Tre nya professorer vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Vi har glädjen att meddela att igår fattade rektor beslut om att befordra tre nya professorer: Johan Engblom i biomedicinsk teknologi, Anette Gjörloff Wingren i biomedicinsk laboratorievetenskap samt Tommy Eriksson i farmakologi/klinisk farmaci. Dessa utgör en ytterligare kompetensförstärkning och strategisk resurs för institutionens och naturligtvis fakultetens utveckling!

Externfinansiering viktig för forskningen vid HS

Vår forskning bygger till stor del på externa anslag. Fakulteten har över åren visat sig mycket framgångsrik i att attrahera externa medel från såväl nationella som internationella källor. I nuvarande ansökningsomgångar har forskare vid fakulteten hållit sig väl framme vad gäller ansökningar till VR, KK-stiftelsen, Forte, EU samt en rad andra finansiärer. Utfallet i årets utlysningar är till stor del fortfarande okänt men vi fick häromdagen ett glädjande besked. Det gäller ett projekt för finansiering av ett så kallat post-doc projekt dvs ett projekt som finansierar en yngre forskare på väg mot ytterligare akademisk meritering. Från fakultetens sida tycker vi att det är extra uppmuntrande då det dels ger utrymme för utveckling hos forskaren själv men även stimuli för forskargruppen som kan behålla kompetensen i verksamheten. Projektet  drivs i samverkan med näringsliv vilket också innebär att vi utvecklar dessa viktiga kontaktytor. Det aktuella forskningsprojektet, för vilket Sebastian Björklund beviljats drygt 1.9 miljoner kronor från KK-stiftelsen, handlar om porösa kiselpartiklar och kombinerar grundforskning med viljan att förstå hur man kan använda kiselpartiklar för att förbättra egenskaperna hos olika material. Nanoporösa kiselpartiklar har anmärkningsvärda egenskaper på grund av deras kontrollerbara struktur och porositet, samtidigt som det är ett extremt lätt material, vilket kan utnyttjas för att utveckla material med nya och önskvärda egenskaper, konstaterar Björklund. Projektet kommer bedrivas i samverkan med näringslivet, partners är Delta of Sweden och Nordiska Dental, och kommer därför både stärka min utveckling mot att bli en självständig forskare och leda till förnyelse hos deltagande företag, vilket är glädjande och motiverande för mig säger Björklund.