Sverker Aasa – Magister i utbildningsvetenskap

Mitt namn är Sverker Aasa. Jag är lärare vid institutionen Natur, miljö och samhälle fullsizerenderinom fakulteten Lärande och samhälle. Innan jag började min tjänstgöring vid Malmö högskola 2004 tjänstgjorde jag vid Umeå universitet under en femårsperiod. Har också arbetat som lärare vid grundskola och gymnasium under en tioårsperiod samt varit rektor för en grundskola under ett år. Under min tid som lärare vid grundskola och gymnasium undervisade jag inom matematik, fysik och teknik. Jag fick tidigt ett intresse för hur man kan utveckla olika vägar för kunskapsbedömning.

Ett sätt för elever att redovisa kunskaper kan vara att göra redovisningsfilmer. Film öppnar upp för en mängd olika sätt att interagera med omvärlden. Eleverna kan  också resonera kring kunskapsbegrepp eller fenomen när de skapar sina filmer och därmed kommer begreppen självbedömning och kamratbedömning i fokus. En redovisningsfilm kan göras med egen mobiltelefon eller med kamera som skolan tillhandahåller. Filmen kan sedan läggas ut på YouTube på ett sådant sätt att den inte är offentlig. Läraren kan därefter ta del av filmen vi lämpligt tillfälle och ge formativ bedömning i form av skriftlig feedback direkt i filmen.

Kunskapsrepresentationer via film. En studie inom grundskolans fysikämne i syfte att understödja kunskapsbedömning.

I denna undersökning studeras vilken form av representation som elever använder för att kommunicera sina kunskaper i en redovisningsfilm. Undersökningen fokuserar också vilken form av representation, mönster av teckenskapande aktiviteter, som en erfaren lärare efterfrågar för att få en god insyn i elevernas kunskapsnivå. Redovisningsfilmer som lyfter fram elevers kunskaper på ett tydligt sätt kan användas vid bedömning ur både ett summativt och formativt perspektiv.

Länk till hela arbetet