Fler projekt

Kortfattad text om hälsa och ventilation

En kortfattad text om hälsa och ventilation

Digitalisering i yrkesutbildningen inom samhällsbyggnadssektorn: en förstudie (2020)

Att digitaliseringen innebär omvälvande förändringar i hela arbetslivet råder det ingen tvekan om. Den decentraliserade samhällsbyggnadssektorn med dess omfattande samverkan mellan olika aktörer är inget undantag. Det gäller att yrkesverksamma på alla nivåer har en grundläggande kompetens och beredskap att ta till sig och tillämpa nya metoder, verktyg och processer. Digitaliseringen ger nya möjligheter till förbättrad samverkan i byggprojekten. Mot den bakgrunden beslutade tre yrkesnämnder inom bygg- och installationsbranschen att göra en gemensam kartläggning över vad som händer i branschen och närmare studera elevers förutsättningar och yrkeslärares möjligheter att understödja utvecklingen i branschen.

Länk till artikel
Länk till rapport

Arbetsinstruktioner för renoveringsarbeten – ByggAI.se

Arbetsinstruktioner för renoveringsarbeten till www.ByggAi.se (2019)

Film om arbetsberedning med www.ByggAi.se

På webbplatsen www.ByggAi.se finns arbetsinstruktioner som används vid byggande av bostäder och lokaler som planerings- och beredningsunderlag samt vid utbildning av arbetsledare och yrkesarbetare. Även projektörer har konstaterats studera dem och vissa arbetsinstruktioner har med erfarenheter som berör underlag och beslut från projektering och förvaltning. Arbetsinstruktionerna på www.ByggAi.se har tagits fram i projekt som främst inriktats på nybyggnad och bostadsproduktion. Förfrågningar om utvidgning för andra områden har framförts, t ex renovering/ROT, passivhusbyggande, installations- och anläggningsarbeten.

Arbetsinstruktioner för renoveringsarbeten till www.ByggAi.se – Rapport från senaste etappen
Utvecklade arbetsinstruktioner – Rapport från projektets andra etapp
Arbetsplatsanpassat lärande – Rapport från projektet första etapp

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling i byggsektorn (2017)

Projektet har som forskningsmål att bilda förståelse för hur IKT (informations och kommunikationsteknik kan användas för professionell utveckling och lärande. Det görs genom att utforska hur digital teknik kan
utnyttjas bättre för att stödja lärande för olika inlärningsmiljöer och behov. Samt ge förslag till strategier för implementering i byggbranschen. I rapporten utvecklas några “grundläggande riktlinjer och rekommendationer” för framtida inriktningar för olika intressenter beträffande utbildning för byggsektorn.

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling i byggsektorn – Rapport

Arbetsberedning med www.ByggAi.se (2012)

Arbetsberedning med www.ByggAi.se redovisar hur man på ett effektivt sätt planerar och förbereder olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. På www.ByggAi.se finns mer än 180 arbetsinstruktioner samlade och ytterligare tillkommer efterhand. Instruktionerna är uppbyggda på ett enhetligt sätt och samma mall rekommenderas även för andra moment. Boken är framtagen som ett hjälpmedel till arbetsledningen vid byggarbete för att på bästa sätt använda www.ByggAi.se och åskådligt tillsammans med medarbetarna gå igenom arbetsinstruktioner uppbyggda enligt Förutsättningar, Förarbete, Egenkontroll och Genomförande. Även projektörer kan med hjälp av arbetsberedning få insikt och förståelse för hur olika detaljer och byggnadsdelar byggs upp i praktiken. Boken fungerar också utmärkt vid utbildningar och på www.ByggAi.se/arbetsberedning finns en presentation med bilder som beskriver bokens innehåll och funktion.

Länk till rapport
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1410662

ByggAi.se

Genom att dokumentera framgångsrika arbetsmetoder kan bygg- och anläggningsföretagen ta vara på erfarenheter och överföra dem från ett projekt till ett annat. Därmed undviks byggandet av prototyper och en industrialisering av byggandet underlättas.

www.ByggAi.se är en portal med arbetsinstruktionerna och information om arbetsberedning med syfte att bidra till lärande och kunskapsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

——–

Comments are closed.