Aktuell forskning och undervisning

Följeforskning: MKB:s sociala investeringar
År:
2013-2017
Uppdragsgivare: MKB
I detta forskningsprojekt kommer jag att följa MKB:s arbete med utvalda sociala investeringar utifrån ett företagsnyttigt perspektiv. De satsningar som valts ut är Örtagården (Culture Casbah/Bokalerna), Holma( Holma torg, Holmastaden), Augustenborg (Greenhouse) samt MKBs bosociala utvecklare.

Satsningarna kan alla ses som olika typer av sociala investeringar som skapar ett socialt värde för boende och besökare i områdena och bidrar till samhällsnyttan. Samtidigt måste de, för att ligga i linje med gällande lagstiftning, ses som investeringar som genererar ett företagsekonomiskt värde, t ex genom minskad skadegörelse, ökad attraktivitet och höjd avkastning. Syftet är att belysa denna balans mellan samhällsnytta och företagsnytta. 

Syftet är också att belysa denna fråga utifrån en övergripande diskussion kring allmännyttans samtida och framtida funktion. Vilken roll fyller allmännyttan idag? Vilken roll kan allmännyttan fylla i den förändrade kontext som allmännyttan befinner sig i? Sambandet mellan sociala och ekonomiska värden kommer att belysas utifrån det som brukar kallas för ett socialt investeringsperspektiv.

Forskningsprojekt: Nyttan med Allmännyttan
År: 2013-2015
Uppdragsgivare: SABO
Syftet med detta forskningsprojekt är att tydliggöra frågan om allmännyttans samhällsansvar. I projektet deltar ett 10-tal forskare. Mitt uppdrag i forskningsprojektet är att göra en genomlysning av hur ur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser, samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk. Projektet syftar också till att fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör.

Mer info: Projektets webbplats

Forskningsprojekt: Citispyce
År: 2013-2015
Uppdragsgivare: Citispyce / EU:s sjunde ramprogram
Malmö högskola och Malmö stad medverkar som två av 13 partners i det treåriga EU-projektet Citispyce. Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram och leds av Aston University i Birmingham. Medverkande länder är Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Polen samt Spanien, Grekland och Italien.

Utgångspunkten är den ojämlikhet som nu ökar snabbt runt om i Europa och som framför allt drabbar ungdomar. Projektet syftar till att skapa kunskap om hur politiker och tjänstemän kan minska denna ojämlikhet genom att lära av sociala innovationer som har utvecklats av, med och för ungdomar i utanförskapspräglade stadsdelar och bostadsområden. Genom ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande arbete kommer forskare och praktiker från de deltagande städerna att analysera orsakerna till den ojämlikhet som drabbar ungdomar. I varje stad ska två områden undersökas vad gäller hur orsakerna till ojämlikhet kommer till uttryck och hanteras av olika aktörer. Dessutom ska forskare och praktiker ta reda  hur ungdomarna i dessa områden ser på ojämlikheten samt vad de försöker göra åt den med inriktning på att försöka identifiera mer eller mindre utvecklade sociala innovationer. Vidare ska forskare och praktiker utforska socialt innovativa lösningar som utvecklas av, med och för ungdomar i utanförskapspräglade områden, för att bekämpa ojämlikheten, stärka ungdomar och förbättra deras situation. Slutligen ska  överförbarheten av socialt innovativa lösningar till andra stadsdelar, städer och länder testas, i syfte att utveckla nya strategier för främjandet av innovativa sociala lösningar som möjliggör för unga människor att övervinna och förändra ojämlikheten i hela Europa.

Mer info: Projektets webbplats

Kurs: Urban Integration 

År: 2009- (återkommande)
Varje höst går denna kurs som handlar om hur stadens sammanhållning och där studenterna själva genom sitt arbete blir involverade i forskning och utveckling. Kursen ges under termin tre i programmet Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering (SSP) på Institutionen för Urbana studier. Jag är kursansvarig för kursen, där jag samarbetar med med Mikael Stigendal och Charlotte Petersson.

Kurs: Planeringsteori och demokratiska processer
År: 2013- (återkommande)
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om hur nya former av planering och politiskt styrande har utvecklats och hur det har påverkat medborgarnas inflytande över planeringsprocesser. Jag undervisar här bland annat i demokratiteori. Kursen ges under termin två i programmet Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering (SSP) på Institutionen för Urbana studier.