Vi måste värna den akademiska friheten!

Förra veckan var jag på ett uppstartsinternat tillsammans med rektorer från andra svenska universitet och högskolor. Det blev en riktigt bra start på det kommande läsåret, ett läsår som blir mycket viktigt i Malmö högskolas/universitets historia. Vi diskuterade flera viktiga framtidsfrågor som breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, internationalisering, hållbar utveckling och hur vi gemensamt kan arbeta vidare kring forskningsinfrastruktur och nyttiggörande av forskning. Även en gemensam strategi rörande Horizon2020 och EU:s nya ramprogram diskuterades. Den viktigaste frågan var dock universitets och högskolors akademiska frihet. Integritet och autonomi är viktigare än någonsin i tider när populismen breder ut sig i samhället och i tider av ökad politisk styrning av bland annat högre utbildning och forskning. Dessa frågor genomsyrade alla andra diskussioner.

Universitet och högskolor, runt om i världen, har en viktig roll att bidra med vetenskapligt grundad kunskap som behövs för att skapa en globalt hållbar samhällsutveckling som kan möta framtidens utmaningar. Vårt kritiska förhållningssätt behövs för att ifrågasätta olika samhällsfenomen och utmana samhället för en hållbar utveckling. Det är därför viktigare än någonsin att våra politiker låter oss ta vårt samhällsansvar genom att stödja vår akademiska frihet och att de har tillit till att vi väljer olika sätt att bidra med ny kunskap. I en debattartikel i sydsvenskan utvecklar jag mina tankar kring universitetens roll och breddat deltagande.

Under sommarsemestern har jag funderat mycket på hur Malmö universitet kan vidareutveckla vår akademiska frihet och integritet och samtidigt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen som kräver ett systematiskt arbete och global samverkan inom och utanför akademin. Malmö universitet har många olika styrkeområden och kreativa infallsvinklar på flera samhällsfrågor och genom att vi värnar om vår akademiska frihet, integritet och kvalitet så kan vi utveckla vår särart och vårt unika perspektiv. Vi behöver även ta ett ansvar för att nyttiggöra våra forskningsresultat och bidra till olika former av innovationer som på olika sätt kan komma till användning i samhället. Samtidigt ska forskningen vara fri vilket innebär att den inte ska styras och det krävs en balansgång om vi ska bevara en hög grad av integritet samtidigt som vi engagerar oss i det systematiska och globala arbetet kring hållbarhetsmålen, nyttiggörande av forskningsresultat och nya innovationer.

Jag tror att Malmö universitet har goda förutsättningar att klara av denna balansgång men för att göra det behöver vi ha en levande diskussion internt om hur vi kan stärka vår akademiska frihet och integritet som utgångspunkt för att ta vårt samhällsansvar inom både forskning och utbildning.
Det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans med alla studenter och medarbetare vidareutveckla Malmö universitet under det kommande läsåret!

Kerstin Tham
Rektor Malmö högskola/universitet

Efter Almedalen om ”alternativa fakta” – universitetens roll allt viktigare

Almedalen 2017

Skönt att nu ha landat på Bjärehalvön efter några intressanta dagar i Almedalen. Imorgon börjar en välbehövlig semester men först vill jag sammanfatta några intryck från årets Almedalsvecka.

Det var något särskilt i år!

I år kände jag mig ännu mer stolt över den välkomnande öppenheten som sköljde över oss alla i Almedalen, redan på flygplatsen och i taxin. Värdet av att leva i ett öppet och fritt land har blivit allt tydligare för mig under det gångna året liksom den roll som universitet och högskolor har för att bidra till ett öppet samhälle. Vi har unika möjligheter att bidra vilket blev ännu tydligare i Almedalen eftersom så många seminarier handlade om förmedling av fakta och bemästrandet av ”alternativ” fakta som verkar bli alltmer legitim inom politiken men även hos medborgarna genom sociala medier.  

Jag har under dagarna i Almedalen funderat mycket på hur Malmö högskola och blivande universitet kan bidra till en mer öppen värld och bidra till att minska polariseringen mellan olika ståndpunkter och skapa ett tryggt samtalsklimat som grundar sig på vetenskapligt framtagen kunskap. Universiteten runt om i världen ska vara frizoner där det råder akademisk frihet och integritet och som värnar om mänskliga rättigheter. Genom att vi skapar och upprätthåller goda relationer mellan forskare och studenter i olika länder kan vi gemensamt stödja varandra att sprida och dela kunskap som vilar på vetenskaplig grund. Vår allra viktigaste uppgift är att bidra till att våra studenter utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och lär sig att kritiskt värdera och omsätta ny kunskap som är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet i samhället. Universiteten behöver bli mycket bättre på att förmedla nya forskningsresultat men även på att formulera forskningsfrågor tillsammans med medborgare och andra samhällsaktörer för att kunna skapa och dela kunskap som är angelägen för en hållbar samhällsutveckling utifrån ett globalt perspektiv. Jag tror att vi som forskare skulle tjäna på att arbeta närmare tillsammans med journalister för att vi på ett mer begripligt sätt ska kunna förmedla och dela våra forskningsresultat. Det är dock viktigt att tydliggöra att forskare och journalister har olika ansvar och roller och akademin behöver bli mer tydlig med hur vår kunskap produceras genom vetenskaplig teori och metodik. Vi måste ha höga kvalitetskrav på vår forskning och inte dra för långtgående slutsatser av forskningsresultat som ännu inte är generaliserbara. Förtroende för forskare är viktigare än någonsin om vi ska kunna bekämpa den tilltagande tilltron till åsikter eller alternativ fakta som inte har någon vetenskaplig grund och som kan bidra till en ökad polarisering i samhället som är förödande. 

Det har varit många intressanta diskussioner om dessa frågor i Almedalen och det som kanske är mest slående är att olika perspektiv på olika sätt har kunnat stötas och blötas. Jag saknar dock samtal om de riktigt svåra frågorna i Almedalen där alla röster kommer till tals. Vi behöver överbrygga polariseringen i samhället och skapa en trygg situation för att genomföra samtal som vilar på en vetenskaplig grund och där alla röster och perspektiv är representerade. Här har universitet och högskolor en mycket viktig roll att fylla och jag ser fram emot att Malmö universitet skapar former för dessa vetenskapligt baserade samtal som kan bidra till medborgerlig bildning och en minskad polarisering i samhället.

Kerstin Tham, rektor Malmö högskola