Högskoleverket reviderar systemet för kvalitetsutvärdering

Baserat på erfarenheter från utvärderingarna i den första omgången har Högskoleverket beslutat att 120201 revidera systemet för kvalitetsutvärderingar. Revideringen innebär i korthet att att endast de utbildningar där det finns minst fem självständiga arbeten från de senaste tre åren, ska ingå i systemet. I beslutet skriver Lars Haikola bl a

“Utifrån de sakkunnigas preliminära yttranden drar Högskoleverket slutsatsen att det med verkets nuvarande system för kvalitetsutvärdering inte går att göra en rättssäker bedömning av de utbildningar som har få resultat från de senaste tre åren.”

En något vidare tolkning är att en rättssäker bedömning inte kan göras enbart baserat på självvärderingen. Detta skulle i så fall signalera att examensarbetena kommer att spela en mycket stor roll för slutomdömet. Kanske större än vad vi trodde tidigare. Med detta sagt ska vi givetvis inte strunta i självvärderingarna så småningom. Dock är det nog klokt att för tillfället ägna all tillgänglig tid åt vårens examensarbeten och att dessa bedöms mot kriterier så att uppfyllelse mot examensmålen i stor utsträckning som möjligt säkras.

För er information om Högskoleverkets revidering av systemet se: http://www.hsv.se/notiser/2012/revideringavsystemetforkvalitetsutvardering.5.78fd6ed413534b31db38000227.html

För mer information om systemet för HSV:s kvalitetsutvärderingar i allmänhet se: http://www.hsv.se/kvalitet.4.539a949110f3d5914ec800056452.html

Hälsar Jörgen