Globalt engagemang och det öppna lärosätet

Malmö Open University
-The globally engaged University and the University of Opportunities

Utifrån mitt nya uppdrag som vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande tar jag detta bloggtillfälle att särskilt reflektera kring hur vårt internationaliseringsarbete är en del av vårt globala engagemang.

Strategiskt råd för globalt engagemang
I början av året inrättade rektor Kerstin Tham ett Strategiskt råd för globalt engagemang som under min ledning har det övergripande ansvaret för lärosätets långsiktiga gemensamma utveckling av internationalisering och globalt engagemang inom utbildning, forskning och samverkan. Till detta strategiska råd utgör de två befintliga nätverksgrupperna Minternet (Malmö University International Network) Akademi och Minternet Administration med kollegial representation från alla fakulteter en beredande arbetsgrupp.

Migrationsgruppen, i vilken lärosätets verksamheter gällande nyanlända samt migrationsfrågor samordnas, är även den kopplad till det Strategiska rådet för globalt engagemang.

På uppdrag av det Strategiska rådet för globalt engagemang så kommer International Office tillsammans med de internationella koordinatorerna på fakulteterna att under året genomföra en enkät riktad till samtliga medarbetare som idag har internationella samarbeten. Att få denna överblick möjliggör att vi kan ge riktat stöd och information om utlysningar av medel och internationella projekt och förhoppningsvis också tillhandahålla strategiska stimulansmedel för fördjupade internationella flerdisciplinära samarbeten inom våra befintliga nätverk.

Internationalisering, digitalisering och högskolepedagogik
Vi behöver fortsätta våra olika initiativ att utveckla högskolepedagogiken och kompetensen hos lärare och studenter att arbeta med och i olika globala lärandemiljöer. I den sammanlänkade värld vi lever i har vi nu med hjälp av internet och den digitala utvecklingen större möjligheter än någonsin att utveckla vår målsättning med global kompetens bland såväl lärare som studenter. https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Under de senaste 15 åren har internationalisering av högre utbildning haft stort fokus på studentmobilitet. Det är då förvånande att man, trots flera års globalt riktade insatser på mobilitet, kan konstatera att det fortfarande endast är 6-13 % av världens studenter som faktiskt reser till andra länder under sina utbildningar. Att ha möjlighet att arbeta internationellt genom att ta tillvara mångfalden i våra lärmiljöer på hemmaplan har varit ett starkt incitament vid Malmö högskola allt sedan Bengt Nilsson här grundade begreppet Internationalisation at home (2003).

Internationella konferenser
Vårt engagemang i afrikanska länder är omfattande och särskilt av vikt att fördjupa eftersom det förutspås att tillväxten och utvecklingen på den afrikanska kontinenten kommer att öka snabbast i världen de kommande 20 åren.

I samband med konferensen Branding Africa här i Malmö får vi den 31 maj besök av 5 afrikanska ambassadörer från Kenya, Namibia, Moçambique, Tanzania och Uganda och en representant från Zambias Ministry of Energy and Water Development. Vi arrangerar då rundabordssamtal med fokus på att belysa de forskningsområden och utbildningssamarbeten som vi idag har med afrikanska lärosäten och tar tillfället i akt att också gemensamt identifiera områden för framtida samarbeten. Ett tjugotal av våra lärare samt studenter och doktorander som idag bedriver forskning och utbildning i Afrika kommer att delta. 

Vårt initiativ Malmö University for Refugees behöver utvecklas vidare för att långsiktigt möta de behov som akademiker med utländsk påbörjad eller genomförd utbildning och etablerade forskare behöver. Att arbeta för ett Malmö Open University innebär att vi aktivt behöver pröva och ta ställning till hur vi kan öppna upp vårt lärosäte – alltifrån att se över antagningsregler och göra valideringsprocesser mer flexibla till att hitta nya vägar för att stödja inkluderingen av lärare, forskare och doktorander som tvingats avbryta sina verksamheter i hemlandet. Jag vill passa på att flagga för att vi står värd för en internationell UHR konferens 12-13 juni – Refugees´impact on Bologna Reform

Regeringens utredning kring internationalisering av universitet och högskolor
Vi kommer med stort intresse att följa regeringens utredning för ökad internationalisering av universitets och högskolor som leds av den särskilda utredaren Agneta Bladh. I uppdraget ska bland annat en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor tas fram och omfatta både utbildnings- och forskningsverksamhet. En del av utredningen ska presenteras redan den 31 januari 2018 och slutredovisningen för hela utredningen är senast den 31 oktober 2018.

Vi har ett spännande arbete framför oss att gemensamt se till att Malmö Universitet 2020 är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling!

/Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *