democracies: The Diffusion of Rhetoric of Illiberalism

In July Tobias Scholz at The International Association for Political Science Students’ talked with Bo Petersson, Professor of Political Science and IMER at Global Political Studies and Russia and the Caucasus Regional Research,  about ”Unorthodox Democracies: The Diffusion of Rhetoric of Illiberalism”. The live stream interview has logged more than 1600 views and it is still visible and relevant: ”Unorthodox Democracies: The Diffusion of Rhetoric of Illiberalism”