Högt tempo i lärarförslagsnämnden

2020 kommer att kommas ihåg som pandemins år. Det gäller inte minst oss som arbetar på universitet och som ställts inför den enorma utmaningen att flytta över i stort sett hela vår verksamhet till nätet.

Prodekan Magnus Nilsson

Dock står vi även inför andra utmaningar. Till exempel måste vi visa att vi är värdiga vår nya status som universitet. Det inbegriper en lång rad utvecklingsprojekt inom såväl forskning och undervisning som organisation och arbetssätt.

Under det senaste året har vi på KS ägnat särskild uppmärksamhet åt att utveckla arbetet i vår lärarförslagsnämnd, som bereder anställningar, befordringar och antagning av docenter. Utgångspunkten har varit de nya riktlinjer som rektor beslutat om och som innehåller en hel del nyheter. Bland annat ska nämnden framöver ta över ansvaret för beredning av adjunktstjänster från prefekterna. Dessutom ska vi samarbeta närmare tillsammans med de andra fakulteternas nämnder, exempelvis vid professorstillsättningar.

Att just arbetet i lärarförslagsnämnden fått så mycket uppmärksamhet i samband med universitetsblivandet hänger samman med dess centrala roll i det akademiska systemet. Akademisk kvalitet prövas kollegialt vid framför allt tre tillfällen: publicering av vetenskapliga resultat, anställning och befordran av akademisk personal och antagning av docent. Två av dessa prövningar bereds i lärarförlagsnämnden.

Det är av största vikt att dessa ärenden hanteras på ett transparent sätt. Därför bereds de alltid av externa sakkunniga utifrån de kriterier som specificeras i vår anställningsordning, de specifika behov som beskrivs när tjänster utlyses och de krav som universitetet beslutat att docenter måste leva upp till.

I lärarförslagsnämnden har vi under det senaste året arbetat hårt med att utarbeta tydliga instruktioner till de sakkunniga för att därigenom få bättre utlåtanden. Vi hoppas att det snart också ska finnas tydligare instruktioner på nätet till dem som söker anställning eller befordran, eller som vill antas som docent. Ännu viktigare än det är dock att det på institutionerna finns kollegiala sammanhang som kan stödja medarbetarnas karriärutveckling och ge goda råd om när det exempelvis kan vara dags att ansöka om antagning som docent. Här kan säkert ledamöterna i anställningsnämnden, som kommer från samtliga institutioner vid KS, hjälpa till. Men det är på institutionerna det stora jobbet måste göras.

Glädjande nog har vi under året kunnat genomföra ett stort antal rekryteringar av högt kvalificerade medarbetare till olika akademiska tjänster vid KS. Flera kollegor har också befordrats till lektor eller professorer, eller antagits som docent. Detta har inte alltid fått den uppmärksamhet det förtjänar, bland annat på grund av att pandemin slukar så mycket energi. Men i det långa loppet kommer det att visa sig att det varit oerhört viktigt för vår fakultets utveckling.

Med vänliga hälsningar,

Magnus Nilsson, prodekan

PS. Rektor har nyligen beslutat om en ny delegationsordning som innebär att dekan inte längre får delegera till prefekt att fatta beslut att skriva under ansökningar om externa medel som är över en miljon. Vi kommer att göra allt vi kan för att detta inte ska lede till problem. Mer information kommer snart i ett separat mejl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *