Forskning

Studier i boende och välfärd

Jag arbetar idag i en flertal forskningsprojekt varav de flesta ryms inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV) som jag är föreståndare för. SBV är ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring. Under ledning av mig och Tapio Salonen samlar SBV ett antal forskningsprojekt och forskare från olika fakulteter på Malmö universitet men också andra lärosäten. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som från olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle. 

Läs mer på forskningsmiljöns webbplats

Alla mina aktuella projekt hittar du här

PROJEKTARKIV

Ett ett urval av tidigare forskningsprojekt jag har varit involverad i.

Segregation och segmentering i Malmö
År:
2018
Finansiär: Malmö stad

Under vintern 2018 arbetar jag tillsammans med Tapio Salonen och Markus Rasmusson fram en kartläggning över den aktuella segregationen och bostadssegmenteringen i Malmö. Projektet syftar till att kartlägga segregation och segmentering i Malmö stad genom att ta fram en underlagsrapport som presenterar aktuell data och sätter denna i relation till tidigare forskning om segregation i Malmö. Uppdraget består av tre huvudsakliga delar: 1) utvecklingen av ett konceptuellt ramverk kring att förstå och mäta segregation, 2) den faktiska kartläggningen och 3) en sammanfattning inklusive visualisering av resultaten.

En forskningsrapport publicerades i januari 2019

Allmännyttans innovationslabb 
År
: 2018-2019
Finansiär:
Vinnova

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.   Oförändrad: Oförändrad: Med den övergripande målsättningen att ”få fler att göra mer för att motverka utanförskap och segregation, utveckla, utprova och verifiera metoder och verktyg för att minska bostadssegregationen inom samhället” vill parterna skapa fyra lokala innovationslabb inom följande områden: minska långtidsarbetslösheten med fokus på kvinnor, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska brottsligheten.   Oförändrad: Oförändrad: Projektet tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som finns hos allmännyttan och som SABO synliggjort bland annat i forskningsprojekt som ”Nyttan med Allmännyttan”.

Projektet syftar till att nyttja Hyresgästföreningens, de lokala bostadsbolagens samt lokala samarbetspartners upparbetade kunskap för att göra metoder och verktyg tillgängliga för bostadsbolag som vill hitta lösningar på ovanstående prioriterade samhällsutmaningar.    Oförändrad: Oförändrad:Projektet syftar också till att skapa en väg in för aktörer som har erbjudanden som stödjer detta arbete. Det görs genom att skapa en plattform för idégenerering och en mötesplats för matchmaking där nya relationer/ labb/ lösningar mellan bostadsbolag och lokala aktörer kan skapas. Projektet ska slutligen ta fram förslag på effektiva sätt att sprida metoder och verktyg som genereras i innovationslabben via medverkande parter, kommuner och medlemsbolag så att dessa erfarenheter kan spridas nationellt.


Forskningsöversikt: Flyttkedjor – en kunskapsöversikt
År:
2018
Finansiär:
Region Skåne, Stockholms Läns Landsting och Göteborgsregionen

Målet med detta forskningsprojekt är dels att ta fram en kunskapsöversikt i rapportform med fokus på om, hur och i vilken utsträckning nyetablering av bostäder på marknaden i form av nyproduktion, permanentning och omvandling i både hyres- och ägandebeståndet skapar möjligheter för olika grupper på bostadsmarknaden. Dels att utifrån resultatet ge förslag på kunskapsluckor som lämpligen skulle kunna fyllas, nya frågeställningar i ämnet och vilka metoder som skulle kunna användas i fortsatta studier. Studien syftar till att bättre förstå effekten av nyproduktion (nybyggnation, omvandling och permanentning) och hur den bidrar till rörlighet i det befintliga och det nya bostadsbeståndet.

Särskilt fokus i studien läggs på:

  1. Generaliserbar kunskap – Flertalet studier på området är platsspecifika och denna kunskap behöver generaliseras i en större geografisk kontext för att kunna bli relevant i den löpande bostadsplaneringen. Lämpligt är att definiera regionala typområden tex. stationssamhällen, regionala kärnor, utanför tätort med flera. Ett övergripande regionalt perspektiv behöver också belysas.
  2. Olika gruppers tillgång till bostadsmarknaden – Olika typer av nyproduktion skapar möjligheter för olika grupper, vilket behöver belysas.
  3. Typ av nyproduktion – Skillnaden mellan tillskott genom nybyggnation, omvandling eller permanentning samt av olika hustyper och upplåtelseformer i olika områden

Arbetet genomförs tillsammans med Tapio Salonen och Markus Rasmusson. En forskningsrapport publiceras i januari 2019


Följeforskning: MKB:s sociala investeringar

År: 2013-2017
Uppdragsgivare: MKB
I detta forskningsprojekt kommer jag att följa MKB:s arbete med utvalda sociala investeringar utifrån ett företagsnyttigt perspektiv. De satsningar som valts ut är Örtagården (Culture Casbah/Bokalerna), Holma( Holma torg, Holmastaden), Augustenborg (Greenhouse) samt MKBs bosociala utvecklare.

Satsningarna kan alla ses som olika typer av sociala investeringar som skapar ett socialt värde för boende och besökare i områdena och bidrar till samhällsnyttan. Samtidigt måste de, för att ligga i linje med gällande lagstiftning, ses som investeringar som genererar ett företagsekonomiskt värde, t ex genom minskad skadegörelse, ökad attraktivitet och höjd avkastning. Syftet är att belysa denna balans mellan samhällsnytta och företagsnytta. 

Syftet är också att belysa denna fråga utifrån en övergripande diskussion kring allmännyttans samtida och framtida funktion. Vilken roll fyller allmännyttan idag? Vilken roll kan allmännyttan fylla i den förändrade kontext som allmännyttan befinner sig i? Sambandet mellan sociala och ekonomiska värden kommer att belysas utifrån det som brukar kallas för ett socialt investeringsperspektiv.

Forskningsprojekt: Nyttan med Allmännyttan
År: 2013-2015
Uppdragsgivare: SABO
Syftet med detta forskningsprojekt är att tydliggöra frågan om allmännyttans samhällsansvar. I projektet deltar ett 10-tal forskare. Mitt uppdrag i forskningsprojektet är att göra en genomlysning av hur ur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser, samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk. Projektet syftar också till att fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör.
Mer info: Projektets webbplats

Forskningsprojekt: Citispyce
År: 2013-2015
Uppdragsgivare: Citispyce / EU:s sjunde ramprogram
Malmö högskola och Malmö stad medverkar som två av 13 partners i det treåriga EU-projektet Citispyce. Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram och leds av Aston University i Birmingham. Medverkande länder är Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Polen samt Spanien, Grekland och Italien.

Utgångspunkten är den ojämlikhet som nu ökar snabbt runt om i Europa och som framför allt drabbar ungdomar. Projektet syftar till att skapa kunskap om hur politiker och tjänstemän kan minska denna ojämlikhet genom att lära av sociala innovationer som har utvecklats av, med och för ungdomar i utanförskapspräglade stadsdelar och bostadsområden. Genom ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande arbete kommer forskare och praktiker från de deltagande städerna att analysera orsakerna till den ojämlikhet som drabbar ungdomar. I varje stad ska två områden undersökas vad gäller hur orsakerna till ojämlikhet kommer till uttryck och hanteras av olika aktörer. Dessutom ska forskare och praktiker ta reda  hur ungdomarna i dessa områden ser på ojämlikheten samt vad de försöker göra åt den med inriktning på att försöka identifiera mer eller mindre utvecklade sociala innovationer. Vidare ska forskare och praktiker utforska socialt innovativa lösningar som utvecklas av, med och för ungdomar i utanförskapspräglade områden, för att bekämpa ojämlikheten, stärka ungdomar och förbättra deras situation. Slutligen ska  överförbarheten av socialt innovativa lösningar till andra stadsdelar, städer och länder testas, i syfte att utveckla nya strategier för främjandet av innovativa sociala lösningar som möjliggör för unga människor att övervinna och förändra ojämlikheten i hela Europa.
Mer info: Projektets webbplats

Forskningsprojekt: NEO
 – NGO, Erhvervsliv och det Offentliga
År: 2013
Partners: Askovgården, Region Skåne, Köpenhamns kommun, Föreningen Furuboda, VINSA, Huset Venture Danmark, Trelleborgs kommun.
Syftet med detta Interreg-projekt är att genom att koppla samman olika aktörer (NGO:s, näringsliv, offentliga organisationer och akademin) finna nya metoder för att minska arbetslösheten i Öresundsregionen. Jag har i uppdrag att tillsammans med Fredrik Björk ta fram en forskningsöversikt kring verksamma metoder för samverkan för att minska ungdomsarbetslöshet.

Processutvärdering: Nätverk för Framtida Malmö
År:
 2010-2014
Uppdragsgivare: Malmö stad, Husie stadsdelsförvaltning
Processutvärderare av projekt på Videdalsskolan i Husie där en årskurs elever under fyra år deltar i en satsning som syftar på att utveckla nätverk för skolelever. Satsningen berör bland annat kontextuellt lärande, entreprenöriellt lärande och vikten av sociala relationer i en lärandesituation.
Publikationer: Tre rapporter planeras under de fyra åren. Den första färdigställdes i januari 2012.

Kunskapsöversikt: Integration och social sammanhållning
År: 2012-2013
Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Min kollega Mikael Stigendal och jag fick i uppdrag av SKL att genomföra en kunskapsöversikt kring åtgärder av bostadsbolag som främjar integration och social sammanhållning. Kunskapsöversikten bottnade i den förändrade lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag. Rapporten blev klar i november 2012 och fick stor uppmärksamhet. Den har också lett fram till det arbete jag gör i min doktorandtjänst under 2013-2018.
Publikationer: Att främja integration och social sammanhållning

Utvärdering av Matematiksatsning i Södra Innerstaden
År: 2012-2013
Uppdragsgivare: Malmö stad, Södra innerstadens stadsdelsförvaltning
Processutvärdering av detta projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för lärande hos de elever som har en svag språklig bas, med utgångspunkten att språket är det medium som är grundläggande för inlärning samt matematiskt kunnande och förståelse. 21 lärare på fyra skolor i stadsdelen deltar i satsningen, som har stöd från Skolverkets matematiksatsning.
Publikationer: En utvärderingsrapport beräknas bli klar under hösten 2013.

Lärarlyftet
År:
2009-2013
Uppdragsgivare: Malmö högskola, Regionalt utvecklingscentrum
Sedan Lärarlyftet introducerades har jag varit involverad i arbetet med Lärarlyftet på Malmö högskola. Jag har bland annat arbetat med framtagandet av en generell utvärderingsmall för kurser inom och utanför lärarlyftet samt bistått med analys av utvärderingarna av de lokala kurser som Malmö Högskola har erbjudit inom Lärarlyftet. Jag arbetar också med det inre kvalitetsarbetet i kurserna.

Kurs: Skolutveckling
År:
2012-2013
Ansvarade för denna kurs som syftar till att studenterna ur ett organisations- och omvärldsperspektiv ska fördjupa sina kunskaper om skolutveckling där teorier för ledarskap och förändringsarbete är centrala.

Näktergalen Mentorsverksamhet
År:
2008 2012
Näktergalen är Malmö högskolas mentorsverksamhet, där jag arbetade som koordinator under 2008-2012. Inom Näktergalen ansvarade jag bland annat för kvalitetsarbete och utvärdering samt arbete med det internationella nätverket Nightingale Mentoring Network, där jag var styrelseledamot.
Publikationer: Grander, Martin & Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga. Malmö: Malmö högskola
Mer information: www.mah.se/naktergalen

Analys av kvalitetsarbetet i Burlövs kommun
År: 2010-2011
Uppdragsgivare: Burlövs kommun
I detta projekt har jag analyserat grundskolan i Arlöv och Åkarp sett utifrån ett kvalitetsperspektiv. Syftet har varit att underlätta kvalitetsarbetet i samband med övergång till ny skollag och läroplan. Intervjuer har genomförts med samtliga rektorer, kvalitetsansvarig och förvaltningschef i kommunen.
Resultat: Kvalitetsarbetet i Burlövs kommuns skolor (2011) – rapport till uppdragsgivaren

URBACT National Dissemination Point
År: 2009-2011
Uppdragsgivare: Malmö stad Fosie SDF & EU-kommissionen
Tillsammans med Bertil Nilsson på Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö har jag varit ansvarig för den svenska spridningpunkten för arbetet i EU-programmet URBACT, EU:s satsning på hållbar stadsutveckling, som bedrivs i elva städer i Sverige. Arbetet sker på uppdrag av Fosie SDF, som har uppdraget från URBACT.
Publikationer:
Rapporter om urbant utvecklingsarbete i Sverige (# 1 2010)
Läs mer: webbsajten www.urbact.se

URBACT CoNet (Cohesion Network)
År: 2009-2011
Uppdragsgivare: Malmö stad, Fosie SDF & EU-kommissionen
EU-projektet URBACT är EU:s satsning på hållbar stadsutveckling som just nu är inne i sin andra fas (URBACT II). Elva svenska städer deltar eller har deltagit i nätverk eller arbetsgrupper inom URBACT II. Malmö har under 2008-2010 varit partner i nätverket CoNet, som har arbetat med frågor kring social sammanhållning genom stärkandet av närområdet. I uppdraget har jag representerat högskolan i en lokal stödgrupp och skrivit en lokal handlingsplan för arbetet i projektet inom Fosie stadsdel.
Resultat: Lokal handlingsplan för det lokala URBACT-arbetet i Malmö till uppdragsgivaren

Metoder för Möten och Dialoger (MOD)
År: 2008-2011
Uppdragsgivare: Myndigheten för Säkerhet & Beredskap (MSB)
Detta forskningsprojekt har syftat till  att undersöka orsaker till bristande sociala relationer mellan ungdomar i Malmö och blåljusmyndigheter samt att skapa dialogmodeller. Under projekttiden har jag arbetat med att studera utvecklingen gällande ungdomars situation i bostadsområdet Hermodsdal i Fosie. Jag har också tagit fram en informationsbroschyr för projektet.
Resultat: Trycksak: Metoder för Möten och Dialoger, rapport: Varför kastas inte stenen? (under arbete).

Utvärdering av matematiksatsning i Eslövs kommun
År: 2009-2011
Uppdragsgivare: Eslövs kommun
I detta projekt har jag genomfört en processinriktad utvärdering av en matematiksatsning som har haft fokus på lusten att lära. Projektet har utvärderats genom en longitudinell enkätundersökning av lärares, elevers och vårdnadshavares attityder samt genom studier och analyser av deltagande lärares loggböcker.
Resultat: Två utvärderingsrapporter (maj 2010 och maj 2011) till uppdragsgivaren.

Framtagande av enkäter till Eslövs kommun
År: 2010-2011
Uppdragsgivare: Eslövs kommun
Framtagande av enkäter för att mäta kvaliteten i skola och fritidshem

Handledning av lärare i matematiksatsning på Bjärehovsskolan
År:
2010-2012
Uppdragsgivare:
Lomma kommun
Uppdraget:
Handledning av lärare inom ramen för ett projekt inom regeringens matematiksatsning 2010 samt framtagande av enkät.

Näktergalen Ungdom Eslöv
År: 2009-2011
Uppdragsgivare: Malmö högskola & Eslövs kommun
I detta projekt där jag har varit projektledare har studenter från Malmö högskola matchats med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och riskerar att hamna i socialt utanförskap. Syftet är att visa på den mångfald av utbildningar som högskolan erbjuder och att bredda rekryteringen till högskolan ur ett socialt perspektiv. Projektet prövas just nu även i Seved i Malmö.
Mer information: www.mah.se/naktergalenungdom

Popularizing the results of Social Polis – Layout & fotografi
År: 2010
Uppdragsgivare: Social Polis – the Social Platform on Cities and Social Cohesion
I detta uppdrag har jag gjort layout och fotograferat till ett häfte som på ett populärvetenskapligt sätt presenterar resultatet av EU-projektet Social Polis. Projektet har syftat till att förnya forskningen om städer och social sammanhållning genom samarbete mellan forskare och praktiker runt om i Europa. Texten i häftet har skrivits av Mikael Stigendal, professor på Institutionen för Urbana Studier på Malmö högskola.
Publikationer: Stigendal, Mikael (2010): Cities & Social Cohesion. Malmö: Malmö högskola

Analys av Lunds utbildningspolitiska program (UPP)
År: 2008-2009
Uppdragsgivare: Lunds kommun
Jag genomförde under 2008 en analys och övergripande utvärdering av Lunds utbildningspolitiska program som har bedrivits mellan 2005-2008. Analysen gjordes genom intervjuer och studier av dokumentation från delprojekt inom UPP.
Resultat: Utvärderingsrapport (2009) till uppdragsgivaren, DVD (2009) till uppdragsgivaren

Analys/utvärdering av lärarlyftet på Malmö högskola
År: 2008
Uppdragsgivare: Malmö högskola, Regionalt Utvecklingscentrum (RUC)
Sedan Lärarlyftet introducerades har jag varit involverad i arbetet på Malmö högskola. Jag har bland annat arbetat med framtagandet av en generell utvärderingsmall för kurser inom och utanför lärarlyftet samt arbetet med analys av utvärderingarna av de lokala kurser som Malmö Högskola har erbjudit inom Lärarlyftet.
Resultat: Utvärderingsrapport (2009) till uppdragsgivaren, utvärderingsmallar (2009,2010,2011)

Utredning: Centralskolan i Staffanstorp
År: 2008
Uppdragsgivare: Staffanstorps kommun
I detta uppdrag har jag genomfört en större genomlysning av det sociala klimatet på Centralskolan i Staffanstorp. I analysen genomförde jag ett stort antal intervjuer och fokusgrupper med elever, föräldrar och skolpersonal.
Resultat: Utredning på Centralskolan i Staffanstorp (2008), rapport till uppdragsgivaren

Utvärdering: MUSA – Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete
År: 2007-2008
Uppdragsgivare: Regionbiblioteket Skåne
En större utvärdering av metodutvecklingskursen MUSA, en satsning på skönlitteratur i form av fortbildning för bibliotekarier från hela landet. I uppdraget genomförde jag intervjuer och enkäter med kursdeltagare och övriga intressenter.
Publikationer: Eriksson, Martin (2008) ”I skönlitteraturens tjänst”. Malmö högskola.

Utredning – Kulturnavet i Fosie
År: 2008
Uppdragsgivare: Malmö stad
Utredning kring intresse och förutsättningar för uppstarten av ett “kulturnav” i Fosie stadsdel.
Resultat: Kulturnavet i Fosie – en förstudie (2008), rapport till uppdragsgivaren

Utvärdering av Biblioteksträffen
År: 2008
Uppdragsgivare: Regionbiblioteket Skåne
Utvärdering av projektet Biblioteksträffen, ett hälsoinitiativ i Helsingborgs stad.
Resultat: Utvärdering av biblioteksträffen (2008), rapport till uppdragsgivaren

Analys av kompetensutvecklingssatsning i Rosengårds rektorsområde
År: 2007–2008
Uppdragsgivare: Malmö högskola, Regionalt Utvecklingscentrum (RUC)
Genomlysning av det tvärsektoriella samarbetet på Lärarutbildningen i samband med en kompetensutvecklingsinsats i Rosengårds rektorsområde.
Resultat: Rapport (2008) till uppdragsgivaren

Utvärdering Hermodsdalsskolan – Kriskommunikation i Mångkulturella Malmö
År: 2007
Uppdragsgivare: Malmö stad, enheten för säkerhet och beredskap
I detta projekt genomförde jag en omfattande utvärdering av kommunikationen vid nedläggningen av Hermodsdalsskolan i Fosie stadsdel. I arbetet intervjuade jag bland annat barn, föräldrar och skolpersonal. Projektet resulterade i en rapport och ett antal föreläsningar av resultatet på konferenser i Danmark och Stockholm.
Publikationer: Eriksson, Martin (2007) De kommer bara när det brinner. Malmö högskola

Från Dunkers till HamntorgetUtredning och uppdragsutbildning
År: 2007
Uppdragsgivare: Helsingborgs stad
I detta projekt planerade och genomförande jag en medborgardialog angående utvecklingen av en central tomt i Helsingborg. Dessutom gjordes ett antal föreläsningar kring medborgardialog och demokratiteori för nyckelpersoner i kommunen. Projektet genomfördes i samarbete med kommunikationsbyrån Damanco.
Resultat: Rapporter från 3 workshops i medborgardialogen till uppdragsgivaren

Levnadsundersökningen i Fosie 2006
År: 2006-2007
Uppdragsgivare: Malmö stad, Fosie stadsdelsförvaltning
I detta projekt där kommunanställda genomförde intervjuer med boende i Fosie stadsdel koordinerade och handledde jag intervjuarnas dagliga arbete. Jag genomförde också en utvärdering av projektet.
Resultat: Rapport:Levnadsundersökningen 2006 – Utvärderingsrapport (2006) till uppdragsgivaren

URBACT – Young People from Exclusion to Inclusion
År: 2004-2006
Uppdragsgivare: Malmö stad
Uppdraget: I detta Malmöledda nätverk inom URBACT-programmet, EU:s satsning på hållbar stadsutveckling, var jag anställd som projektassistent. Projektet syftade till att lyfta goda europeiska exempel på satsningar på ungdomar med mål att förändra situationen från utanförskap mot innanförskap.Jag skrev bland annat underlagsrapporter kring ungdomars situation i Malmö och ansvarade för IT-kommunikationen i projektet. Jag sammanställde även en rapport kring samtliga goda exempel som lyftes i projektet.
Publikationer: Eriksson, Martin (2006) Young People from exclusion to inclusion – Case Study Report. Malmö stad.