Björn Lindahl – magisterexamen i pedagogik

Mitt namn är Björn Lindahl. Jag är lärare på studie- ochBjörn Lindahl yrkesvägledarutbildningen vid lärarutbildningen på Malmö högskola, sedan 2011. Innan jag blev lärare jobbade jag i 11 år som studie- och yrkesvägledare, framförallt med vägledning för unga vuxna inom Malmö stad men också ett par år som studievägledare på institutionen för hälsa & samhälle på Malmö högskola. Under min tid på Malmö stad fick jag möjligheten att jobba med metodutveckling och tillsammans med några kollegor. Vårt uppdrag var att utveckla och införliva olika samtalsmetoder i verksamheten i syfte att bli bättre och mer professionella i mötet med klienter som behövde stöttning i sin väg mot självförsörjning. Jag har jobbat med metoder som vägledning, coaching, motiverande samtal (MI) samt lösningsfokuserade samtal. Samtalet har således blivit en stor och betydande del av mitt yrkesverksamma liv och det var också tack vare det som jag hamnade som metodlärare på Malmö högskola. Utöver min anställning på grundutbildningen har jag också en del uppdrag inom skolverket. Det handlar framförallt om att fortbilda yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i samtalsmetodik, men även lite annat. Just nu håller vi på att utbilda studie- och yrkesvägledare inom Stockholms stad i normkritisk pedagogik i vägledning.  Jag har under årens lopp fortbildat mig i olika samtalsmetoder och har blivit alltmer intresserad av att forska kring vilken betydelse samtalet har i mötet med mellan en professionell samtalsledare och den enskilde individen. Vilken skillnad gör samtal och hur kan vi som jobbar med det utveckla och kanske förändra till det bättre? För att förstå detta måste vi också förstå vår omvärld. Vi lever i en snabbt föränderlig värld och studie- och yrkesvägledningen behöver hitta vägar för att kunna hantera och möta individer som försöker navigera i en mångfald av utbildningar och en arbetsmarknad med snabba omställningar. På senare år har moderna karriärutvecklingsteorier försökt förklara dels varför individer fattar vissa beslut men också vad som krävs av den enskilde individen för att lyckas nå sina mål. Detta innebär i sin tur att även vägledaren behöver anpassa sig efter den nya tid vi lever i. I och med dessa tankar föddes också mitt intresse för att undersöka hur det fungerar idag ”ute på fältet”.

 ”Kvalitetsundersökning av vägledningssamtal”

Föreliggande kvalitativa studie är en undersökning samt utvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum (VLC) i Malmö stad. Undersökningen genomfördes utifrån ett deltagarperspektiv och har skett via 42 enkäter med fritextsvar och fem djupintervjuer. Syftet har varit att förstå hur deltagarna upplever vägledningssamtalet utifrån förväntningar, samtalets innehåll och utfall. Utifrån detta har sedan resultatet analyserats med hjälp av socialkognitiv teori; cognitive career theory (SCCT) och happenstance learning theory (HLT) för att söka förståelse kring vilken kvalitet vägledningssamtalen håller. Ytterligare ett syfte har varit att bidra med förslag på utvecklingsmöjligheter för vägledningen på Vägledningscentrum. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna i undersökningen är nöjda med mötet/samtalet på Vägledningscentrum. Förväntningarna motsvarade deras förhoppningar och flertalet deltagare var nöjda när de gick därifrån. Det fanns dock ett litet antal som inte var nöjda med besöket. Resultatet visar också att det finns utvecklingsområden när det gäller uppföljningen av vägledningssamtalen. Det visade sig vara svårt att utvärdera kvaliteten på vägledningssamtalen utan att göra efterföljande uppföljningar.

Länk till hela arbetet