Ökad beloppsgräns för prefektsbeslut / Raised limit for Heads of Department’s decision

(English below)

Från och med 2019 får prefekter fatta beslut om forskningsansökningar upp till 2 miljoner (som inte innebär nya tills vidareanställningar). Förra året höjdes beloppet till 1 miljon, nu höjs den ytterligare för att förenkla ansökningsprocessen.

Kom-ihåg-lista för den administrativa processen:

 • Kontakta din ekonom i god tid
  Ekonomen hjälper dig att ta fram en forskningsbudget, registrerar din ansökan i databasen SAMLA, genererar en checklista och ordnar med diarienummer.
 • Kontakta din prefekt för underskrift
  Tänk på att ta kontakt i förväg så att ni kan hitta en tid som fungerar för er båda.
 • Räkna baklänges för dekans underskrift
  Om ansökan har en projektbudget som överstiger 2 miljoner kronor per år och/eller innebär nya tillsvidareanställningar ska den också signeras av dekan. Dekan signerar ansökningar på sina beslutsmöten en gång i veckan, tisdagar kl 15.00. Räkna baklänges från ansökans deadline för att se vilket beslutsmöte du behöver anmäla ditt ärende till. Räkna sedan också baklänges för att se när du behöver anmäla din ansökan till beslutsmötet (en vecka före) och när abstract, budget och checklista därmed måste vara klara. Då vet du att jobbar mot rätt datum.

(Undantag: Om din ansökan överstiger 15 miljoner ska även rektor signera. Samma sak gäller central samfinansiering. Vid EU-ansökningar ska Forskarservice kontaktas för signering av checklista.)

o   Alla tider för KS dekans beslutsmöte hittar du här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Frågor och funderingar angående dekans beslutsmöte skickas till KS_Dekan@mau.se.

– – ENGLISH – –

From 2019, head of departments approve research applications up to SEK 2 million (if they do not involve new permanent employments). Last year, the amount was raised to 1 million, now it is further increased to simplify the application process.

To-do list for the administrative process:

 • Contact your economist well ahead of time
  The economist helps you to create a research budget, registers your application in the SAMLA database, generates a checklist and makes sure you application gets the mandatory registration number.
 • Contact your head of department for a signature
  Please let your head of department know you need a signature in advance so that you can find a time that suits the both of you.
 • Count backwards in order to get the dean’s signature
  If the application has a project budget that exceeds SEK 2 million per year and/or entails a new permanent position (tills vidare-anställning), it must also be signed by the dean. The dean signs applications at her decision-meetings once a week, Tuesdays at 15.00. Count back from the application deadline to see which decision-meeting you need to attend. Then count backwards to see when you need to add your application to the agenda (one week before the meeting) and when the abstract, budget and checklist must be done. This will help your time-line when working on the application.

(Exception: If your application exceeds SEK 15 million per/year, the vice chancellor at Malmö university has to sign it. The same applies to central co-financing. For EU applications, The Research Support Office (Forskarsevice) should be contacted for signing.)

o   All dates and times for the dean’s decision-meetings can be found here: https://www.mah.se/medewerkare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Questions and concerns regarding the dean’s decision-meetings should be directed to KS_Dekan@mau.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *