Kristine Hultberg Ingridz – magisterexamen i pedagogik

Jag har under flera års tid kombinerat mitt yrkesverksam ma arbete i förskolan eller skolan med att arbeta med skolutveckling. Inom förskola och skola som genuspedagog för Malmö Stad och inom skola och förskola, med fokus på språk och struktur, på uppdrag av rektorer i Burlövs kommun. Under mina år som pedagog i förskolan och som lärare med klass har jag alltid strävat efter en barndelaktighet/elevdelaktighet då jag anser att det är i den zonen som yrkesverksamma lärare/förskollärare/pedagoger behöver vara. Hur en verksamhet ska formas behöver utgå från de som är i verksamheten dagligen, barnen och eleverna. När jag påbörjade min utbildning för en magister blev jag intresserad av begrepppet pedagogiskt kapital, inspirerat av Bourdieus kunskapskapital och socialt kapital. Fokus i pedagogiskt kapital är de som utför de pedagogiska och didaktiska handlingarna, med andra ord lärare/förskollärare/pedagoger. Jag började använda mig av begreppet pedagogiskt kapital när jag var ute i mina olika uppdrag, för att på vis se om det gjorde skillnad i handledningsmöten. Jag märkte att det fanns en dold kunskap, en tyst kunskap som det behövde talas om, vilken gick att koppla till pedagogiskt kapital. Ett kapital som i egentlig faktisk mening inte alla gånger handlar om en examina eller ett diplom eller för den delen en högskoleutbildning. Jag upptäckte också att det fanns en skillnad mellan hur personer med examen och de utan examen tog plats eller inte, reflekterade eller inte, analyserade eller inte och det ville jag i min magister undersöka vidare.

Tillsammans med pedagoger på en förskola genomförde jag aktionsforskning. Pedagogerna hade sina egna frågeställningar och jag hade mina. Genom att arbeta med aktionsforskning som metod kopplat till semistrukturerade intervjuer med fokus på pedagogiskt kapital kunde jag se att pedagoger precis som barn och elever behöver vara i den närmaste zonen för att utveckling och förändring ska ske som är hållbar över tid. Där talet om reflektion och analys ägs av alla som ingår i utvecklingsarbetet, kanske inte på samma sätt snarare på olika sätt, baserat på de pedagoger som är en del av arbetet. Det blev ett arbete som utgick från bottom och vandrade sin väg upp till top.

Det blev en magister med titeln:  ”Utvecklas i sin egen takt. En aktionsforskningsstudie om förskolepedagogers reflektioner kring sina val och handlanden”.

Länk till hela arbetet