Charlotte Ahlgren Moritz: Nu kan vi ta nästa steg i utvecklingen av vårt nya holdingbolag

Charlotte Ahlgren MoritzNyligen kom ett nytt beslut från regeringen kring det holdingbolag som Malmö universitet ska bilda under 2018. Beslutet innebär att vi kan ta nästa steg mot bildandet av det nya bolaget. Personligen är jag mycket glad att vi nu har både innovationskontor och holdingbolag för det ger oss en stärkt förmåga att fortsätta utveckla universitetets innovationsförmåga.

I Sverige finns holdingbolag vid flera av landets lärosäten. Deras uppgift är att stödja ett ökat nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat tillkomna vid lärosätena och att förstärka universitetets samverkan med näringslivet.

Under hösten kom beskedet att regeringen bildar ett holdingbolag knutet till Malmö universitet under 2018 med ett kapitaltillskott från forskningsanslaget till bolaget på 1,5 miljoner kronor.

Och i december 2017 fick vi en julklapp av regeringen när vi fick beskedet att Malmö universitet får ett eget innovationskontor med en startfinansiering på 2,5 miljoner kronor. Detta är viktigt eftersom ett holdingbolag inte blir bättre än den innovationsstruktur som finns på lärosätet. En väl fungerande, förankrad och verksamhetsintegrerad innovationsstruktur kan bidra till att identifiera och stödja ett ökat nyttiggörande av kunskapstillgångar.

Några av dessa kunskapstillgångar kan lägga grund för nya företag och då har lärosätet ett verktyg, holdingbolaget, som kan investera i och stödja bolagets utveckling genom ett delat ägande under en startperiod.

I april kom ett nytt beslut som driver arbetet framåt. Beslutet talar om vilka riktlinjer som gäller för Malmö universitets holdingbolag och vilken bolagsordning som holdingbolaget ska ha.

Alla holdingbolag i Sverige har i princip samma bolagsordning. I Malmö universitet Holding AB:s bolagsordning står det bland annat att:

”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för nyttiggörande av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Malmö universitet, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än Malmö universitet.

Hel- eller delägda dotterbolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Malmö universitet.”

Med det nya holdingbolaget öppnar sig helt nya möjligheter. Arbetet är i  full gång och det är många praktiska saker som ska falla på plats. Näst på tur är ägaranvisningar, som ska baseras på bolagsordningen. Genom ägaranvisningarna kan universitetsstyrelsen säkerställa att holdingbolaget till exempel förhåller sig till Strategi 2022 och har en inriktning som står i samklang med universitetet som helhet. Alla holdingbolag i Sverige är aktiebolag och ska följa aktiebolagslagen och alla statligt ägda bolag ska följa och förhålla sig till statens ägarpolicy. 

Sedan hösten 2017 ingår jag i arbetsgruppen som arbetar med planering och bildandet av holdingbolaget. Vi har träffat representanter från flera av de holdingbolag som finns i Sverige för att lära oss av deras erfarenheter. Just nu befinner jag mig på ett möte i Umeå, som arrangeras av Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) där holdingbolagen vid de svenska universiteten är medlemmar. Som ny deltagare i nätverket är det väldigt värdefullt att ta del av andras erfarenheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *