Anna Wirstedt – magisterexamen i ämnesdidaktik

Mitt namn är Anna Wirstedt och jag arbetar på Malmö universitet. Tidigare arbetade jag som MaNO-lärare i årskurs 6-9 på Kunskapsskolan i Lund.

2011 skrevs kravet på lärarlegitimation in i Skollagen och många lärare fick söka sig till Skolverkets lärarlyftssatsningar. För min del blev det lärarlyft i teknik vid Malmö högskola. Jag tänkte tidigare att jag förstod ämnet, dess innehåll och didaktik men så var inte fallet. Lärarlyftet öppnade mina ögon och väckte ett intresse att lära mig mer om teknikämnet och hur det kan gestaltas i undervisning. Efter lärarlyftet fick jag en förfrågan om att vara med i ett Skolverksprojekt gällande nyanlända elevers kunskaper i kemi, biologi, fysik och teknik och jag såg det som ett ypperligt tillfälle att utvecklas och fördjupa mig mer i ämnesdidaktiken rörande dessa ämnen. Vi skulle ta fram ett material för att kunna kartlägga nyanlända elevers tidigare kunskaper och utgångspunkten var just ämnesdidaktisk. Detta och att jag skrev ett läromedel i teknikämnet för årskurs 4-6 väckte frågor hos mig. På vilket sätt skulle resultatet av kartläggningsmaterialet kunna vara till gagn för det vi skrev fram i vårt läromedel? Hur skulle vårt läromedel fungera i mötet med elever med annan skolbakgrund än den svenska? Hur kan lärare förmedla ämnet till elever som kanske inte mött ämnet i skolan tidigare? Dessa frågor har lett fram till föreliggande studie.

“Multimodala strategier i teknikundervisning med nyanlända elever”

Syftet med studien är att undersöka hur lärare anpassar och planerar sin undervisning för att kunna kommunicera ämnesinnehåll i teknik med nyanlända elever.

Studien genomfördes på en skola i utkanten av en svensk stad. På skolan går det bara flerspråkiga elever och de nyanlända eleverna direktinkluderas i klasserna. Under skolveckan har de nyanlända eleverna studiestöd på svenska i mindre grupp och det är ett sådant lektionspass i teknik i åk 6 som jag har studerat.

Elevgruppen bestod vid det aktuella tillfället av tre elever som varit i Sverige mindre än ett år och de hade inget gemensamt verbalspråk förutom den svenska de hunnit lära sig på sin tid på skolan. Empirin utgjordes av en lärares skriftliga planering, digitalt bildspel som användes under lektionen, ett filmat lektionspass och två intervjuer.

Resultatet visar att de två sammanhangen, teknikundervisning och undervisning av nyanlända, smälter samman och en ny diskurs uppstår. Det påverkar lärarens design och möjligheter att kommunicera ämnesinnehållet utan tal och skrift behöver planeras in redan från början. Lärarens design möjliggör även oplanerade uttryckssätt, exempelvis användandet av föremål och digitala bilder. Utöver tal och skrift går det att identifiera sex uttryckssätt som läraren använder sig av. Uttryckssätten kombineras i ensembler och endast tal och skrift används i stort sett aldrig. Ämnesinnehållet i teknik blir på så sätt synligt och begripligt för eleverna och de kan erbjudas en anpassad ämnesundervisning utan att den kognitiva nivån sänks.

Min förhoppning är att studien utmanar förhållningssättet att nyanlända elever måste lära sig svenska innan de kan ta del av ämnesundervisning och att de kommer in i teknikundervisningen så fort det bara är möjligt.

Länk till hela arbetet

Jennyann Johansson – masterexamen i ämnesdidaktik

Mitt namn är Jennyann Johansson och jag är behörig lärare i ämnena historia, engelska och svenska som andraspråk på grundskolans senare år, gymnasieskola och vuxenutbildning. Efter min studietid undervisade jag i svenska för invandrare på en vuxenutbildning i Malmö. Detta arbete var mycket inspirerande och tankeväckande då arbetet gav mig insikt i att språket är nyckeln till framgång. Vikten av språk och språkutvecklande arbetssätt har jag tagit med mig till mina nästkommande arbeten och det är ett ämne som tillsammans med historieämnet ligger mig varmt om hjärtat.

Det föll mig därför naturligt att kombinera svenska som andraspråk med historieämnet när jag skulle skriva min masteruppsats. Nu arbetar jag som SO – och språklärare och möter dagligen elever som har svårt med det svenska språket i historieundervisningen. Det uppstår många tankar om hur jag, i min yrkesroll som lärare, kan arbeta för att ta hänsyn till andraspråkselever i min undervisning.

Provkonstruktion i historieämnet för andraspråkselever

I min studie är syftet att undersöka hur lärare, språkgranskare och provkonstruktörer tar hänsyn till andraspråkselever i grundskolans senare år när de konstruerar historieprov. Avsikten är också att bilda kunskap om hur provfrågor bäst kan konstrueras för andraspråkselever. I uppsatsen granskas lärarnas syn på de nationella proven i historieämnet.

Uppsatsen är uppbyggd på en empirisk undersökning som består av kvalitativa intervjuer med tre provkonstruktörer som är skapare av de nationella proven i historia för grundskolans senare år och sju historielärare från tre olika skolor. En av dessa historielärare intervjuas också för hennes roll som språkgranskare. Metoden består även av en granskning av sekretessbelagd statistik över andraspråkselevers resultat på de nationella provuppgifterna.

