Kultur och samhälles hedersdoktorer 2018

Fakulteten har möjlighet att inför årshögtiden 2018 utse hedersdoktorer. Förslag med motivering till hedersdoktor har inkommit från fakultetens medarbetare och nomineringarna har beretts i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 17 /5 och 14/6. Motiveringar i bilaga.

Det är med stolthet som Fakulteten för kultur och samhälle presenterar följande hedersdoktorer:

Bridget Anderson
Bridget Anderson är filosofie doktor i sociologi. Mellan 2013 och 2017 ledde hon det inflytelserika forskningscentret Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS) vid Oxfords universitet. Numera är hon professor i ”Migration, Mobilities and Citizenship” vid University of Bristol.

Anderson har lämnat viktiga bidrag till den framväxande tvärvetenskapliga forskningen om migration och medborgarskap, ofta utifrån uttalat kritiska och genusteoretiska utgångpunkter. Bland annat har hon anlagt ett historiskt och socialteoretiskt perspektiv på hur gränserna mellan ”migranter” och “medborgare” skapas och upprätthålls, och visat hur kontrollen av migranter är nära förbunden med kontrollen av andra grupper som avviker från medborgarskapsidealet, inte minst fattiga och biståndstagare. Hon har också forskat om relationen mellan arbetsmarknads- och migrationspolitik, exempelvis genom att studera migrantarbetares roll och funktion inom omsorgsarbete. Genom att påvisa de funktioner som utsatta migrantarbetare fyller i den samtida politiska ekonomin har Anderson bidragit till att nyansera forskningen och debatten om den så kallade ”svarta ekonomin”.

Under hela sin akademiska karriär har Anderson kombinerat teoretiskt nyskapande forskning med ett outtröttligt samhällsengagemang. Hon har samarbetat med folkrörelser och fackföreningar på såväl lokal som global nivå.

Anderson är en världsledande forskare inom områdena migration och urbanitet och hennes arbete har utgjort en viktig inspirationskälla för många forskare vid Fakulteten för kultur och samhälle. Anderson har också personligen tagit aktiv del i den forskning som bedrivs här. 2016 gav hon exempelvis en keynote-föreläsning på konferensen International Conference on Migration, Irregularisation and Activism. Genom promoveringen av Anderson till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle skapas förutsättningar för ett fördjupat samarbete, vilket kommer att bidra till vidareutveckling av viktiga forskningsområden.

Erik Swyngedouw
Erik Swyngedouw mottog sin doktorsexamen vid The Johns Hopkins University i Baltimore 1991, där han handleddes av den världsberömde geografen David Harvey. Hans doktorsavhandling hade titeln The production of new spaces of production.

Swyngedouw undervisade vid Oxfords universitet mellan 1988 och 2006. För nuvarande är han professor i humangeografi vid The University of Manchester och medlem av The Manchester Urban Institute. Han utsågs till årets forskare vid The University of Manchester 2016.

Swyngedouw är en av vår tids mest inflytelserika och mest citerade geografer. Han har varit (med-) författare till fler än tio böcker och 100 artiklar. Hans forskning om städers politiska ekonomi, skalteori, urban politisk ekologi (i synnerhet vattenförsörjningens politik) och – på senare tid – politiska rörelser och politisk teori har fått stort genomslag, inte bara inom geografin utan inom samhällsvetenskaperna i stort.

Swyngedouw har under de senaste tio åren besökt Malmö universitet vid flera tillfällen. 2016 undervisade han exempelvis på doktorandkursen ”Urban isms” och 2018 kommer han att undervisa på den nordiska doktorandkursen ”Thinking spatially” som arrangeras av Malmö universitet i samarbete med andra lärosäten.

Att Swyngedouw promoveras till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle innebär att en världsledande forskare knyts till våra forskningsmiljöer inom urbana studier, politikstudier och miljöstudier, vilket hjälper oss att uppnå våra högt ställda forskningsstrategiska mål.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *