Din chans att vara med att påverka/Your chance to affect

Som ett led i utvecklingen av Malmö universitet förändras framöver arbetsordningen och delegationsordningen. Detta är en viktig del i arbetet för lärosätets kollegiala inflytande. Som tidigare meddelats kommer nya ledamöter att utses genom val till fakultetsstyrelsen vid fakulteten för hälsa och samhälle. Valberedningen har i uppdrag att samla in nomineringar och föreslå kandidater till fakultetsstyrelsen. Det finns åtta lediga poster i fakultetsstyrelsen:

 • Fyra vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter från hälsa och samhälle.
 • En vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter från annan fakultet.
 • En adjunkt som lärarrepresentanter från hälsa och samhälle.
 • Två externa ledamöter.

Mandatperioden för den nya fakultetsstyrelsen är 2019-04-01 – 2022-03-31. En av de externa ledarmötena ska efter beslut av rektor fungera som ordförande.

Du välkommen att föreslå kandidater till ovanstående poster. Förslagen skickar du till HSval2019@mau.se och gärna innan juluppehållet. Skicka även med en beskrivning av kandidaterna eller länka till en hemsida.

Det är viktigt att betona det större mandat som den nya styrelsen kommer att ha framöver. Styrelsen kommer att fatta i beslut i bland annat följande frågor.

 • Fakultetens inre organisation och eventuella gemensamma prioriteringar
 • Institutionernas verksamhetsplaner (årligen).
 • Fakultetens principer för fördelning av statsanslag (utbildning/forskning)
 • Fakultetens budget (i form av budgeterad resultaträkning)
 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå inkl. förslag till rektor att inrätta och avveckla program samt huvudområde på grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå, samt förslag till rektor att inrätta och avveckla ämne på forskarnivå
 • Utbildningsplaner och kursplaner för alla utbildningsnivåer

Röstberättigade

Anställda vid en fakultet är röstberättigade vid val till fakultetsstyrelsen. Som anställd räknas den som:

 • har minst 50 % anställning vid Fakulteten för hälsa och samhälle
 • är tillsvidareanställd eller har anställning på viss tid som inte är kortare än två år räknat från valdagen.

Studenter utses av studentkåren.

Om du har frågor kan du vända dig till hälsa och samhälles valberedning, Linda Lill, Marité Cárdenas, och Torbjörn Friberg.

 

Information in English

 As part of the development of Malmö University, the decision-making process is also changing in the faculty boards. This is an important part of the scientifically work. As previously announced, new members will be appointed by election to the faculty board at the Faculty of Health and Society. The Nomination Committee has the task of proposing candidates for the faculty board that will consist of;

 • Four scientifically or artistically competent teacher representatives from Health and Society
 • One scientifically or artistically competent teacher representative from another faculty
 • One lecturer as teacher representative from Health and Society
 • Two external members.

The term of the new faculty board is 2019-04-01 – 2022-03-31 and one of the external members shall be chairman by decision of the principal of Malmö university.

You can propose candidates by sending their names to HSval2019@mau.se and preferably before the Christmas break. Send also a description of the candidates or a link to a website.

It is important to point out that the new board will have a considerable stronger mandate in the following area:

 • The Faculty’s internal organization and possible commonpriorities
 • Institutions’ business plans(annual)
 • The Faculty’s principles for allocating state funding (education /research)
 • The Faculty’s budget (in the form of budgeted incomestatement)
 • Basic education and advanced level incl. proposal to the Vice-Chancellor to set up and complete programs and main area at the basic and masterlevel
 • PhD Education, as well as proposals for the Vice-Chancellor to set up and discontinue researchtopics
 • Training plans and syllabi for all levels ofeducation

Entitled to vote

Employees at a faculty are entitled to vote in elections to the faculty board. You are counted as an employee, if you:

 • have at least 50% employment at the Faculty of Technology andSociety
 • is permanently employed or has employment for a certain period of time, not less than two years from the date of theelection

Students elect their own representative through the Student Union.

If you have questions, you can contact the Health and Society´s nomination committee, Linda Lill, Marité Cárdenas, and Torbjörn Friberg.

Malmö universitet arrangerar konferens om våldsutsatta kvinnor

Malmö universitet kommer att stå som värd för en konferens som vänder sig till yrkesverksamma inom omvårdnad och forskare som arbetar för att förebygga våld mot kvinnor.

Organisationen The nursing network on violence against women international (NNVAWI) består av sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, folkhälsovetare och tvärvetenskapliga forskare från hela världen. Deras återkommande konferenser är ett viktigt forum för nätverkande och kunskapsutbyte om framför allt mäns våld mot kvinnor. I samband med 2018 års konferens i Kanada blev det officiellt att Malmö universitet kommer att stå som värd för den 23:e konferensen. Det är första gången som konferensen arrangeras i Europa.

Hafrún Finnbogadóttir, universitetslektor vid Malmö universitet, har varit del av nätverket under några år och det är tack vare hennes kontakter inom organisationen som konferensen kommer till Malmö universitet mellan den 30 juni och 2 juli år 2020.

Tanken är att konferensen ska bidra till att skapa nya möten mellan yrkesverksamma sjuksköterskor och forskare i Sverige, övriga Norden och andra delar av världen.

Hafrún Finnbogadóttir är sjuksköterska med specialistutbildning till barnmorska. Hon arbetar just nu med ett projekt som kartlägger förekomsten av familjevåld mot gravida och nyförlösta kvinnor. Förhoppningen är att projektet kan bidra till ökad kompetens bland vårdpersonal.

I huvudet på en professor med Anette Gjörloff Wingren

Hur uppkommer en cancercell och hur kan man ta död på den?

Anette Gjörloff Wingren är professor i biomedicinsk laboratorievetenskap och forskar bland annat på nya metoder för hur man kan identifiera aggressiva cancerceller. De största utmaningarna inom cancerforskningen är att upptäcka vilka celler som drabbats av cancer och att oskadliggöra dem. I Anettes forskning arbetar hon och hennes forskarkollegor med att skapa artificiella nanopartiklar i form av små “plastantikroppar” som ska upptäcka vilka celler som är drabbade av cancer. Målet är att få plastantikropparna att fästa sig på cancercellerna. I framtiden hoppas man att det kan bli möjligt att injicera nanopartiklar fyllda med gift som tar död på cancern. Det kommer kunna innebära tidigare diagnos och behandling, vilket kan rädda fler liv.

Tid: 7 november, kl 17-18
Plats: Niagaras café, våning 2, Nordenskiöldsgatan 1

 

I huvudet på en professor med Christine Kumlien

Potentiellt sjuk – så påverkas vi av screeningbesked

Sverige är en föregångare vad gäller allmän screening. Två exempel är att kvinnor över fyrtio erbjuds mammografi och män över 65 kan få sin aorta undersökt. Screening möjliggör att identifiera sjukdomar men att få beskedet att man är sjuk är något som påverkar både patienten men även dess partner, familj och andra närstående. Christine Kumlien är legitimerad sjuksköterska och professor i vårdvetenskap. Hennes forskning handlar bland annat om att utvärdera vård och behandling av personer med kärlsjukdom samt psykosociala konsekvenser i samband med screening. Tillsammans med sina kollegor har hon i sin forskning undersökt personer som fått en så kallad falsk positiv diagnos som innebär att de fått besked om en sjukdom som de sedan visat sig inte ha. De har även kartlagt aortascreenade män och undersökt hur deras partner och familj påverkas av ett positivt besked. Många undviker att resa, träna och andra aktiviteter trots att oron kan vara obefogad. Målet med Christine Kumliens forskning är att utveckla och testa en stödfunktion dit drabbade kan vända sig.

Tid: 31 oktober, kl. 17:00 – 18:00
Plats: Niagaras café, vån 2, Nordenskiöldsgatan 1

Anne Wennick prisas för cancerforskning som lyssnar in anhöriga

När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. LMK-stiftelsens medicinpris 2018 går till två forskare som lyfter in patientens och familjens perspektiv för att utveckla såväl cancervården som stödet till familjen. Anne Wennick vid Fakulteten för hälsa och samhälle är en av pristagarna.

Anne Wennick arbetar med kroniska sjukdomars inverkan på familjen, även på lång sikt. Hennes aktuella studier handlar om hur partnern till män med prostatacancer påverkas och hur familjens situation ser ut när mamman får bröstcancer.

Läs mer här

Gymmet och friskvård

Gymmet på plan 0 kommer att stängas den 1 januari 2019. Anledningen till detta är att utrustningen börjar bli sliten, användningsgraden är låg och utrymmet kommer att behövas av annat inom Facility service.

Samma datum kommer ersättningen för friskvård att höjas till 2500 kronor per år.

Tema: hälsa

Inom ramen för universitetsfirandet uppmärksammar universitetet forskning inom hälsoområdet under perioden 14/9 – 21/12. Med utgångspunkt i WHO:s definition innefattar forskning om hälsa såväl fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande. Målet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom området genom att belysa faktorer som bidrar till att utveckla och bibehålla välbefinnandet samt till att motverka och eliminera ohälsa.

Temat hälsa kommer belysas utifrån olika perspektiv och genom olika aktiviteter, varav flera är öppna för intresserade personer i allmänhet medan andra specifikt vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom hälsoområdet. Det hålls föreläsningar om till exempel barns och vuxnas sexualitet, om vad det innebär att vara sjuk och ändå ha hälsan, forskning om cancer, narkotikamissbruk, ungdomsbrottslighet och om hur bakterier och biofilmer påverkar oss människor.

Den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa 

Den 16 oktober är det Vårdvetenskapens dag

Se alla evenemang under Tema: hälsa 

Föresläsning med hedersdoktor Göran Therborn

Välkommen till föreläsningen Klassamhället och samhällsvetarnas ansvar med sociologiprofessor Göran Therborn. Han är en internationellt ytterst välrenommerad sociolog och professor emeritus vid University of Cambridge. Han har ett brinnande intresse för ojämlikheter och visar i sin bok Killing Fields of Inequality (2013) att ojämlikhet dödar. Hans senaste bok är Kapitalet, överheten och alla vi andra – klassamhället i Sverige, det kommande och det rådande (2018).

Tid: 14.15-16.00 den 18 oktober
Plats: Hörsal B2, NI:B0E07, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1. 

Göran Therborn utnämns till hedersdoktor i socialt arbete vid Fakulteten för hälsa och samhälle.