Conference on refugees impact on Bologna reform

The Swedish Council for Higher Education and the Swedish Ministry of Education and Research hosted in collaboration with Malmö University this two-day international conference where 200 delegates from 23 different countries participated. The program
addressed the latest Bologna Implementation Report which indicates somewhat disappointingly that the reform has not been embraced by as many European countries as anticipated. However, many of the presentations were all in accordance that the policy framework and guidelines available for recognition of prior learning (RPL) are sufficient and well designed for purpose. Interestingly, many good examples from various European countries were given on well established practices and toolkits for admissions based upon RPL.

Noteworthy was the French national system which recognises prior learning even for accreditation of academic degrees. In the concluding remarks,

Cecilia Christersson and Liva Vikmane
Cecilia Christersson and Liva Vikmane

I and the Vice-President of ESU, Liva Vikmane were in strong agreement that the main task for Higher Education Institutions is now to be brave, committed and confidently systematically implementing RPL. Politicians need to direct funds to HEIs for RPL and for collection of information on impact of validation outcomes.

Malmö University took vigilant the opportunity to once again promote that Universities take on the role as drivers for social mobility and transformation.

Cecilia Christersson
Pro-Vice-Chancellor Global and Challenge Based Learning

Kunskap för förändring

När en forskare tillfrågas om sin motivation och sitt val att bli forskare återkommer ofta två saker. För det första själva nyfikenheten; att inte nöja sig med tidigare förklaringar och svar utan söka bortom dessa. Detta är den akademiska forskningens urkraft. Kunskap för kunskapens egen skull. Oavsett om det passar in i samtidens synsätt och ordningar.

Den andra drivkraften är kunskap för förändring. Vi som forskare vill göra gott, göra skillnad, vara en del i ett större samhällsbygge. Detta kan ta sig många olika uttryck.

I ett expansivt och strävande lärosäte som Malmö blivande universitet måste dessa forskningens grundläggande drivkrafter ges utrymme och vårdas väl, både av oss som enskilda forskare men också kollegialt. Som ”vicerektor för samhällsutmaningar” får jag givetvis ofta frågan vilka slags utmaningar det rör sig om. I vår korta historia brukar vi ju lyfta fram samhällsrelevanta frågor som förknippas med mångfald, kreativitet och samhällsengagemang. I vår målbild anges att vi skall identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar.

Det är i detta perspektiv som en ny lärosätesgemensam seminarieserie planeras till hösten och kommande år. Seminarieserien ”Knowledge for Change” vill lyfta fram våra centrala utmaningar genom att bjuda in internationellt framstående forskare och skapa uppmärksamhet och debatt, såväl inom lärosätet som utåt mot samhället.

Notera gärna redan nu torsdagen den 14 september på eftermiddagen (16-18). Då inleds denna serie med en keynote av professor John A. Douglass, Univ. of California Berkeley, utifrån hans uppmärksammade bok ”The New Flagship University – Changing Paradigm from Global Ranking to National Relevancy (Palgrave Macmillan 2016).

Fokus denna gång är alltså på universiteten själva. Hur skall vi se på den excellensdrivna jakt på konkurrens och status inom högre utbildning och forskning som så dominerat under senare år?

Kommande seminarier kommer sedan att anknyta till många av de forskningsfält som brukar förknippas med oss; migration, urbanitet, demokrati, jämlik hälsa etc. Planering pågår för fullt, men det kan finnas utrymme för ytterligare idéer och förslag på kommande seminarier (maila i så fall mig och projektledaren Karolina Rosenqvist)!

Jag är övertygad om att när vi nu tar steget till att bli ett fullvärdigt universitet så behövs det många utmanande intellektuella samtal över våra traditionella ämnesgränser – välkomna att delta!

Tapio Salonen
Vicerektor för samhällsutmaningar

Idag har det äntligen blåst upp till storm!!

På Samverkansberedningens möte den 9/12 2014 hade vi uppe punkten om ”Intern entreprenörskapsmiljö”. Dåvarande rektor Stefan Bengtsson hade gett sitt stöd och i starten av 2015 hade Samverkansberedningen bildat en arbetsgrupp för att ta arbetet vidare. Det har varit en lång och enträgen resa mot det som jag då beskrev som: 

”Malmö högskola behöver skapa den gemensamma, innovativa Mötesplatsen för att frisläppa kreativiteten och entreprenörskapsådran bland studenter och medarbetare till gagn för individen, högskolan och det omgivande samhället” 

Därför är det så roligt, spännande och utmanande att idag ha fått vara med och inviga STORM

Äntligen, kan jag verkligen känna från djupet av mitt hjärta! Även en stor tacksamhet till alla er som slitit hårt för att göra invigningarna så stormande fina! 

Invigning av Storm av Stormteamet
Invigning av Storm av Stormteamet

Det är så många engagerade, envisa och fantastiska människor som har bidragit till skapandet av STORM, från vår rektor Kerstin Tham till våra studenter och alla däremellan. Jag önskar och hoppas att många, många fler kommer att skapa STORM om och om igen nu och framåt.  

För er som inte var med på invigningarna idag så avslutar jag med några ord från dessa: 

En mötesplats för forskning och utbildning, men också reflektion och nytänkande – det är vad vi inviger idag. 

En Storm som utmanar och skapar vågor på det hav som binder samman vårt lärosätes forskningsmiljöer, våra studenter och vår omvärld i Malmö, i Skåne och i världen. 

Ibland krävs det en Storm för att förändra och få idéer att lyfta. 

Det blåser upp, håll i hatten! Framtiden är er, tänk stort! 

Mingel från Storminvigningen
Mingel från Storminvigningen

 

Så stödjer högskolan flyktingar och migranter

I dag är det internationella flyktingdagen. FN:s generalförsamling beslutade 2000 att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”). Sedan dess ägnas denna dag till att uppmärksamma flyktingsituationen världen över.

I samband med den internationella flyktingdagen 2012 redovisade UNHCR resultatet av en opinionsundersökning genomförd i 11 länder. Sverige visade sig då vara det land som var mest positivt till att skydda utsatta människor oavsett ursprung och nationalitet – och särskilt om man flytt från krigs- och konfliktområden.

Idag befinner sig 60 miljoner människor på flykt från sina hemländer. Drygt 160 000 individer sökte sin tillflykt till Sverige under förra året – hälften av dessa är barn – varav många utan medföljande vuxen. Samtidigt står Sverige i veckan inför ett riksdagsbeslut som till stor del kan ändra vår grundläggande ställning att vara ett humanitärt föregångsland. Med ett eventuellt beslut om tillfälliga och tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer barns grundläggande rätt att få växa upp med sina familjer äventyras, integrationen att försvåras och även möjligheterna för nyanlända att kunna bidra med kompetenser i svenskt arbetsliv.

Engagemang för människor på flykt
Som lärosäte i Sveriges tredje största stad, som många av flyktingarna anländer till, uppmärksammar vi idag vårt engagemang för människor på flykt. Malmö högskola är genom både studenters och medarbetares aktiva engagemang involverad i ett långsiktigt arbete med flykting- och migrationsfrågor. Under den mest intensiva flyktingtillströmningen i början av september visade Malmö högskolas medarbetare och studenter en vilja att göra skillnad, och gick från ord till handling, genom att omgående starta Malmö University for Refugees. En mångfald av aktiviteter har genomförts. Studenter och medarbetare har till exempel anordnat språk- och kulturcaféer tillsammans med Folkuniversitetet, loppet Run for Diversity för att samla in pengar, en simskola för nyanlända barn, en egen insamling till Röda korset som drog in drygt 100 000 kronor, 50 000 tandborstar från TePe delades ut till flyktingar i Malmö och Europa, den interkulturella mötesplatsen Al-Ándalus startade tillsammans med ABF för att öka kunskapen om Medelhavet och mellanöstern,och olika utställningar, seminarier och föreläsningar har arrangerats om flyktingfrågan.

Validering och kompletterande utbildning
Under hösten blev det än mer påtagligt att högre utbildning spelar en stor roll i människors möjligheter till inkludering och integrering i samhället. Sveriges nationella antagningssystem och valideringsprocesser har utmanats och det blev uppenbart att vi behöver en tydligare process för erkännande och tillvaratagande av individers kompetenser för att bidra till att de snabbt får tillträde till arbetsmarknaden. Inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag registrerades i april i år drygt 3000 individer med eftergymnasial utbildning i södra Sverige. Utbildningsområden som är väl representerade utgörs av juridik, administration, handel, lärare, ingenjörer, lärare, farmaci, medicin och tandvård.