Studien har flera teoretiska utgångspunkter varav de två främsta är Vygotskys proximalszonsteori, och Jannet van Dries och Carla van Boxtels historiedidaktiska ramverksmodell.

Resultatet visar att provkonstruktörer och språkgranskare tar största möjliga hänsyn till andraspråkselever genom olika arbetssätt. Språkgranskarens uppgift är att packa upp de grammatiska formerna i frågorna och göra konstruktionerna längre. Resultatet visar att lärarna på de mångkulturella skolorna är mer medvetna om hur hänsyn kan tas än på den homogena skolan. Majoriteten av lärarna tycker att de nationella proven är väl konstruerade, användbara och inspirerande till deras eget provskapande. Det finns en tro hos de intervjuade deltagarna att öppna frågor är lättare för andraspråkselever att besvara. Däremot kan detta inte verifieras i analysen av statistiken. Provkonstruktörer och språkgranskare anser även att slutna frågor är mer mätsäkra. I det nationella provet använder provkonstruktörerna och språkgranskaren en variation av olika frågetyper för reliabilitetens och validitetens skull.

Jag hoppas att studien kan bidra till en nyanserad diskussion kring provkonstruktionen för andraspråkselever i historieämnet.

Länk till hela arbetet

Tina Webb – masterexamen i ämnesdidaktik

Efter min något brokiga gymnasielärarutbildning som tog mig från Uppsala till Lund, till Vancouver och slutligen till Malmö, har jag varit verksam som lärare i spanska och engelska på högstadiet och gymnasiet i 11 år. Under de senaste åren har jag lett det kollegiala lärandet på min arbetsplats och jag har blivit mer och mer medveten om de didaktiska frågorna och om vikten av att de diskuteras och att såväl utveckling som rutiner behöver ifrågasättas och diskuteras för att vi i kollegiet ska växa så mycket som möjligt som pedagoger.

Min masteruppsats Effects of a Metacognitive Approach to Teaching L2 Listening blev klar våren 2017. Valet av ämne grundar sig i något som jag har tyckt varit problematiskt sedan jag tog examen och började arbeta som språklärare år 2006. Att lära ut hur elever på ett medvetet sätt kan lära sig att lyssna på ett främmande språk var inget som diskuterades under min tid på lärarutbildningen. Det är heller inget som jag, på något systematiskt sätt, har lyckats plocka upp från kollegor under mina verksamma år, eller något som har varit en naturlig del av fortbildningen. Att lära sig att lyssna på ett främmande språk är ett ganska bortglömt fenomen, trots att många elever upplever det som svårt.

Skolverket har publicerat en skrift med titeln Om strategier i engelska och moderna språk (2012) där det ges råd om hur lärare ska lära ut att lyssna på främmande språk. Rådet innebär att man ska följa en sjustegs-modell framarbetad av Vandergrift et al. Modellen syftar till att ge eleverna verktyg att arbeta med sin förståelse av det främmande språket, både i klassrummet och på egen hand. När de lär sig använda modellen ska de känna att de har kontroll över sitt eget lärande och att det faktiskt går att lära sig att lyssna.

Eftersom studien var begränsad i tid och rum utgick frågeställningen från en fyra veckors studie där metoden användes under sex lektioner i engelska på ett yrkesförberedande program. Det empiriska underlaget samlades in genom tester, enkäter och observationer. Elevernas förmåga att lyssna mättes med hjälp av standardiserade test (PET och NP) före och efter. Eleverna fick också fylla i en enkät (MALQ) där deras uppfattning om sitt eget användande av strategier mättes. Denna enkät gjordes också före och efter de sex lektionerna. Efter varje lektionstillfälle fyllde eleverna i enkäter om hur de hade uppfattat lektionen. Eleverna som ingick i studien jämfördes med en kontrollgrupp som gjorde samma prov och enkäter och genomgick lika många lektioner i att lyssna. Kontrollgruppen bestod av elever från ett studieförberedande program som fick traditionell undervisning i att lyssna, dvs. de lyssnade och svarade på frågor. Slutligen jämfördes studiens resultat med resultaten från flera andra liknande studier för att se vilken bäring resultaten av de utländska studierna kan ha vad gäller att generalisera till den svenska skolsituationen.

Resultatet av studien visade att de elever som fick explicit undervisning i metakognitiva strategier inte ökade sin medvetna strategianvändning. Både kontrollgruppen och testgruppen förbättrade sina resultat på de standardiserade testen med statistisk säkerställdhet. Det resultat som är mest intressant för verksamma lärare är att det verkade finnas en länk mellan elevernas tro på sin förmåga att lyssna och undervisning i metakognitiva strategier. Eleverna på det yrkesverksamma programmet kände mindre ängslan inför de svårare uppgifterna i slutet på lektionsserien än sina motparter på det studieförberedande programmet.

Att läsa det här masterprogrammet i ämnesdidaktik har gett mig fortbildning som har varit mycket relevant för mitt arbete som lärare. Jag har på ett naturligt sätt blivit mer ödmjuk inför mina egna studenters upplevelse av skolan, såväl som att jag har lärt mig att utvärdera mitt eget arbete på ett systematiskt sätt. Jag har tagit del av ny forskning på ett sätt som jag sannolikt inte skulle ha gjort annars. Kursen i språkutvecklande lärande har satt djupa spår i min dagliga undervisning, och jag har kunnat använda innehållet i utbildningen i min roll som förstelärare och som ledare för kollegialt lärande.

Länk till hela arbetet