Malmö högskola är verkligen möjligheternas högskola

Nu har jag haft fyra händelserika veckor på mitt nya uppdrag som rektor – på ett nytt lärosäte. För mig har det under denna första tid gällt att försöka fånga och bevara mina intryck när jag fortfarande kunnat se klart och haft lite ofrånkomlig distans.

Mitt första intryck är att alla medarbetare och studenter jag träffar är trevliga, engagerade och kompetenta.
Det känns som att klimatet är öppet och kreativt, vilket är en viktig förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet och originalitet. Ett varmt och genuint samhällsengagemang genomsyrar all verksamhet, i ord och handling. Det tror jag är unikt för Malmö högskola.

Jag tycker det är intressant att se hur mycket det kollegiala inflytandet betyder för lärare och forskare. Det vi kommer att få anledning att diskutera mer ingående tack vare de två ledningsutredningarna (Utvecklad ledning av universitet och högskolorStärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola).
Jag ser fram emot dessa diskussioner och tror att Malmö högskola kan skapa en bra modell som möjliggör att vi uppnår vår högskoleövergripande vision – att genom utbildning och forskning bidra till att lösa olika samhällsutmaningar.
Jag ser fantastiska möjligheter att bedriva flervetenskaplig och utmaningsdriven forskning inom flera unika områden. Här behövs dock en kraftsamling för att vi ska kunna konkurrera om olika typer av forskningsanslag.
Ekonomiska resurser för forskning är en av de viktigaste förutsättningarna för att högskolan ska få en berikande balans mellan forskning och utbildning, och det sin tur ser jag som den viktigaste kvalitetsaspekten för vår verksamhet.
Här måste vi alla hjälpas åt och använda våra kunskaper, erfarenheter och kompetenser på bästa sätt för att uppnå våra mål. Men vi får aldrig äventyra den kreativitet och det engagemang som medarbetare och studenter uttrycker och som är högskolans kapital och konkurrensfördel i jämförelse med många andra lärosäten i Sverige.

Förra veckan deltog jag i ett viktigt nationellt möte på Stockholms universitet arrangerat av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Det hade fokus på hur Sverige ska flytta fram sina positioner inom högre utbildning och forskning. Det talades mycket om vikten av ett berikande samband mellan forskning och utbildning, studentcentrerat lärande och implementeringen av det nya nationella kvalitetssystemet. Alla väntar nu på regeringens beslut.

Vid mitt samtal med vår minister Helene Hellemark Knutsson, i samband med mötet, uttryckte hon vikten av ökad basfinansiering för att vi ska kunna stärka utbildningens kvalitet och forskningsanknytning. Hon lyfte även vikten av breddad rekrytering till högskolan och att skapa nära samarbeten mellan universitet och högskolor för att utforma en hållbar lärarutbildning och, i förlängningen, skola. Hans Rosling var en av huvudtalarna och lyfte som vanligt fram att vi måste utveckla strategier som är baserade på fakta om hur det ser ut i världen. Vi skapar ofta bilder av verkligheten som inte är faktabaserade.

Universitetskansler Harriet Wallberg gjorde en fantastisk insats och måste känna sig mycket nöjd med den värdefulla dialog som uppstod under konferensen. Hon vill verkligen skapa en dialog inom Högsskolesverige,  vilket även uttrycks i förslaget om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem.

Mycket av det som sades på konferensen ligger också helt i linje med hur Malmö högskola arbetar i olika frågor. En mycket intressant konferens och för mig var det en särskilt intressant upplevelse att för första gången i livet bo på hotell i Stockholm…

Intensiva höstaktiviteter och varmt välkommen till Kerstin Tham

Denna höst har varit välfylld med en mängd aktiviteter alltifrån ministerbesök och verksamhetsdialoger till festligheter som invigningen av Niagara och årshögtiden vilka båda inföll fredagen den 16 oktober. Invigningen var magnifik och till er alla som planerat och filat in i det sista för genomförandet av detta lyckade och originella arrangemang och till er som sett till att Niagara nu är på plats – ger vi en stor eloge! STORT TACK – det blev många minnesrika klipp i ett lång rött ringlande sidenband ackompanjerat av häftiga trumslag!

