Maria Howding-magisterexamen i pedagogik

 Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv”.

Mitt namn är Maria Howding, jag är förskollärare med inriktning lek, idrott, rörelse samt friluftslärare med examination från utbildningarna 1999 och 2002. Jag har sedan dess arbetat som förskollärare, inom friluftsturism och sedan 2011 som adjunkt på Malmö högskola vid institutionen för Idrottsvetenskap.

Med ett nästintill förgivettagande om att friluftsliv finns som en självklar del i alla människor i Sveriges liv, har jag under mina år som adjunkt vid Institutionen för Idrottsvetenskap och student i pedagogik, mer och mer problematiserat detta. Genom alla möten med idrottslärarstudenter har jag allt eftersom förstått att friluftsliv inte är närvarande i allas liv eller ens i undervisningen i ämnet idrott och hälsa i grundskola och gymnasium. Friluftsliv och att vistas i naturen verkar tas förgivet av fler än mig, men upplevs och aktivt utförs av få. I tidigare läroplaner har antalet friluftsdagar minskat och har  ofta haft annat innehåll än friluftsliv. Från och med läroplanen 2011 är friluftsliv och utevistelse en mer framskriven del av innehållet i ämnet idrott och hälsa.

Många studenter jag möter vittnar om lite eller ingen undervisning alls i friluftsliv i grundskola och gymnasium. Några få har gjort, precis som jag själv gjorde, egna val i olika profilerade utbildningar och därmed fått mer kunskaper i friluftsliv med sig. Ganska många har fått naturupplevelser tidigt i barndomen genom utflykter med familj och vänner. Så var det också för mig, med friluftsintresserade föräldrar blev naturen en förgivettagen arena för lek och lärande och också en fritidsaktivitet i Friluftsfrämjandet.

Intresset gjorde att jag under min egen förskollärar- och idrottslärarutbildning tittade närmare på utomhuspedagogik och mitt första lärarjobb blev inom I Ur och Skur-verksamhet. Jag fördjupade mig i friluftsliv med en friluftslärarutbildning på Storumans folkhögskola.

I magisteruppsatsen ”Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv” tittar jag närmare på de erfarenheter som våra studenter har med sig in i idrottslärarutbildningen och hur de ser på att undervisa i friluftsliv i sitt kommande yrke som idrottslärare. Under magisterkursens gång blev jag nyfiken på och inspirerad till en narrativ undersökning om studenternas personliga erfarenheter i friluftsliv. För att fördjupa min undersökning och analys intervjuade jag också lärare vid idrottslärarutbildningen.

I studien används övergripande sociokulturella lärandeteorier, empirin analyseras med hjälp av Thomas Ziehes ”den goda annorlundaheten”.

Resultaten antyder att idrottslärarstudenterna i denna undersökning ser familj, ledare i fritidsaktiviteter och lärare i skolan som viktiga personer i deras eget möte med friluftsliv. Studenterna ser möjligheter att undervisa i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa i sin kommande yrkesprofession.

Resultaten i denna magisteruppsats skiljer sig från tidigare forskning som säger att friluftsliv inom idrottslärarutbildningarna i Sverige är exklusiva och anses ligga långt ifrån verkligheten i skolan.

Magisteruppsats 15 hp Maria Howding