De externa utvärderingarna fortsätter

En av komponenterna i universitetets kvalitetsramverk för utbildning är att det görs externa granskningar av alla utbildningar som inte granskas av UKÄ.

Hur går det till?
Programansvarig och andra personer ur lärarlaget skriver en självvärdering på cirka 15 sidor utifrån de delar som ska bedömas. Kvalitetskoordinator Birgitta Magnusson bistår med administrativt stöd och med kommunikation och avstämning med andra delar av universitetet. Studenterna har inflytande över processen genom att både bidra till självvärderingen och genom att delta i dialogmötet. Vid dialogmötet träffas bedömargruppen och företrädare för programmet, utöver studentrepresentant. Vid dessa brukar också prefekten delta.

Fyra KS-program granskas under höstterminen
Under höstterminen har universitetet sju granskningar igång, varav fyra vid Kultur och samhälle: Arkitektur, visualisering och kommunikation, Interaction design (magister- och mastersprogrammen), Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidatprogrammet) och Mångfaldsstudier. Flertalet av dem får ett preliminärt yttrande från bedömargruppen i slutet av november och det slutliga i januari. Däremellan hålls ett dialogmöte, som leds av bedömargruppens ordförande.

Tre KS-program granskades i våras
De första utvärderingarna gjordes i våras, då granskades fem utbildningar varav tre vid KS: Transport Management, Interaction design (kandidatprogrammet) och Urban Studies (mastersprogrammet). Alla blev godkända, men fick också rekommendationer om hur utbildningarna kan utvecklas.

Läs utvärderingarna här (i Box)

KS firade två nya professorer

I torsdags firade Kultur och samhälle att Mikael Spång, Globala politiska studier, har blivit professor i statsvetenskap och Stig Westerdahl, Urbana studier, har blivit professor i företagsekonomi. Det bjöds på bubbel och tilltugg och tal hölls av dekan Rebecka Lettevall, prodekan Magnus Nilsson och prefekterna Magnus Ericson och Kerstin Sandell.

Magnus Ericson som hunnit diskutera olika frågor med Mikael Spång redan under studietiden berättade bland annat att han är “en riktig djuping, som dessutom är trevlig och rolig” och Kerstin Sandell hade under sin tid som prefekt hunnit konstatera att Stig Westerdahl är “en stor tillgång för institutionen” och har en bredd som spänner över US olika fält . Grattis!

Mikael Spång, ny professor fick blommor av dekan Rebecka Lettevall.
Stig Westerdahl, ny professor, fick blommor av dekan Rebecka Lettevall.

Sveriges unga akademi söker humanioraforskare

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som består av ett urval av landets mest framstående yngre forskare inom alla vetenskapsområden. Nya ledamöter väljs in årligen för en ledamotsperiod på fem år. I dagsläget har akademin 37 ledamöter.

Sveriges unga akademi söker efter humanioraforskare. Sista dag för ansökan är 8 januari. 

“Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Beroende på dina intressen får du möjlighet att till exempel bedriva forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla din förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Då verksamheten utgår från akademins ledamöter så kommer prioriteringar och aktiviteter att skifta över tid. Det som däremot är konstant är ett högt engagemang hos ledamöterna.”

Sökande som uppfyller nedanstående punkter välkomnas:  

  • är en framstående och självständig forskare,
  • har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom frågor och aktiviteter som akademin arbetar med,
  • har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst),
  • är verksam som forskare i Sverige. 


Mer info och utlystning på:
https://www.sverigesungaakademi.se/inval2020

Sveriges unga akademi grundades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Utbildningsdepartementet

Träffa Kultur och samhälles kommunikatörer / Meet a Culture and Society communications officer

Tack till er som har kommit till Kaffe med en kommunikatör. Vi finns på plan 7 även kommande torsdagseftermiddagar. Oftast kan vi hjälpa till direkt, ibland tar vi vidare dina frågor. Välkommen att titta förbi! Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

Maya Acharya, internkommunikation på engelska
Ellen Albertsdottir, forskningskommunikation och press
Amanda Malmquist, utbildningskommunikation
Johanna Svensson, internkommunikation

Kaffe med en kommunikatör: Fokus på forskningskommunikation och utbildningskommunikation
Träffa Ellen Albertsdottir och Amanda Malmquist
Torsdagen den 21 november, klockan 14-16.30. Plan 7 i Niagara

Coffee with a communications officer

Meet Ellen Albertsdottir and Amanda Malmquist

Thursday November 21, from 14.00 –16.30, on the 7th floor of Niagara.

Thanks to those of you who have dropped by to ‘coffee with a communications officer’! We will be sitting on the 7th floor every Thursday afternoon in November, and you are welcome to swing by and meet us face-to-face. Depending on the question, we will either have an answer for you straight away, or get back to you as soon as possible. You are always welcome to call or email us with any queries!

