Utmaningsbaserat lärande – Att kunskapa i en föränderlig värld

Presidenten för Massachusetts Institute of Technology, Leo Rafael Reif, lyfte i början på året vikten av att det behövs mer forskning om hur vi lär för att förstå hur vi ska undervisa – ‘If we don’t know how we learn, how on earth do we know how to teach?’ Malmö högskola har sedan starten haft studenten och studentens lärande i centrum och aktivt arbetat för att åstadkomma ett mer problemorienterat än ett disciplinorienterat förhållningssätt till lärande för starkt samhällsengagemang. Exempel på studentcenterade pedagogiska metoder som används i många av våra utbildningar är problembaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande, inquiry based learning, interprofessionellt lärande och entreprenöriellt lärande. Gemensamt för dessa metoder är att lärandet initieras av nyfikenhet att förstå relevanta utmaningar, bygger på kollaborativa arbetsformer, att lärprocessen är snarlik forskningsprocessen och lärandet i sig är av lika vikt som att lära hur man lär.

När dessa former för lärande förenas med samverkansinslag i utbildning med målet att studenterna ska kunna uppvisa handlingskompetens och förmåga och vilja att anta samhällsutmaningar kan vi tala om utmaningsbaserat lärande (UBL). I utmaningsbaserat lärande blir både studenten och läraren partners i en samskapande lärprocess med fokus på reflektion av såväl kritiskt tänkande som kritiskt görande.

Under året har ett högskoleövergripande nätverk bestående av drygt 40 lärare etablerats med gemensamt intresse att utveckla och beforska utmaningsbaserat lärande. Det finns flera goda exempel på hur utmaningsbaserat lärande ger studenter gränsöverskridande handlingsberedskap och förmåga att agera för förbättring men vi behöver förstå mer om lärandet i denna form.

Som ett led i Malmö högskolas satsning på utveckling av och kunskap och forskning om utmaningsbaserat lärande kommer inom kort en utlysning av stöd till att under våren 2018 kunna genomföra större externa projektansökningar för forskning om utmaningsbaserat lärande. Forskning som kommer att ge oss en möjlighet att lära både om och med våra studenter och tydliggöra forskningsintegrerad utbildning.

För som sagt – om vi inte vet hur våra studenter lär, hur ska vi då veta hur vi ska lära ut och utveckla utbildningskvalitén?

Jag är nyfiken på att få höra hur du ser på begreppet utmaningsbaserat lärande i högre utbildning – skriv gärna en kommentar!

Cecilia Christersson
Vicerektor

Vi måste värna den akademiska friheten!

Förra veckan var jag på ett uppstartsinternat tillsammans med rektorer från andra svenska universitet och högskolor. Det blev en riktigt bra start på det kommande läsåret, ett läsår som blir mycket viktigt i Malmö högskolas/universitets historia. Vi diskuterade flera viktiga framtidsfrågor som breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, internationalisering, hållbar utveckling och hur vi gemensamt kan arbeta vidare kring forskningsinfrastruktur och nyttiggörande av forskning. Även en gemensam strategi rörande Horizon2020 och EU:s nya ramprogram diskuterades. Den viktigaste frågan var dock universitets och högskolors akademiska frihet. Integritet och autonomi är viktigare än någonsin i tider när populismen breder ut sig i samhället och i tider av ökad politisk styrning av bland annat högre utbildning och forskning. Dessa frågor genomsyrade alla andra diskussioner.

Universitet och högskolor, runt om i världen, har en viktig roll att bidra med vetenskapligt grundad kunskap som behövs för att skapa en globalt hållbar samhällsutveckling som kan möta framtidens utmaningar. Vårt kritiska förhållningssätt behövs för att ifrågasätta olika samhällsfenomen och utmana samhället för en hållbar utveckling. Det är därför viktigare än någonsin att våra politiker låter oss ta vårt samhällsansvar genom att stödja vår akademiska frihet och att de har tillit till att vi väljer olika sätt att bidra med ny kunskap. I en debattartikel i sydsvenskan utvecklar jag mina tankar kring universitetens roll och breddat deltagande.

Under sommarsemestern har jag funderat mycket på hur Malmö universitet kan vidareutveckla vår akademiska frihet och integritet och samtidigt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen som kräver ett systematiskt arbete och global samverkan inom och utanför akademin. Malmö universitet har många olika styrkeområden och kreativa infallsvinklar på flera samhällsfrågor och genom att vi värnar om vår akademiska frihet, integritet och kvalitet så kan vi utveckla vår särart och vårt unika perspektiv. Vi behöver även ta ett ansvar för att nyttiggöra våra forskningsresultat och bidra till olika former av innovationer som på olika sätt kan komma till användning i samhället. Samtidigt ska forskningen vara fri vilket innebär att den inte ska styras och det krävs en balansgång om vi ska bevara en hög grad av integritet samtidigt som vi engagerar oss i det systematiska och globala arbetet kring hållbarhetsmålen, nyttiggörande av forskningsresultat och nya innovationer.

Jag tror att Malmö universitet har goda förutsättningar att klara av denna balansgång men för att göra det behöver vi ha en levande diskussion internt om hur vi kan stärka vår akademiska frihet och integritet som utgångspunkt för att ta vårt samhällsansvar inom både forskning och utbildning.
Det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans med alla studenter och medarbetare vidareutveckla Malmö universitet under det kommande läsåret!

Kerstin Tham
Rektor Malmö högskola/universitet