Om DanielHarju

Communication Officer at Malmö University

De bidrar med kapitel i ny svensk antologi om rasism

Sayaka Osanami Törngren, som är forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare och Carolina Jonsson Malm, som är forskningshandläggare vid Forskarservice, har tillsammans författat ett kapitel i en ny antologi om rasism.

Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering, utgiven den 15 mars på Arx förlag, innehåller 12 artiklar som tillkommit inom ramen för det nationella nätverket för svensk ras- och vithetsforskning. I boken har 14 forskare vid olika lärosäten problematiserat begrepp såsom vithet och svenskhet. Sayaka och Carolina har i kapitlet Transrasiala familjebildningar och den svenska vithetens logik problematiserat bilden av familj och färgblindhet.

Sayaka Osanami Törngren

Varför är den här antologin viktig?
(Sayaka:) Antologin belyser olika aspekter av rasism i Sverige, både historiskt och i samtiden, utifrån begreppen ras och vithet. Vithet har blivit ett allt mer centralt begrepp inom kritisk ras- och rasismforskning, som sätter fokus på normer och privilegier i en rasistisk diskurs. Vi tycker att det är viktigt att studera dessa frågor och synliggöra problematiken för att kunna hitta lösningar på problem som diskriminering, social marginalisering och våld. I antologin medverkar forskare från flera olika fält med sin kunskap och helheten bidrar till en djupare förståelse för hur rasifierings- och exkluderingsprocesser sker i olika sammanhang. Antologin är dessutom ett intressant teoretiskt bidrag till fältet kritisk ras- och rasismforskning, som håller på att växa fram inom svensk forskning.

Carolina Jonsson Malm

Vad handlar ert kapitel om?
(Carolina:) I vårt kapitel jämför vi våra två avhandlingar som nu är 6-7 år gamla och tolkar dem utifrån nya perspektiv. Min avhandling handlar om politiken som styr internationella adoptioner och assisterad befruktning och Sayakas avhandling handlar om attityder till blandrelationer och blandäktenskap. Internationella adoptioner och blandäktenskap är två former av transrasiala familjebildningar – det vill säga familjer bestående av individer med olika ursprung och ras – som sällan jämförs inom familjeforskningen. Vi diskuterar och jämför våra resultat i relation till vithetsbegreppet och ifrågasätter den svenska färgblindhetsideologin och svenskars motvilja till att tala om ras och särskiljning. Våra resultat visar att inställningen till transrasiala familjer ofta är negativ, problemorienterad och präglad av normativa föreställningar kring utseende, svenskhet och kulturell tillhörighet. Vi hoppas att vårt kapitel kan få läsaren att börja tänka kring transrasiala relationer på ett nytt sätt.

Vem är boken skriven för?
(Sayaka:) Boken är skriven för alla som är intresserade av ny humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kring rasism i Sverige – forskare, studenter, aktivister, journalister och den bredare allmänheten!

Läs mer om boken i förlagets pressmeddelande

Universitetet medarrangör av seminarium om EUs utmaningar

EU i en världsordning under omvandling är ett seminarium den 10 april, kl. 13-17 på Malmö Börshus. Studenter och medarbetare är välkomna, men anmälan krävs senast 5 april. Observera att det endast finns 200 platser. Här kan du anmäla intresseSeminariet är gratis och alla deltagare får boken Europaperspektiv 2018.

I den 21:e årgången av årsboken Europaperspektiv diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma.

Seminariets moderator är journalisten Pernilla Ström.  Länk till evenemanget i Malmö universitets kalender.

13.00 Öppningsanförande
Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

13.10 Ett EU‐perspektiv på EU i en föränderlig omvärld
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

13:30 Forskarpanel 1: Geopolitikens återkomst till Europa?
På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA för en mer protektionistisk handelspolitik? Deltagare: Per Cramér, professor i Europarätt vid Göteborgs universitet, Johan E Eklund, professor i industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola och vd för Entreprenörskapsforum, Björn Fägersten fil dr i statsvetenskap och chef för Europaprogrammet, Utrikespolitiska institutet, Karolina Zurek, jur dr och forskare, Stockholms universitet, och analytiker vid Kommerskollegium

14:30 Kaffepaus

15:00 Forskarpanel 2: Europeiska värderingar och integration under förändring
Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har högerpopulism och ”Brexit” för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter? Deltagare: Sofie Blombäck, fil dr i statsvetenskap och forskare, Mittuniversitetet, Douglas Brommesson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet, Erik Wennerström, jur dr och chef för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

16.00 Malmö i en världsordning under omdaning
Andreas Schönström, kommunalråd (S) i Malmö stad med ansvar för teknik, miljö och trygghet

16.30 Avslutning

Arrangörer: Europaperspektiv, Europeiska kommissionen, Globala politiska studier vid Malmö universitet och Kommunförbundet Skåne.