Maya Acharya: Internal Communications in English
Ellen Albertsdottir, Research Communications and Press
Amanda Malmquist, Marketing and Recruitment
Johanna Svensson, Internal Communications

Beslut om KS forskningsstrategiska prioriteringar

Efter en workshop med fakultetens ledningsgrupp och institutionernas forskningskoordinatorer, diskussioner i forsknings- och forskarutbildningsnämnden och vid ledningsgruppens internat samt samtal i fakultetens dekangrupp har dekan fattat beslut om forskningsstrategiska prioriteringar för Kultur och samhälle.

De strategiska prioriteringarna ska vara ett stöd för institutionerna vid fakulteten i att nå målen i universitetets strategiska plan Strategi 2022.

Fakulteten för kultur och samhälle ska:

• utveckla och implementera en diversifierad sökstrategi för extern­finansiering
• i samarbete med Forskarservice se till att fakultetens forsknings­ansökningar genomgår peer review
• fortsätta att satsa på finansiering av forskningsplattformar som bidrar till att synliggöra forskning och höja dess kvalitet
• använda rekrytering som ett forskningsstärkande verktyg, med särskilt fokus på internationalisering
• arbeta för högkvalitativ och ändamålsenlig internationalisering samt skapa stimulansmedel för inresande gästforskare och forsknings­vistelser utomlands
• verka för att forskare ges möjlighet att ingå i externa nätverk och konsortier
• arbeta för att säkerställa att utbildnings- och forskningsstrategierna strävar mot det gemensamma målet att förstärka fakultetens sammanhållna akademiska miljöer
• utreda möjligheter och förutsättningar för att skapa forskarskolor och öka antalet extemfinansierade doktorandtjänster
• arbeta för att den utvärderingsverksamhet som bedrivs vid fakulteten (inklusive följeforskning) kopplas starkare till vår forskning
• skapa överblick över forskningen i en årsberättelse

Meet a Culture and Society communications officer

Starting this autumn semester, a team from the Communications Department has been appointed to support the faculty with communications efforts.

Maya Acharya: Internal Communications in English
Ellen Albertsdottir, Research Communications and Press
Amanda Malmquist, Marketing and Recruitment
Johanna Svensson, Internal Communications

You are always welcome to call or email us with any queries! We are located on the 11th floor, but we will also be sitting on the 7th floor every Thursday afternoon in November, and you are welcome to swing by and meet us face-to-face. Depending on the question, we will either have an answer for you straight away, or get back to you as soon as possible.

Coffee with a Communications Officer (focus on English communications and education communications)
Meet Maya Acharya and Amanda Malmquist
Thursday, November 7, 14.00 – 16.30 , 7th floor of Niagara

Coffee with a Communications Officer (focus on internal communications and research communications)
Meet Johanna Svensson and Ellen Albertsdottir
Thursday, November 14, 14.00 – 16.30, 7th floor of Niagara

Coffee with a Communications Officer (focus on research communications and education communications)
Meet Ellen Albertsdottir and Amanda Malmquist
Thursday, November 21, 14.00 – 16.30, 7th floor of Niagara

Coffee with a Communications Officer (ask us anything)  
Meet Johanna Svensson, Ellen Albertsdottir and Amanda Malmquist
Thursday, November 28, 14.00 – 16.30, 7th floor of Niagara

Träffa Kultur och samhälles kommunikatörer

Från och med höstterminen har Kultur och samhälle ett kommunikationsteam från Kommunikationsavdelningen.

Maya Acharya, internkommunikation på engelska
Ellen Albertsdottir, forskningskommunikation och press
Amanda Malmquist, utbildningskommunikation
Johanna Svensson, internkommunikation

Du kan alltid kontakta oss med dina frågor. Vi finns på plan elva och för att underlätta för dig provar vi att sitta på plan sju på bestämda tider varje torsdagseftermiddag i november. Ibland kan vi hjälpa till direkt, ibland tar vi vidare dina frågor. Välkommen att titta förbi!

Kaffe med en kommunikatör: Fokus på engelsk kommunikation och utbildningskommunikation
Träffa Maya Acharya och Amanda Malmquist
Torsdagen den 7 november, klockan 14-16.30. Plan 7 i Niagara.

Kaffe med en kommunikatör: Fokus på forskningskommunikation och internkommunikation
Träffa Ellen Albertsdottir och Johanna Svensson
Torsdagen den 14 november, klockan 14-16.30. Plan 7 i Niagara

Kaffe med en kommunikatör: Fokus på forskningskommunikation och utbildningskommunikation
Träffa Ellen Albertsdottir och Amanda Malmquist
Torsdagen den 21 november, klockan 14-16.30. Plan 7 i Niagara

Kaffe med en kommunikatör
Torsdagen den 28 november, klockan 14-16.30. Plan 7 i Niagara