Samtliga fakulteter promoverade
Årshögtiden fick för första gången sin högtidliga inramning i Malmö Live konsertsal där Malmö högskolas kör och orkester under ledning av Daniel Hansson verkligen kom till sin rätt. Det är särskilt värt att nämna att i år var det första gången som samtliga fakulteter promoverade doktorer.  Sju namnkunniga hedersdoktorer uppmärksammades för sina lovvärda insatser vilka har haft särskild betydelse för Malmö högskolas utveckling men också för aktivt ställningstagande i den samhällsutveckling som vi tror driver positiv förändring.  Tjugo doktorer efter avlagda prov promoverades, tre nya professorer installerades och många välförtjänta insatser av såväl lärare som studenter uppmärksammades med priser och utmärkelser. En minnesrik akademisk högtid som fortsatte i festsmyckade nyinvigda Niagara!

Vårt mångåriga arbete med breddad rekrytering och inkludering ger resultat och vi välkomnar att en bredd och mångfald av studenter söker sig till Malmö högskolas utbildningar. Det är också glädjande att en stor andel av våra studenter tar ut sina examina både vad gäller yrkesexamina och generella examina. Under hösten har Malmö högskola särskilt efterfrågats att delta i ett antal EU-arrangerade möten om breddad rekrytering och inkludering för genomströmning i syfte att dela med oss av vårt arbetssätt och våra erfarenheter.

Internationalisation at home
I förra veckan deltog jag i en konferens anordnad av IAU (International Association of Universities) med temat Internationalisation of higher education: moving beyond mobility. Där diskuterades särskilt den högre utbildningens roll för att stödja och möjliggöra att FN:s hållbarhetsmål uppnås och vikten av att bredda tillgängligheten till högre utbildning. Begreppet Internationalisation at home som initierades av Malmö högskola är återigen i högsta grad aktuellt och intresset är stort för hur utveckling av pedagogik tillsammans med digitalisering kan ge internationella erfarenheter till fler studenter än de få (ca 2 %) som idag genomför utbyten. Det som lyftes särskilt var behovet av att i alla utbildningar inkludera internationella perspektiv och se över hur lärandemål är kopplade till globalt engagemang och kompetens att verka för global hållbarhet. Här kommer vår internationella handlingsplan som snart ska beslutas att sätta riktningen för hur Malmö högskola fortsätter sitt internationaliseringsarbete.

Jag vill nu också tacka för det goda stöd jag fått av ledningen, medarbetare och studenter under min tid som vikarierande rektor. Det är många beslut som ska fattas och ställningstaganden som ska göras i ledningen men det är alla ni studenters och medarbetares vilja och engagemang som gör att Malmö högskola är det fantastiska lärosäte det faktiskt är – lärosätet som gör skillnad.

Vi vill hälsa dig varmt välkommen Kerstin Tham, som vår nya rektor, och ser fram emot att få fortsätta Malmö högskolas utveckling under ditt ledarskap!

Rivstart på ett nytt läsår

Barnsjukdomar och möjligheter i vårt nya hus
Det är säkert många av er som läste artikeln i Sydsvenskan den 5 september, om missnöjet över Niagara bland medarbetare. Artikeln återgav inte korrekt det jag försökte få fram vilket blev missvisande. Inte heller stämde faktauppgifterna om hur utbrett missnöjet är. Vi vet helt enkelt inte omfattningen av missnöjet över Niagara bland er medarbetare. Dock är arbetsmiljön en fråga vi givetvis har arbetat med och framöver kommer fortsätta arbeta med.

Vi har nu varit på plats i Niagara en dryg månad och en rad barnsjukdomar och problem finns givetvis i huset. Jag har full förståelse för att det är krävande. Flera av oss har märkt bekymren med hissarna och att IT ännu inte är i full funktion. På många våningsplan inväntar vi fortfarande de möbler som är beställda. Vi söker också rutiner för bra arbetsformer och för att göra oss hemmastadda i våra nya lokaler. I akademin är det självklart att vi behöver både gemensamma kreativa mötesplatser för kollaborativt arbete, och miljöer i vilka vi effektivt kan tankearbeta och få skrivro. Jag är övertygad om att Niagara kan tillgodose våra behov.

Men detta är en omställningsprocess som kräver både tid, lyhördhet och dialog – och samtidigt ska vi möta och undervisa nya studenter. För att underlätta anpassningen kommer prefekter och Byggnad och service att ha regelbundna husmöten för att göra avstämningar. Jag har full tillförsikt i att vi gör denna omställning så bra som möjligt med gemensamma insatser.

Aktiv handling för mänskliga rättigheter
Uppropet Malmö University for Refugees kickade igång med ett uppstartsmöte förra torsdagen med en överväldigande uppslutning av medarbetare, studenter och människor som alla aktivt vill göra skillnad. (läs artikel i Skånska Dagbladet). Vårt lärosäte har sedan starten 1998 byggt upp särskild kunskap inom migration och mänskliga rättigheter. Vi bedriver utbildningar och är involverade i en rad forskningsprojekt inom dessa ämnen. Som lärosäte kan vi dela med oss av vår flervetenskapliga kompetens och aktivt bidra till att hjälpa människor i nöd och på flykt.

Alla medarbetare, studenter och samarbetspartners kan ta initiativ till olika aktiviteter och insatser inom ramen för vår verksamhet, inom utbildning och forskning. Förslag som har framförts är att erbjuda SFI-undervisning på kvällstid och idrottsklubb på helger. Det finns säkert en mängd idéer som håller på att ta form på olika håll inom högskolan. Kom gärna på mötena som hålls på Kårhuset varje torsdag klockan 12.00. Om du inte kan delta så kan du istället göra ett inlägg med ditt förslag i Facebook-gruppen för uppropet.

Som stor organisation och genom vårt omfattande kontaktnät kan vi också påverka på andra sätt. Malmö högskola har startat en egen insamling för Röda korset till förmån för arbetet med att hjälpa människor på flykt. Vårt mål är att samla in 500 000 kronor innan läsårets slut. Hittills har vi fått in 29 020 kronor.

Gör det du kan – tillsammans gör vi skillnad!

Sommarhälsning från vikarierande rektor

Efter en hittills regnig och kall sommar ser det nu äntligen ut som vi ska få njuta av välbehövlig värme och sol ett tag framöver. Förhoppningsvis blir sensommaren och hösten riktigt behagliga.

Med anledning av att vårt mycket uppskattade rektor Stefan Bengtsson redan tillträtt som rektor vid Chalmers kommer Malmö högskola under de närmaste tre månaderna att ha en interim högskoleledning. Från och med den 1 augusti till dess att Kerstin Tham tillträder den 1 november är jag på uppdrag av regeringen tillsatt som vikarierande rektor. Vicerektor för forskning Hans Lindquist har av styrelsen tillsats som vikarierande prorektor under min rektorsperiod. Utbildningsberedningen och till den kopplade ärenden kommer under samma tid att ledas av vice ordförande Andreas Jakobsson, prodekan vid fakulteten för Teknik och samhälle.

Under augusti fylls vår vackra byggnad Niagara successivt med förväntansfulla medarbetare och studenter, och som vid alla större förändringar kommer det troligen att behövas ett stort mått av tålamod innan alla känner sig hemma. Högskoleledningen och delar av gemensamt verksamhetsstöd träffar ni högst upp på 12e våningen i Niagara. Vi har förberett oss för att testa flexibla arbetssätt baserat på variationer i arbetsuppgifter och olika former för möten, vilket vi hoppas ska bidra till att öka kreativiteten och inspirera till nya interaktioner mellan människor i olika funktioner.

Inför terminsstart är en hektisk tid som är fullt inbokad med aktiviteter och planeringsmöten i hela vår verksamhet. Passar på att här informera om datum för de närmast inplanerade högskoleövergripande mötena:

11 – 12 augusti
Högskoleledningen (rektorer och förvaltningschef)

17 augusti
Referensgruppen för virtuell lärandemiljö (VLM)

24 – 25 augusti
Ledningsgruppen (dekaner, bibliotekschef, förvaltningschef, studentrepresentanter och rektorer)

1 september
Chefsmöte (akademiska och administrativa chefer)

7 – 8 september
Utbildningsberedningen

Återkommer inom kort med färsk antagningsinformation!

