Farangis Djerf – magisterexamen i pedagogik

Kommunikation och samspel i språkutvecklande undervisning ur ett flerspråkigt perspektiv  – en observationsstudie om undervisning  på gymnasium

Jag heter Farangis Djerf  och är legitimerad lärare i franska, svenska som andraspråk och svenska. Jag har alltid varit intresserad av språk och kommunikation i olika kontexter. I mitt magisterarbete har jag tittat närmare på det som händer i klassrummet, när lärare och elever möts. Min önskan är att öka förståelsen för undervisning ur ett flerspråkigt perspektiv.

Syftet med min studie har varit att ta reda på hur tre gymnasielärare med olika ämnesfärdigheter använder interaktion och samspel i sin undervisning. Huvuddelen av studien är baserad på observationer av sex olika lektioner i skolämnena historia, religion , svenska som andraspråk och svenska. Den slutliga analysen fokuserar på undervisningsformena, där fokus läggs på interaktion och samspel, samt multimodalitet i undervisningssammanhang. Resultatet jämförs med Läslyftets moduler rörande interaktion och samspel, och även multimodalitet och språkutveckling.

Resultatet visar strategier lärare använder när de interagerar med elever. Vidare visar resultatet intresse och engagemang, liksom inlärningspotential, potentiellt stöd genom att tillämpa förklaringar, förtydliganden, diskussioner, samtal, modellen EPA (enskild-par-alla tillsammans) och IRU-mönstret ( initiering – respons – uppföljning) för att göra det möjligt för eleverna att omformulera till skriftlig språkstil och rekontextualisera sina svar, alltså orden publiceras i ett nytt sammanhang och får nya betydelser i det nya sammanhanget. På detta sätt har kunskap och språkutveckling synliggjorts i den löpande undervisningen.

Ser fram emot mer forskning om undervisning, där både lärare och elever deltar i språkutvecklande undervisning ur ett flerspråkigt perspektiv.

Länk http://muep.mau.se/handle/2043/31471