Om POPS

Tillväxtverket har beviljat Malmö högskola stöd i utlysningen Rätt kompetens till små och medelstora företag. Målbilden är att små och medelstora företag ska ha tillgång till rätt kompetens på kort och lång sikt och på så vis få ökad konkurrenskraft.

På Malmö högskola finns det tydlig avsikt och ambition, och god tradition sedan starten 1998, att samverka med näringslivet i regionen. Samtidigt finns det en stor efterfrågan från organisationer och företag som vill ta del av Malmö högskolas studenters kunskap. Innovation och utveckling sammanför redan på daglig basis lärare och studenter på Malmö högskolas program och kurser med organisationer och företag som efterfrågar studenternas kunskap och idéer. Inom projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram lyftes bland annat behovet av att förbättra stödet till lärarna för samverkansarbetet inom utbildning samt att högskolan behöver bli bättre på att synliggöra de aktiviteter som sker.

Genom projektet POPS utvecklar och tydliggör vi existerande samverkansprocesser och skapar en webbaserad portal, ett digitalt skyltfönster, för de behov som Malmö högskolas studenter kan tillgodose externa organisationer och företag med under studietiden.

Utbildningarna vid Malmö högskola kan än tydligare synliggöras och matchas mot det regionala näringslivets behov. POPS bidrar till att bredda synen på hur näringslivet får tillgång till rätt kompetens och underlättar för studenterna att se vilka karriärmöjligheter som finns i regionen redan under utbildningstiden.

De processer och verktyg som tas fram i POPS syftar till att vara en hjälp i lärarens vardag och skapa mervärde. Positiva exempel på samverkan i utbildningarna lyfts och kan bidra till att fler kurs- och programansvariga inspireras att samverka med omgivande samhället.

Projektgruppen består av Anna Bogeskär BrandtAnna-Karin Alm, Jeanette Persson, Jens Sjölander och Richard Topgaard. Eventuellt kan studenter utföra uppdrag som en del av projektet.