Damir Ademovic- masterexamen i pedagogik

Jag heter Damir Ademovic och jobbar som förskollärare i förskoleklass på Örtagårdsskolan i Malmö. Innan det har jag jobbat som förskollärare och fritidspedagog på olika förkolor och skolor i Malmö och Lund. Under mina första år i mitt yrkesutövande jobbade jag på en förskola i en av Malmös socialt och ekonomiskt mest utsatta delar. Där har jag fått insyn i delar av problematiken som rör föräldrar med invandrabakgrund, deras barn, personalen på förskolan och svenska samhället i synerhet. I takt med min ökade erfarenhet insåg jag så småningom komplexiteten i samspelet mellan personalen på svenska förskolan och föräldrarna med utländsk bakgrund. Ömsesidig misstro, brist på kunskap var bara toppar av ett isberg som, enligt mig, krävde fördjupning från min sida.

“Postkoloniala möten – om relationer mellan förskolepersonal och nyanlända föräldrar”

Det finns massor av forskning kring föräldrar med invandrabakgrund och samverkan med skolan och förskolan, dock enligt mig, sträcker sig de flesta av dem inte tillräckligt djupt för att verkligen kunna förstå hur och varför vissa problem uppstår när olika världar och olika kulturer stöter samman i kampen om barnets bästa.

Syfte med mitt arbete är att undersöka hur de postkoloniala idéerna kan ta sig uttryck i relationen mellan personal på förskolan och barn till invandrarföräldrar samt mellan personal på förskolan och invandrarföräldrar, bygger på gamla idéer, inriktningar och filosofier som har sina rötter i postkolonialt tänkande.

Föreställningen att raser utgör ett förråd av folkgruppers och individers ursprungliga identitet och natur, likväl som föreställningar om ”rasers innersta väsen” och ”rasers karaktäristiska utseenden” har satt djupa spår i västerländskt tänkande.

Resultat antyder en djup klyfta som finns mellan nyanlända föräldrar och pedagoger. Skillnaderna varierar dock beroende på föräldrarnas bakgrund och utbildningsnivå, men även på pedagogernas utbildning. Föräldrarna som har erfarenhet från skolan och förskolan från sina hemländer eller andra europeiska länder har inte samma svårigheter som föräldrar med små eller inga skolerfarenheter från sina hemländer. Pedagogernas uppfattningar kring de nyanlända föräldrarna varierar som sagt beroende deras utbildning. Förskolärare och specialpedagoger har inte samma tendens att ha sina uppfattningar baserade postkoloniala tankar än barnskötare. Dock är det viktigt att påpeka att min undersökning var väldigt begränsad och vidare forskningar behövs.

Länk till hela arbetet