Publikationer

Urval. För komplett lista, se DiVA

Vetenskapliga artiklar med peer review:

Grander, M., Roelofs, K., & Salonen, T. (2021). Area-based development initiatives: a means to an end or an end in itself? – a literature overview on the case of Sweden. Nordic Social Work Research. 

Grander, M. (2021). The inbetweeners of the housing markets : Young adults facing housing inequality in Malmö, Sweden. Housing Studies. 

Grander, M. (2020). Greenhouse Augustenborg. Till allmännytta eller kommunal gentrifiering? I Ekostaden Augustenborg. Erfarenhet och lärdomar. Arkus skrift no 78, Arkus, 104–112.

Grander, M. (2019). Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping in Swedish Public Housing, Housing, Theory and Society, Vol 36, Issue 4, 385-400.

Grander, M. (2017). New Public Housing: A Selective Model Disguised as Universal?—Implications of the Market Adaption of Swedish Public Housing, International Journal of Housing Policy, Volume 17, Issue 3, 335-352.

Grander, M. (2011) Learning through mentoring – Mentors as Bearers of a Model for Learning for an Integrated Society. Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences. Volume 1, No 1. 

Böcker och kapitel i antologier 

Bengtsson, B. & Grander, M. (2023). Bostadsfrågan som politik och intressekamp. Malmö: Egalité.

Grander, M., & Sandberg, M. (2022). En god bostad? Om bostadsyta som kvalitet i en tid av ojämlikhet. I: Allas rätt till bostad : Marknadens begränsningar och samhällets ansvar (s. 147–160). Göteborg: Daidalos.

Grander, M., & Westerdahl, S. (2022). Marknadens kalkyler och rätten till bostad. I: Allas rätt till bostad : Marknadens begränsningar och samhällets ansvar (s. 295–312). Göteborg: Daidalos.

Jingryd, O., Grander, M., & Palm, P. (2022). Sweden. I: Ways out of the European Housing Crisis : Tenure Innovation and Diversification in Comparative Perspective (s. 301–320). Edward Elgar Publishing.

Grander, M. (2022). Social innovation för minskad segregation. I: Social innovation för hållbar utveckling (s. 115–130). Lund: Studentlitteratur.

Grander, M. (2020). Allmännyttan och jämlikheten. Svensk bostadspolitik vid vägskäl? SNS Förlag.

Grander, M. & Westerdahl, S. (2020). Att värna om de billiga hyresrätterna. I Bostadsmanifest : 22 krav för framtidens hem. Årsta: Dokument press, 79–85.

Grander, M. (2018). For the Benefit of Everyone? : Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Social Change. Faculty of Culture and Society. Malmö University.

Grander, M.; Stigendal, M. (2018). ‘Malmö; North and South Sofielund’, I Güntner, S. et al. (eds) Local Matters. Peter Lang, pp. 189–214.

Grander, M. (2017). Vem värnar om det allmänna? I Olsson, T (Ed.) Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat. ArkDes.

Grander, M. (2015). Allmännyttans samhällsansvar I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Liber.

Grander, M. (2015). Samhällsansvar på affärsmässiga villkor – tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Liber.

Balkfors, A.; Grander, M. & Stenquist, B. (2015). Hållbara renoveringar med Malmö som exempel I Lind, H. och Mjörnell, K. (Eds) Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. SIREN.

Grander, M. & Sild Lönroth C. (2011). Mentorskap för barn och unga. Malmö högskola.

Rapporter

Grander, M., Frish, M. (2022). Social bostadsförsörjning i kommuner utan allmännytta: En analys av privatägd hyresrätt och den sekundära bostadsmarknaden i kommuner som saknar allmännyttiga bostäder. Malmö universitet, Studier i Boende och Välfärd.

Grander, M., Frish, M. (2022) Segregation och segmentering i Trelleborg. Malmö universitet, Studier i Boende och Välfärd.

Sandberg, M., & Grander, M. (2021). Trångboddhet i Malmö : En studie av trångboddhetens ojämlika utbredning och konsekvenser. Malmö universitet, Studier i Boende och Välfärd.

Grander, M., & Salonen, T. (2020). Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin. Externa perspektiv: Segregation och covid-19, (2), 1–30.

Grander, M. (2020). Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017. Malmö universitet, Studier i Boende och Välfärd.

Salonen, T.; Grander, M. & Rasmusson, M. (2019). Segregation och segmentering i Malmö. Malmö stad.

Grander, M. (2018). Allmännytta i gränssnitt : Samhällsansvar och affärsmässighet i MKB Fastighets AB. Malmö universitet. 

Rasmusson, M.; Grander, M. & Salonen, T. (2018.) Flyttkedjor – En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor. Stockholms Läns Landsting.

Hyreskommissionen (2018). Hyresrätten i framtiden. Hyreskommissionen.

Grander, M. & Jaensson, L. (2016). Investeringar för jämlikhet. Rapport om lösningar på bostadsfrågan. Socialdemokraterna.

Björk, F.; Grander, M.; Faester, M. & Lundgaard Andersen, M. (2014). Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedetKøbenhavns kommune.

Grander, M. & Stigendal, M. (2012). Att främja integration och social sammanhållning. Sveriges Kommuner och Landsting.

Grander, M. (2010) Bi-annual Report on Urban Development in Sweden. URBACT, European Commission.

Debattartiklar, krönikor mm 

En allt mer tudelad hyresmarknad och allmännyttans moment 22. Bostadspolitik.se den 29 juli 2020

Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige. DN Debatt den 26 juni 2020 

Det saknas belägg för att flyttkedjor hjälper personer med låga inkomster in på bostadsmarknaden. Sydsvenskan debatt den 21 april 2019

Dags att klargöra den sociala bostadspolitiken. Dagens Samhälle Perspektiv den 8 februari 2019

Om inte allmännyttan är tillgänglig för dem som har det sämre ställt, var ska de då bo? Sydsvenskan Debatt den 25 oktober 2018

Fem förslag för en reformerad hyresmarknad. DN Debatt den 2 juli 2018 

Nyttan med allmännyttan. Tidskriften PLAN, nr. 4 2017

Oberoende kommission ska se över hyresrätten. DN Debatt den 13 december 2017

Vad är allmännyttan till för? SvD Brännpunkt den 18 mars 2017