Per Hillbur: Äntligen september!

Per HillburDet är konstigt, men det är något alldeles speciellt med de sista dagarna i augusti. Luften är fylld av förväntan, och just denna augusti kändes dessa dagar särskilt välkomnande i Malmö eftersom sensommaren äntligen visade sig från sin bästa sida med ljumma kvällar och soliga dagar. På högskolor och universitet runt om i Sverige innebär denna vackra tid terminsstart, och Malmö är sannerligen inget undantag! Från att ha stått nästan tomma över sommaren fylls nu våra byggnader på sjukhusområdet och på Universitetsholmen med förväntansfulla och nyfikna studenter. Samtidigt får vi som arbetar på högskolan ny energi av den nya generationen unga människor som söker sin framtid genom utbildning och kunskap på Malmö högskola. Höst för oss är ny termin, ny energi och ännu mer framtidshopp.

Fortsätt läsa “Per Hillbur: Äntligen september!”

Kunskap för förändring

När en forskare tillfrågas om sin motivation och sitt val att bli forskare återkommer ofta två saker. För det första själva nyfikenheten; att inte nöja sig med tidigare förklaringar och svar utan söka bortom dessa. Detta är den akademiska forskningens urkraft. Kunskap för kunskapens egen skull. Oavsett om det passar in i samtidens synsätt och ordningar.

Den andra drivkraften är kunskap för förändring. Vi som forskare vill göra gott, göra skillnad, vara en del i ett större samhällsbygge. Detta kan ta sig många olika uttryck.

I ett expansivt och strävande lärosäte som Malmö blivande universitet måste dessa forskningens grundläggande drivkrafter ges utrymme och vårdas väl, både av oss som enskilda forskare men också kollegialt. Som ”vicerektor för samhällsutmaningar” får jag givetvis ofta frågan vilka slags utmaningar det rör sig om. I vår korta historia brukar vi ju lyfta fram samhällsrelevanta frågor som förknippas med mångfald, kreativitet och samhällsengagemang. I vår målbild anges att vi skall identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar.

Det är i detta perspektiv som en ny lärosätesgemensam seminarieserie planeras till hösten och kommande år. Seminarieserien ”Knowledge for Change” vill lyfta fram våra centrala utmaningar genom att bjuda in internationellt framstående forskare och skapa uppmärksamhet och debatt, såväl inom lärosätet som utåt mot samhället.

Notera gärna redan nu torsdagen den 14 september på eftermiddagen (16-18). Då inleds denna serie med en keynote av professor John A. Douglass, Univ. of California Berkeley, utifrån hans uppmärksammade bok ”The New Flagship University – Changing Paradigm from Global Ranking to National Relevancy (Palgrave Macmillan 2016).

Fokus denna gång är alltså på universiteten själva. Hur skall vi se på den excellensdrivna jakt på konkurrens och status inom högre utbildning och forskning som så dominerat under senare år?

Kommande seminarier kommer sedan att anknyta till många av de forskningsfält som brukar förknippas med oss; migration, urbanitet, demokrati, jämlik hälsa etc. Planering pågår för fullt, men det kan finnas utrymme för ytterligare idéer och förslag på kommande seminarier (maila i så fall mig och projektledaren Karolina Rosenqvist)!

Jag är övertygad om att när vi nu tar steget till att bli ett fullvärdigt universitet så behövs det många utmanande intellektuella samtal över våra traditionella ämnesgränser – välkomna att delta!

Tapio Salonen
Vicerektor för samhällsutmaningar

Globalt engagemang och det öppna lärosätet

Malmö Open University
-The globally engaged University and the University of Opportunities

Utifrån mitt nya uppdrag som vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande tar jag detta bloggtillfälle att särskilt reflektera kring hur vårt internationaliseringsarbete är en del av vårt globala engagemang.

Strategiskt råd för globalt engagemang
I början av året inrättade rektor Kerstin Tham ett Strategiskt råd för globalt engagemang som under min ledning har det övergripande ansvaret för lärosätets långsiktiga gemensamma utveckling av internationalisering och globalt engagemang inom utbildning, forskning och samverkan. Till detta strategiska råd utgör de två befintliga nätverksgrupperna Minternet (Malmö University International Network) Akademi och Minternet Administration med kollegial representation från alla fakulteter en beredande arbetsgrupp.

Migrationsgruppen, i vilken lärosätets verksamheter gällande nyanlända samt migrationsfrågor samordnas, är även den kopplad till det Strategiska rådet för globalt engagemang.

På uppdrag av det Strategiska rådet för globalt engagemang så kommer International Office tillsammans med de internationella koordinatorerna på fakulteterna att under året genomföra en enkät riktad till samtliga medarbetare som idag har internationella samarbeten. Att få denna överblick möjliggör att vi kan ge riktat stöd och information om utlysningar av medel och internationella projekt och förhoppningsvis också tillhandahålla strategiska stimulansmedel för fördjupade internationella flerdisciplinära samarbeten inom våra befintliga nätverk.

Internationalisering, digitalisering och högskolepedagogik
Vi behöver fortsätta våra olika initiativ att utveckla högskolepedagogiken och kompetensen hos lärare och studenter att arbeta med och i olika globala lärandemiljöer. I den sammanlänkade värld vi lever i har vi nu med hjälp av internet och den digitala utvecklingen större möjligheter än någonsin att utveckla vår målsättning med global kompetens bland såväl lärare som studenter. https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Under de senaste 15 åren har internationalisering av högre utbildning haft stort fokus på studentmobilitet. Det är då förvånande att man, trots flera års globalt riktade insatser på mobilitet, kan konstatera att det fortfarande endast är 6-13 % av världens studenter som faktiskt reser till andra länder under sina utbildningar. Att ha möjlighet att arbeta internationellt genom att ta tillvara mångfalden i våra lärmiljöer på hemmaplan har varit ett starkt incitament vid Malmö högskola allt sedan Bengt Nilsson här grundade begreppet Internationalisation at home (2003).

Internationella konferenser
Vårt engagemang i afrikanska länder är omfattande och särskilt av vikt att fördjupa eftersom det förutspås att tillväxten och utvecklingen på den afrikanska kontinenten kommer att öka snabbast i världen de kommande 20 åren.

I samband med konferensen Branding Africa här i Malmö får vi den 31 maj besök av 5 afrikanska ambassadörer från Kenya, Namibia, Moçambique, Tanzania och Uganda och en representant från Zambias Ministry of Energy and Water Development. Vi arrangerar då rundabordssamtal med fokus på att belysa de forskningsområden och utbildningssamarbeten som vi idag har med afrikanska lärosäten och tar tillfället i akt att också gemensamt identifiera områden för framtida samarbeten. Ett tjugotal av våra lärare samt studenter och doktorander som idag bedriver forskning och utbildning i Afrika kommer att delta. 

Vårt initiativ Malmö University for Refugees behöver utvecklas vidare för att långsiktigt möta de behov som akademiker med utländsk påbörjad eller genomförd utbildning och etablerade forskare behöver. Att arbeta för ett Malmö Open University innebär att vi aktivt behöver pröva och ta ställning till hur vi kan öppna upp vårt lärosäte – alltifrån att se över antagningsregler och göra valideringsprocesser mer flexibla till att hitta nya vägar för att stödja inkluderingen av lärare, forskare och doktorander som tvingats avbryta sina verksamheter i hemlandet. Jag vill passa på att flagga för att vi står värd för en internationell UHR konferens 12-13 juni – Refugees´impact on Bologna Reform

Regeringens utredning kring internationalisering av universitet och högskolor
Vi kommer med stort intresse att följa regeringens utredning för ökad internationalisering av universitets och högskolor som leds av den särskilda utredaren Agneta Bladh. I uppdraget ska bland annat en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor tas fram och omfatta både utbildnings- och forskningsverksamhet. En del av utredningen ska presenteras redan den 31 januari 2018 och slutredovisningen för hela utredningen är senast den 31 oktober 2018.

Vi har ett spännande arbete framför oss att gemensamt se till att Malmö Universitet 2020 är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling!

/Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande

 

 

 

 

Nu händer det, från högskola till universitet!

När jag nu åter är på plats i Malmö, efter några månaders gästvistelse vid Hongkong PolyU, känner jag en stigande förväntning och intensitet kring universitetsblivandet. Det är mycket på gång!

Mitt nya uppdrag som vicerektor för samhällsutmaningar har väckt nyfikenhet och undringar såväl internt som i omvärlden. Jag ser mitt uppdrag som att jag ska bidra till att utveckla lärosätets profil och särart. Vi har nu en unik möjlighet att flytta fram våra positioner både genom att både stärka befintliga kompetenser och behov samtidigt som vi vågar pröva göra nya saker. Formandet av Malmö universitet handlar om både kontinuitet och förnyelse. Vi måste givetvis bygga på den utbildning och forskning vi har men våga se framåt hur vi vill forma ett lärosäte som vågar sticka ut i olika avseenden.

De tolv forskarnätverk som under året beviljats nätverksstöd är ett sätt att stödja flervetenskapliga initiativ ute på institutioner och fakulteter. Flera andra satsningar kommer att behövas. Under slutet av året planeras utlysning ske av fleråriga programstöd. Detaljerna om detta kommer att diskuteras och förankras inom lärosätet den närmaste tiden. Ett ledarskapsprogram för morgondagens forskningsledare skall projekteras under den närmaste tiden. Redan till hösten sjösätts en seminarieserie – Knowledge for Change – för att särskilt lyfta fram lärosätets centrala samhällsutmaningar. Andra initiativ som diskuteras är att inventera våra forskningskompetenser inom fokusområdet jämlik hälsa och att bjuda in till diskussioner kring deltagarbaserade forskningsmetoder. Dessa två frågor framkom tydligt som möjliga styrkeområden i den gångna nätverksutlysningen. 

Jag tar självklart tacksamt emot synpunkter på dessa idéer och förslag men också andra möjliga inslag som kan stärka vår forskning i det nya universitetet!

Må gott nu, våren är äntligen här!
Tapio Salonen

 

Att göra tillsammans!

Jag funderar i dessa dagar mycket över att ”göra tillsammans”. Varför är det viktigt att samlas och göra något tillsammans? Varför är vi människor så starka tillsammans?

I lördags, den 22 april, samlades många 

Demonstrationståg från Science march
Demonstrationståg “Science March” 

människor runt om i världen i en “March for Science” för att tillsammans stå upp för vetenskapligt grundad kunskap i tider då politiska krafter verkar för att vetenskapliga sanningar förtigs och hotar den vetenskapliga friheten.

Våra kvalitativa forskningsstudier har gång på gång visat att det viktigaste för återhämtningen efter insjuknandet i stroke är att göra aktiviteter tillsammans med andra människor. Genom görandet tillsammans med andra upplever personen tillhörighet, aktörskap och mening i vardagen som i sin tur bidrar till återhämtning efter stroke.  Detta resonemang kan troligtvis användas i många olika sammanhang?

Tillsammans blir vi starka och kan göra skillnad! Malmö högskola vill göra skillnad och genom vårt (studenters och medarbetares) samhällsengagemang och samhällsrelevanta utbildning och forskning så kan vi tillsammans utgöra en värdefull kraft både lokalt och globalt. 

En nyckel till att vi ska uppnå våra ambitiösa mål för Malmö universitet är att vi utformar vårt universitet tillsammans och att allas erfarenheter och kompetenser tas tillvara på bästa sätt. Om varje medarbetare känner att de kan bidra, tillsammans med övriga medarbetare och studenter, till att skapa ett fantastiskt universitet, så kan vi göra skillnad och tillsammans bidra, genom utbildning och forskning, till att möta framtidens samhällsutmaningar och en bättre värld. 

Just nu känns det särskilt angeläget för mig som rektor att alla medarbetare är delaktiga i att utforma vår universitetsgemensamma strategiska plan som ska vara ett redskap för att utveckla vårt universitet under de kommande fem åren. 

För att lyckas behöver vi skapa möjligheter för våra studenter att utveckla ett vetenskapligt förankrat och kritiskt förhållningssätt till kunskap och att omsätta kunskapen i handlingar som bidrar till förändring. Jag anser även att vi behöver utveckla en mer flervetenskaplig ansats i våra grundutbildningar för att studenterna ska få träna att lösa olika komplexa problem tillsammans med studenter från andra ämnesområden. Genom att ”göra tillsammans” kan studenterna utveckla nya användbara kunskaper och insikter som behövs för att möta framtidens samhällsutmaningar. Genom en ökad digitalisering och fler studieuppgifter som genomförs i olika samhällskontexter, kan studenternas interaktioner med varandra stärkas.

Vi behöver även forska mer tillsammans, både med forskare inom och utanför lärosätet (nationellt och internationellt) men även tillsammans med samhällsmedborgare och andra samhällsaktörer inom offentlig, idéburen och privat sektor. Vår forsknings originalitet, akademiska kvalitet och samhällsvärde är helt beroende av att vi forskar tillsammans; särskilt inom forskning som adresserar komplexa samhällsutmaningar. Jag hoppas att våra forskarnätverk kan bidra till gränsöverskridande samarbeten.

Ju mer jag tänker på saken så kan våra forskningsresultat som visar på värdet av att ”göra tillsammans” efter insjuknandet i stroke ligga till grund för en mer generell hypotes om värdet av att ”göra tillsammans” för en hållbar samhällsutveckling!