Daniela Cvetanovski – masterexamen i specialpedagogik

“Särskilt begåvade elevers och deras vårdnadshavares upplevelser av bemötande i den svenska grundskolan”

Detta är titeln på mitt arbete som blev klart juni 2017 och som belyser fyra elevers och deras vårdnadshavares erfarenheter av bemötandet i den svenska grundskolan när det gäller elevernas särskilda begåvning och utmaning för vidare utveckling.

 Särskilt begåvade elever har blivit mer uppmärksammade i skolans värld under senare tid. Nu, mer än någonsin. Under 2016 har Skolverket utvecklat och publicerat stödmaterial till pedagoger om hur man kan upptäcka, stötta och hjälpa särskilt begåvade elever. Förutom detta står Skolverket bakom särskilda arrangemang som spetsutbildningar i vissa ämnen på utvalda skolor som har sökt och blivit utvalda att bedriva spetsutbildning på grundskolenivå. Andra lösningar för att möta särskilt begåvade elever finns också, vilket medför att kunskapen, intresset samt insatserna kring denna elevgrupp ökar. Den allmänna föreställningen kring dessa elever är att de klarar sig utmärkt på egen hand i skolan, därför kan det vara förvånande när man uppmärksammar dessa elever. Begåvningen kan, för många särskilt begåvade, medföra en sårbarhet. Utvecklingen hos eleven kan försvåras om omgivningen inte ser, förstår, möter eller accepterar eleven som den är. Särskilt begåvade elever kan också vara elever i behov av särskilt stöd. Även de, som alla andra elever, har rätt att utvecklas, få stöd och använda hela sin potential för att nå sina individuella mål i undervisningen.

Under min fleråriga karriär i skolans värld har jag någonstans mött särskilt begåvade elever. Så måste det givetvis vara, men har jag varit medveten om deras begåvning och utmanat dem i deras utveckling? Givetvis tänker jag på alla elever jag under mina år som lärare och specialpedagog har mött, stöttat, arbetat med… Vissa ansikten återkommer… För att belysa att även denna elevgrupp finns och behöver uppmärksammas, stöttats och utmanas har jag valt denna fördjupning. Vilka är de särskilt begåvade? Enligt Skolverket är intellektuellt särskilt begåvade individer de som utmärker sig i förmågan att resonera nyanserat, tänka abstrakt och förstå komplexa idéer. De lär sig oftast fort, har ett gott minne och drar lärdom av erfarenheter bortom det uppenbara (Skolverket, 2015, s. 5). Som pedagoger och andra vuxna i skolan har vi mött denna elevgrupp, men har vi reflekterat över deras behov och vilket bemötande de har fått?

En mycket kort sammanfattning av studiens resultat är att eleverna inte uppmanades att fortsätta vidare med nästa arbetsområde, utan fick invänta klasskompisar. Det fanns dock ett undantag då en av eleverna fick stöttning tidigt under lågstadiet och fick utmaningar. Annan erfarenhet var att lärarna hade en intention att stötta och använde uppkopierat material (stenciler) som oftast var mer av samma sak dvs. fler uppgifter inom ett område. Alla fyra elever i studien kom till sin rätt under högstadiet och alla hade ett gott stöd från sina föräldrar.

Slutsatsen blir att utbildning och fortbildning av pedagoger behövs för att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade elever samt sprida kunskaper om de metoder som finns om hur man uppmärksammar dessa elever. Den viktigaste slutsatsen är dock att bygga på ett gott bemötande, en bärande relation samt att rikta fokus på den relationella pedagogiken.

Länk till hela arbetet