Lärosäten Syd och vi på Malmö högskola kan möta upp och ge kompletterande utbildningar riktade till många av de akademiker som finns i vår region. I maj stod Malmö högskola värd för ett Lärosäten Syd-seminarium om validering och kompletterande utbildning med utblick över hur Sverige i förhållande till övriga länder i Europa hanterar dessa frågor och en kartläggning av de kompletterande utbildningar som lärosätena i södra regionen föreslagit till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under våren presenterades.

Malmö högskola arbetar med att skapa en grundstruktur för valideringsprocesser inom högskolan som ska vara hållbara över tid. Vårt mångåriga arbete med breddad rekrytering och validering ser vi nu kan komma väl till gagn såväl lokalt, regionalt som i det nationella arbetet med att utveckla valideringsprocesser och ta fram relevanta och efterfrågade kompletterande utbildningar.

Studie- och karriärvägledningen inom Malmö högskolas Studentcentrum har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen Malmös Etableringsenhet. Verksamheten drar igång till hösten och innebär att personer som nyligen fått uppehållstillstånd och omfattas av etableringsreformen, i ett tidigare skede och på ett strukturerat sätt erhåller information och vägledning om högskolestudier och validering av tidigare högskoleutbildning.

Under april genomfördes en högskoleövergripande inventering av möjliga praktikantplatser till nyanlända som Malmö högskola skulle kunna erbjuda. Ett 50-tal platser identifierades och nu ska dessa matchas av Arbetsförmedlingen.

Snabbspår för nyanlända
Malmö stad har i samband med flyktingtillströmningen fått en tillökning med omkring 1000 nya barn och ungdomar och har därför ett större lärarbehov än någonsin. Ett snabbspår för 30 nyanlända lärare med utländsk examen startar på arabiska i augusti och pågår i 26 veckor. Liknande pilotprojekt görs vid fem andra svenska lärosäten.

Direkt efter sommaren startar ett samarbete mellan Institutionen för språkstudier och Arbetsförmedlingen då ett snabbspår för samhällsvetare med utländsk examen initialt kommer att rikta sig till cirka 30 individer. Aspirantutbildningen kommer att stå som modell för hur detta snabbspår kommer att genomföras.

Satsning på migrationsforskning
Rektor tillsatte under hösten 2015 särskilda resurser för att stärka migrationsforskning med inriktning mot flyktingar. En omfattande kartläggning av flyktingrelaterad forskning vid Malmö högskola presenterades under våren 2016. Därtill påbörjar sex postdoktorer under hösten 2016 tvååriga forskningsprojekt med anknytning till flyktingsituationen inom vitt skilda områden som digital kommunikation, politiskt beslutsfattande, hälsofrågor och genusaspekter. Samtidigt satsar högskolan ytterligare två miljoner kronor på kortare forskningsprojekt, bland annat gällande språkinlärning och flyktingars upplevelse av sin situation.

The Global Swede Ceremony

För femte året i rad genomförde UD tillsammans med Svenska Institutet igår The Global Swede Ceremony. Från Malmö högskola deltog Dariela Escobar, som blev nominerad till högskolans Global Swede 2015 samt undertecknad. Det var en högtidlig tillställning på UD i Stockholm och Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, höll tal och delade ut diplom till alla de 22 studenter som representerade lika många lärosäten i Sverige.

Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.
Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.

Nomineringstexten för Dariela löd som följer:

“Whether working with Polish orphans or in a Mexican children’s shelter, Dariela fully embodies the principles of the Global Swede. At Malmö university, she studied Swedish next to a full load of Interaction Design courses, and received top marks. Her work shows great range: from designing play artefacts for children with special needs, to exploring new interaction possibilities through the sense of smell. Dariela’s ambition is to combine social innovation and interaction design for the benefit of children.”

Sommarmånaderna kommer Dariela att tillbringa på Alvar Alto universitet i Helsingfors men sedan återvänder hon till Malmö högskola i höst för fortsatta studier.