Nytt år, nytt universitet och ny universitetsstrategi

Nu blir det ljusare igen och Malmö högskola har idag 1 januari 2018 blivit Malmö universitet. Julefriden som infunnit sig i min stuga på Bjärehalvön har gett mig tid att fundera över året som gick.

År 2017 var ett intensivt och roligt år med en mängd förberedelser inför universitetsblivandet. Vi är nu förberedda på att inrätta examina på master och forskarnivå, starta ett holdingbolag och ett innovationskontor och våra studenter får en universitetsexamen istället för en högskoleexamen. Framtiden för Malmö universitet ser ljus ut!

Vi sjösätter nu vår universitetsstrategi för de kommande fem åren och som rektor har det varit inspirerande att tillsammans med vår prorektor och en arbetsgrupp, bestående av lektorer och professorer från de fem fakulteterna, utforma vår nya strategi i en bred förankringsprocess. Strategin tar sin utgångpunkt i de akademiska värdena och målet är hög kvalitet i vår utbildning och forskning som bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och i ett internationellt sammanhang. Vi vill vara ett nyskapande, samskapande och gränsöverskridande universitet som är väl integrerat med staden.

Under 2017 har vi förberett de strategiska satsningar på forskning och forskarutbildning som vi kan sjösätta 2018 tack vara det utökade basanslaget för forskning (90 miljoner kronor extra). Professorerna får utökad tid för forskning och våra fem flervetenskapliga forskningscentrum får en utökad basfinansiering. Vi utlyser medel till fyra nya forskningsprogram som adresserar viktiga samhällsutmaningar och rekryterar en mängd nya doktorander inom olika ämnesområden. Under 2018 gör vi även en satsning på cirka 10 lärare som disputerade för högst fem år sedan och som ges möjlighet att utveckla sin forskning på halvtid under året.

Malmö universitet tar ett stort samhällsansvar, framför allt genom att utbilda många olika samhällsprofessioner och under 2019 börjar vi även utbilda framtidens poliser. Genom vår forskning vill vi skapa, sprida och dela ny kunskap som, på kort eller lång sikt, kan bidra till en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt men även till en forskningsförankrad utbildning, livslångt lärande och medborgerlig bildning. Vi vill fortsätta att forska tillsammans med andra aktörer inom offentlig, idéburen och privat sektor. Jag är så stolt över all fantastisk utbildning och forskning som redan bedrivs vid vårt lärosäte och som vi nu får möjlighet att vidareutveckla.

Under hela 2018 kommer vi att fira Malmö universitet och visa upp vår verksamhet för alla i vår omgivning. Ett späckat program med seminarier, debatter och andra arrangemang hittas i evenemangskalendern.

Jag hälsar alla god fortsättning på det nya året och varmt välkomna till vårt universitet!

Kerstin Tham
Rektor
Malmö universitet

Samtal om vårt universitet ”Akademiska värden visar vägen”

Akademiska värden var temat för dagens ”Samtal om vårt universitet” med den inbjudna gästen Göran Bexell fd rektor på Lunds universitet.
Det var roligt att Göran särskilt uppskattade att vi har prioriterat Akademiska värden som ett av fem utvecklingsområden i Strategi 2022 som högskolestyrelsen ska fatta beslut om den 15 december. Vi behöver nu hitta en form för fortsatta samtal och diskussioner om hur vi vill definiera och inkorporera de akademiska värdena i universitetets verksamhet.

Foto från samtalet
Jag och Göran hade samsyn kring vikten av att värna om den akademiska integriteten i både forskning och utbildning och att samtidigt ta ett samhällsansvar. Jag fick också stöd för att akademisk kvalitet ska stå i fokus i vårt fortsatta kvalitetsarbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning och för att kunna göra det behöver vi diskutera vad Malmö universitet menar med akademisk kvalitet. Vi samtalade om kollegialitet som en integrerad del av forsknings- och utbildningsverksamheten men även om vikten av att ta vara på den kunskap och kompetens som finns inom hela universitetet. Jag uppskattar verkligen Göran Bexells kloka resonemang och ser fram emot att fortsätta vårt samtal.

Kerstin Tham
Rektor Malmö högskola
Se det inspelade programmet