Patrick Dorls – masterexamen i pedagogik

Foto : STAFFAN CLAESSON 20150819

Mitt namn är Patrick Dorls och jag arbetar med IT-frågor inom förskolan i Uppsala. Jag har under flera år arbetat som förskollärare och sett hur nya digitala verktyg så som lärplattan och lärplattformar har förändrat förskolepersonalens arbetssätt för att dokumentera barnens lärande. Det finns forskning om hur barn och pedagoger arbetar med lärplattan, men bara lite forskning om lärplattformar vilket väckte mitt intresse för att intervjua användare om hur de upplever att dessa plattformar kan användas.

“Medarbetarsamtal med stöd av en lärplattform – En studie om förskolechefers upplevelser och erfarenheter”.

I Chef & Ledarskap (mars 2017) publicerades en enkät av Lärarförbundet där det framgick att kommunala förskolechefer är den gruppen som ansvarar för flest medarbetare. Vanliga återkommande samtal som förskolechefer har med sina medarbetare är medarbetarsamtal och lönesamtal, ibland även uppföljningssamtal.

Under de senaste åren har jag upplevt att antalet lärplattformar som riktar sig mot förskolan har ökat. Eftersom jag arbetar med IT-frågor har jag haft möjlighet att granska olika plattformar och deras funktioner. I en plattform såg jag t.ex. en funktion för medarbetarsamtal vilket väckte mitt intresse hur förskolechefer använder sig av den.

Syfte med min studie blev därmed hur förskolechefer upplever att en lärplattform kan användas i samband med medarbetarsamtal. Jag intervjuade fem förskolechefer som har använt denna medarbetarsamtalsfunktion i en av lärplattformarna. Alla fem chefer arbetar i samma kommun i södra Sverige. Jag analyserade intervjusvaren med hjälp av verksamhetsteorin, framför allt Engeströms (2001, 2015) verksamhetssystem och hans teori om det expansiva lärandet (Engeström, 1999, 2001). Det verksamhetssystem som har identifierats för dessa förskolechefer består av regler och resurser. Studiens förskolechefer beskriver hur de har att förhålla sig till nationella lagar och kommunala riktlinjer, samtidigt som de i kommunen kan diskutera sina frågor i ett team med andra chefer och att de kan ta hjälp av IT-pedagoger för att få in medarbetarsamtalsmallen i lärplattformen. Denna lärplattform används tillsammans med datorn, surfplatta och mobiltelefoner som verktyg för att ta del av medarbetarens förberedelser som skrivs i plattformen och för att dokumentera överenskommelser från samtalet.

Lärplattformen har både en kommunikativ och en administrativ funktion. Med hjälp av dessa verktyg upplever förskolecheferna att medarbetaren kan få mer samtalstid när chefen redan har sett medarbetarens förberedelser. Då kan man direkt gå djupare in på vissa ämnen (kommunikativ funktion), upplever cheferna. Genom att alla anteckningar arkiveras i plattformen har medarbetaren möjlighet att ta del av sin egen utveckling (administrativ funktion).

Samtidigt påpekar cheferna etiska aspekter. Eftersom allt som skrivs i plattformen arkiveras är det viktigt att vara medveten om vad som antecknas där. Svårigheter i samarbetet med kollegor eller personliga förhållanden så som sjukdomar är exempel på vad som förskolecheferna upplever inte hör hemma i en lärplattform.

Cheferna understryker att arbetet med lärplattformen sparar tid och minskar stress, t.ex. att de inte behöver anteckna allt som medarbetaren tar upp under samtalet eftersom en del redan finns i dess förberedelser. Det kan därmed vara ett verktyg för att minska deras arbetsbelasting.

Länk till hela arbetet