Amina Muse – masterexamen i pedagogik

Jag heter Amina Muse. Jag har jobbat på förskolan i många år, men examinerades som förskollärare i januari 2012. Sedan dess har jag arbetat som förskollärare på kommunala förskolor i Malmö.

Eftersom att jag har varit processstödjare i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka kvalitén på verksamheten på min gamla arbetsplats hade jag varit med i diskussioner kring pedagogisk dokumentations användning i förskolan. I det vardagliga arbetet med pedagogisk dokumentation tolkar pedagoger ofta att pedagogisk dokumentation tar alltför mycket tid från arbetet med barnen. Utifrån dessa diskussioner och dessa tolkningar blev jag nyfiken på att undersöka möjligheter och svårigheter med pedagogisk dokumentations användning i det praktiska arbetet i förskolan.

“Systematic quality work in pre-school using educational documentation”

Studiens syfte har varit att undersöka förutsättningarna för användning av pedagogisk dokumentation som ett arbetsinstrument i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans praktik. För att kunna genomföra undersökningen används i studien kvalitativa intervjuer och observationer som metod med tanke på att väva ihop metoderna. Studiens deltagare har varit fyra förskollärare som arbetar på två kommunala förskolor och olika avdelningar. Utifrån deltagarnas resonemang samt observationerna som har gjorts har det insamlade materialet analyserats med hjälp av teoretisk tolkning ”konstruktionistisk lärandeperspektiv”.

Studiens resultat har visat att det finns både fördelar och nackdelar i användandet av pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet. Med fördelar har det visat att pedagogisk dokumentation är stödmaterial och ett verktyg för det pedagogiska kvalitetsarbetet i förskolan. Samtidigt att arbetssättet ökar barnens delaktighet och att pedagoger får möjlighet att följa upp barnens lärandeprocess. Det har dessutom visat att pedagogisk dokumentation skapar kommunikation mellan pedagoger och barn. Med nackdelarna som studiens resultat har visat vara tidsbrist, stora barngrupper, personalens frånvaro och brist på kompetens. Studien har också bedragit till ökad förståelse kring förutsättningarna för användandet av pedagogisk dokumentation i det praktiska arbetet i förskolan.

Länk till hela arbetet