Allt gott
Cecilia

Anna Jobér – gästbloggare på rektorsbloggen

”Så mycket folk”, ”Som Kiviks marknad”, ”Så mycket att gå på att man inte vet vad man ska välja”, ”Ett folkhav”

Ja det var några av de uttryck som jag hört om Almedalen innan jag begav mig dit för att medverka i ett författarsamtal med Natur & Kultur med anledning av en ny utgiven bok, Social klass i skolan. Jag har levt och bott i Beijing i några år och jag hade liksom tänkt mig att det kanske var något i stil med detta flöde av människor som jag fann på Beijings gator. Trängsel, tempo och värme!

Ja varmt har det varit, men trängsel och tempo? Nej. Almedalen är inte mycket folk. Nu är det visserligen inte valår och det märks på antalet besökare. Evenemangen är historiskt sett fler än någonsin, men folkhav? Nej, utifrån mitt perspektiv var det lugnt!

Men vad vill jag säga med detta? Jo att allt är relativt. För mig som uppskattar Beijings tempo och trängsel så är Almedalen en lugn plats. Men för någon annan är Almedalen stressande, intensiv och utmanande.

Med andra ord – vår bakgrund och våra tidigare upplevelser spelar roll för vad vi tänker, tycker och säger. Vad vi ser eller tycks se beror på vad vi har sett förut. Det vi upplever, de som vi är och blir hänger samman med våra tidigare upplevelser. Precis som en vindlande historisk kedja bakåt och framåt i tid och rum.

Om detta bland annat handlar boken Social klass i skolan som jag igår fick förmånen att diskutera tillsammans med Björn Linell och en mycket engagerad publik.

Foto: Cecilia Christersson
Foto: Cecilia Christersson

Oavsett vem du är, var du kommer ifrån så är din bakgrund och dina upplevelser viktiga för hur du upplever saker och hur du tänker dig din och därmed samhällets framtid. Men din bakgrund spelar också roll för hur du vill bli bemött. Det tror jag gäller alla. Att exempelvis bli bemött med värdighet, respekt och en hög förväntan är avgörande för hur du själv både skapar och utvecklar din framtid men också hur du tillåts bli skapad och utvecklad.

Låt mig ta ett exempel från boken.  En elev i ett klassrum som blir bemött med respekt och höga förväntningar kommer att bli ett barn (och senare en vuxen) med respekt och höga förväntningar på sig själv och sin samtid. Att bli trodd på, att vara någon som samhället inte bara räknar med utan också har höga förväntningar om, så borde alla barn oavsett klass, kön och etnicitet bli bemötta. Det gäller kanske särskilt de barn som lever i fattiga, familjer, som lever i utsatta situationer, barnen utan marginaler, barn som bara mött en vuxenvärld som sviker. Här spelar samhället (läs skolan) en avgörande roll för att skapa möjligheter och på det sättet minska segregation. Att skapa en skola utifrån dessa grunder skapar en framtid på samma grunder. Något annat duger inte.

Åter till Almedalen. De som jag mött här i Almedalen kan inte sägas representera Sverige, varken utifrån ett klass- eller ett etnicitetsperspektiv. Jag saknar mångfalden, jag saknar olikheter. Jag saknar de i Sverige som inte ges samma möjligheter. Här är det exempelvis många vita, högutbildade, lite lagom snyggt klädda i skjorta och prydliga skor. Och jag är en av dem.  Det är jag mycket väl medveten om. Samma sak skriver Brit Stakston i en debattartikel i Expressens Almedalsutgåva söndag 28 juni 2015:  ”Almedalen beskrivs ofta koketterande som en exkluderande elitmässa.” … ”Det finns monumentala problem med vithetsnormen. Ofta smärtsamt tydliga när man går i folkhavet mellan seminarierna”

Och jag håller med Brit Stakston, ja förutom det där med folkhavet då… Vit äldre medelklass, det är mycket så det ser ut i Almedalen. Men jag önskar inför nästa år att Almedalen är en plats med ännu mer trängsel och tempo och att Almedalen nästa år är uppfylld av olikheter, av en mångfald av människor, från olika bakgrunder och med alla de möjliga och omöjliga upplevelser som en mänsklighet kan ha. Något annat duger inte.

Anna_jober
Foto: Cecilia Hunnershage Sandgren