Malmö universitets viktigaste frågor

Snart är det dags för Malmö högskola att omvandlas till Malmö universitet. Vad innebär då detta för vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå?

Från rektors perspektiv är utbildningens kvalitet och forskningsanknytning en av våra allra viktigaste frågor vid Malmö universitet. Detta är ett ämne som jag har engagerat mig i under hela min akademiska karriär. Min levda erfarenhet av akademiseringsprocessen inom disciplinen arbetsterapi/aktivitetsvetenskap har bidragit till en insikt om vikten av en vetenskapligt förankrad professionsutbildning, både avseende innehåll och pedagogik.

Vad menar vi då med forskningsanknytning och hur kan den stärkas vid Malmö universitet? Integreringen mellan forskning och utbildning är en viktig förutsättning för akademisk kvalitet vilket innebär att vi inte ska separera utbildning och forskning inom ett ämnesområde.

Det är viktigt att involvera våra studenter tidigt i forskningen och detta kan vara en utmaning när vi samtidigt vill främja breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Cirka 70% av våra studenter kommer från studieovana miljöer och har kanske inte tidigare kommit i kontakt med forskning. Min erfarenhet är att våra mest seniora forskare, dvs docenter och professorer, bör involveras tidigt i utbildningen för att inspirera studenternas intresse för forskningen. Jag ser också att forskningsprocessen kan användas som metafor för undervisning och lärande och på så sätt knyta ihop forskning och utbildning. Studenterna uppskattar ofta doktorandernas involvering i undervisningen då de ses som förebilder för fortsatta studier på mer avancerade nivåer.

Malmö universitet vill även främja ett breddat deltagande i forskarutbildningen eftersom vi strävar efter att ha en mångfald av perspektiv i vår framtida forskning som adresserar komplexa samhällsutmaningar. Idag är det svårt för studenter som kommer från studieovana miljöer att bli antagna på forskarutbildningen. Hur kan vi då involvera studenter som har ett forskningsintresse i vår pågående forskning och främja deras fortsatta studier på mer avancerade nivåer?

Det finns mycket vi kan göra och det är redan mycket som görs. En idé är att starta en sommarforskarskola där studenter kan arbeta som assistenter i pågående forskningsprojekt under några sommarveckor för att pröva på hur det är att forska och samtidigt bidra till forskningsverksamheten. Detta kan ske tidigt i utbildningen. Vi kan göra mycket för att involvera studenter i vår pågående forskning inom ramen för studenternas examensprojekt; kanske särskilt på avancerad nivå?

Det är naturligtvis en utmaning när det gäller våra stora professionsutbildningar på grundnivå då utbildningsintensiva ämnesområden ofta har en obalans mellan forskning och utbildning. Kanske kan studenter som uppvisar ett särskilt forskningsintresse ges möjlighet att göra forskningspraktik?

Jag hoppas att vi kan fortsätta denna diskussion och lära oss av varandra. Utbildningens kvalitet är Malmö universitets viktigaste fråga och forskningsanknytningen är en viktig förutsättning för hög kvalitet!

Kerstin Tham
Rektor
Malmö högskola

P.S. Den 18 oktober ska jag tillsammans med bl.a. Mats Benner, professor i forskningspolitik, diskutera hur våra universitet kan axla framtidens utmaningar. Debatten är en del av Lunds universitets vetenskapsvecka Framtidens universitet 16-22 oktober som organiseras som en del av universitetets 350-årsjubileum D.S.

Vi måste värna den akademiska friheten!

Förra veckan var jag på ett uppstartsinternat tillsammans med rektorer från andra svenska universitet och högskolor. Det blev en riktigt bra start på det kommande läsåret, ett läsår som blir mycket viktigt i Malmö högskolas/universitets historia. Vi diskuterade flera viktiga framtidsfrågor som breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, internationalisering, hållbar utveckling och hur vi gemensamt kan arbeta vidare kring forskningsinfrastruktur och nyttiggörande av forskning. Även en gemensam strategi rörande Horizon2020 och EU:s nya ramprogram diskuterades. Den viktigaste frågan var dock universitets och högskolors akademiska frihet. Integritet och autonomi är viktigare än någonsin i tider när populismen breder ut sig i samhället och i tider av ökad politisk styrning av bland annat högre utbildning och forskning. Dessa frågor genomsyrade alla andra diskussioner.

Universitet och högskolor, runt om i världen, har en viktig roll att bidra med vetenskapligt grundad kunskap som behövs för att skapa en globalt hållbar samhällsutveckling som kan möta framtidens utmaningar. Vårt kritiska förhållningssätt behövs för att ifrågasätta olika samhällsfenomen och utmana samhället för en hållbar utveckling. Det är därför viktigare än någonsin att våra politiker låter oss ta vårt samhällsansvar genom att stödja vår akademiska frihet och att de har tillit till att vi väljer olika sätt att bidra med ny kunskap. I en debattartikel i sydsvenskan utvecklar jag mina tankar kring universitetens roll och breddat deltagande.

Under sommarsemestern har jag funderat mycket på hur Malmö universitet kan vidareutveckla vår akademiska frihet och integritet och samtidigt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen som kräver ett systematiskt arbete och global samverkan inom och utanför akademin. Malmö universitet har många olika styrkeområden och kreativa infallsvinklar på flera samhällsfrågor och genom att vi värnar om vår akademiska frihet, integritet och kvalitet så kan vi utveckla vår särart och vårt unika perspektiv. Vi behöver även ta ett ansvar för att nyttiggöra våra forskningsresultat och bidra till olika former av innovationer som på olika sätt kan komma till användning i samhället. Samtidigt ska forskningen vara fri vilket innebär att den inte ska styras och det krävs en balansgång om vi ska bevara en hög grad av integritet samtidigt som vi engagerar oss i det systematiska och globala arbetet kring hållbarhetsmålen, nyttiggörande av forskningsresultat och nya innovationer.

Jag tror att Malmö universitet har goda förutsättningar att klara av denna balansgång men för att göra det behöver vi ha en levande diskussion internt om hur vi kan stärka vår akademiska frihet och integritet som utgångspunkt för att ta vårt samhällsansvar inom både forskning och utbildning.
Det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans med alla studenter och medarbetare vidareutveckla Malmö universitet under det kommande läsåret!

Kerstin Tham
Rektor Malmö högskola/universitet