Välkommen att nominera er kandidat till årets utmärkelse för samverkan! /Nominate your candidate for Malmö University’s Award for Collaboration

Medarbetare och studenter kan nu nominera tillsvidareanställda vid Malmö universitet till årets utmärkelse för samverkan. Med samverkan avses samarbete med minst en aktör utanför högskolesektorn, en så kallad icke-akademisk aktör inom till exempel privat, offentlig, idéburen sektor och/eller medborgare.

Om utmärkelsen
Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra till utvecklad samverkan, nyttiggörande och innovation, genom att belöna insatser som utifrån ett flervetenskapligt arbetssätt och genom ny kunskap, förståelse och lösningar har bidragit till en hållbar samhällsutveckling. Den belönade insatsen bör också ha bidragit till att utveckla och stärka samverkans-, nyttiggörande- och innovationspräglad utbildning och/eller forskning vid Malmö universitet.

Den belönade insatsen bör därtill ha profilerat och uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan. Syftet med utmärkelsen är vidare att personligen uppmärksamma mottagaren och dennes akademiska gärning med fokus på samverkan, nyttiggörande och innovation.
Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 25 000 kr. Om utmärkelsen delas ut till flera mottagare eller till en grupp kan den totala summan uppgå till 50 000 kr. Utmärkelsen ska ge möjlighet till professionell utveckling inom samverkans-, nyttiggörande och innovationsområdet eller andra samverkansfrämjande aktiviteter.

Så utses mottagaren
Rektor utser mottagaren av utmärkelsen för samverkan efter konsultation med och på rekommendation av Rådet för samverkan. I detta råd ingår bland annat representanter från varje fakultet. För att nomineringen ska kunna erhålla en komplett poängbedömning är det viktigt att varje kriterium noggrant motiveras.

Sista dag för nominering är söndagen den 1 september 2019.

Kriterier för utmärkelsen:
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har bidragit till ny kunskap, förståelse och lösningar på viktiga samhällsfrågor eller utmaningar.
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har bidragit till att utveckla och stärka Malmö universitets utbildning och/eller forskning.
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har profilerat och uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan.
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har rymt inslag av flervetenskapligt, gränsöverskridande samarbete med minst en aktör utanför högskolesystemet, så kallad icke akademisk aktör inom till exempel privat, offentlig, idéburen sektor och/eller medborgare. etc

Endast tillsvidareanställda vid Malmö universitet kan nomineras och erhålla utmärkelsen.

Nominera här

Nominate your candidate for Malmö University’s Award for Collaboration

Students and employees are invited to nominate permanently employed members of the staff for the 2019 Award for Collaboration. Collaboration, in this case, refers to cooperation with at least one partner outside academia, for instance a representative from the private, public or non-profit sector and/or the citizens.

About the award
The purpose of the award is to encourage the advancement of collaboration, utilisation and innovation by rewarding initiatives that, through a multi-disciplinary approach and promotion of knowledge, understanding and solutions, have contributed to sustainable societal development. The rewarded initiative should further ideally have contributed to the development and strengthening of collaboration, utilisation and innovation oriented education and/or research. Additionally, the rewarded initiative should also have contributed to promoting Malmö University as a valuable collaboration partner. Moreover, the purpose of the award is to acknowledge the recipient personally and his/hers academic achievements from the perspective of collaboration, utilisation and innovation.

The recipient will receive a diploma and 25,000 SEK. If the award is given to more than one recipient, or to a group, the total sum can amount to 50,000 SEK. The recipient of the award must have a permanent position at Malmö University. The award should provide the recipient with the opportunity for professional development within the fields of collaboration, utilisation and innovation.

Appointment process
The Vice-Chancellor appoints the recipient of the award after consultations with the Council for Collaboration. The Council comprises of representatives from all faculties at Malmö University.

The deadline for nominating candidates for the 2019 Award for Collaboration is September 1, 2019.

Criteria:
Please observe that each criteria must be properly motivated if the nominee is to be assessed.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has contributed to new knowledge, understanding of and solutions to societal challenges.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has contributed to develop and strengthen the education and/or research at Malmö University.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has promoted Malmö University as an important collaboration partner.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has included elements of multidisciplinary, cross-border collaboration with at least one partner outside academia, i.e. cooperation with a non-academic actor representing the private, public or civil society sector and/or the citizens.

Nominate here

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *