Ansökningsinstruktioner/ Application instructions

In English Below

Ansökningsinstruktioner

Viktigt angånde MFS och Covid-19. Så länge UD avråder från alla utlandsresor får Malmö universitet  inte bevilja eller betala ut några MFS. Vi tar emot ansökningar och de kommer att bedömas av beslutsgruppen, därefter ges ett preliminärt besked. Först när UDs avrådan hävs  kommer ett officiellt beslut och beviljade stipendier kan betalas ut. 

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra, och därefter (i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Din handledare vid Malmö universitet är den som hjälper dig med det akademiska upplägget. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. MFS-handläggaren kan eventuellt bistå med kontakter.

Tänk på att i din ansökan tydligt förklara (eftersom det vid bedömningen läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är):

Vad du ska göra
Var du ska göra det
Hur det ska genomföras (metod, teori)
Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?)

GÖR SÅHÄR:

1. Fyll i ansökningsformuläret (på engelska). Du loggar in med ditt dator-ID du använder på universitetet. Länk till ansökningsportalen, välj Application for Minor Field Studies – MFS 

 

2. Ladda upp samtliga dokument med din ansökan:

a. Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan och den som främst ligger till grund för bedömningen. Den får omfatta max 5 sidor, vara på engelska och ska innehålla följande:
– bakgrund, teori, syfte, metod;
– reflektion om val av ämne och dess koppling till de globala målen för hållbar utveckling och agenda 2030. De globala målen för hållbar utveckling hittar du här.
– tidsplan inklusive förarbete;
– beskriving av genomförande på plats;
– kort analys av säkerhetsläget i området och hur du förehåller dig till det. MFS får aldrig utfärdas i område där UD avråder från resor;
– reflektioner kring etik kopplat till din föreslagna studie.
– alternativ plan och upplägg (vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?);
– informationsspridning till andra Mau-studenter efter genomförd studie;
– källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de fem sidorna som projektbeskrivningen ska utgöra som max).

b. Enkel budget inklusive resekostnaderna, dagliga omkostnader (baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet), eventuella vaccinationer och visum/tillstånd.

c. Utlåtande från handledaren på Malmö universitet som intygar studiens lämplighet och att personen kommer vara din handledare. I den händelse din institution inte kan ge dig en handledare redan nu går det bra med ett dokument från en lärare på institutionen som intygar studiens lämplighet samt intygar att du vid tiden för fältstudien kommer att ha blivit tilldelad en handledare.

d. Dokument från kontaktpersonen i fält (t.ex. en utskriven emailkonversation eller formell inbjudan) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner, stöd, mm. Glöm ej förklara vem kontaktpersonen är.

e. Ladokutdrag  

f. CV 

g. Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

 

3. Kolla så att allt är med och skicka sedan in din ansökan online.

 

Beslut meddelas ca 3-4 veckor senare via e-mail. Beslutet publiceras även på denna webbsida, under “För beviljade stipendiater/Beslut om tilldelning”.

Vid frågor, kontakta:

Kajsa Khanye, kajsa.khanye@mau.se, tel 040-6657197


Application Instructions

Important information regarding Covid-19 and MFS Malmö University is not allowed to formally grant any MFS scholarships as long as the Swedish Ministry of Foreign Affairs advises against travels. We still welcome applications and the decision group will give a preliminary result to applicants. A formal decision will be made when the travel restrictions are lifted. 

It is your own responsibility to come up with and develop a project idea (with support from your academic supervisor or other relevant contact people). Your supervisor at Malmö University is the one you should turn to with questions regarding academic content.

When assessing the application the decision group will consider how likely a successful field study is based on your application, so it is important that you clearly explain:

What you want to do
Where you want to do it
How it will be done (methods, theory)
Who will help you (your contact/s in the host country

Follow these steps:

1. Fill in the Application Form

If you are asked to log in you use you university computer ID.  Link to the application portal, choose the Application for Minor Fields Studies – MFS. 

 

2. Upload the following required documents with your application:

a. Project Description.

This is the most important attachment and the main part of your application which the assessment is focusing on. It should be maximum 5 pages, written in English and contain the following:

  • Background, theory, purpose, method;
  • Reflections regarding the subject chosen and its relevance connected to the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals (which can be found here);
  • Time plan, including preparatory work;
  • Description of the planned field work;
  • Short description of the security aspects in the area and how you plan consider it during your field study. MFS is never allowed in a region where the Swedish Ministry of Foreign Affairs advises against;
  • Alternative plan if things don’t go according to plan. Shortly describe an alternative plan.
  • Ethical considerations regarding your proposed field work.
  • Description on how you plan to share your experiences with other students at Malmö University after the field study;
  • List of sources (books, articles, websites etc.) Does not need to be counted as part of the 5 pages.

b. Budget that includes travel costs, daily expenses (based on the living costs of the host country), as well as any vaccinations, technical equipment or other costs.

c. Document from the supervisor at Malmö University, stating that the project description is suitable in relation to the field of study and that the person agrees to be your supervisor during the field study. In case your department is unable to appoint a supervisor already by the time of application deadline we will instead accept a document in which a teacher at your department certifies that the proposed study is suitable in relation to the field of study and that you will get a supervisor when it is time for the actual field study.

d. Document form the contact person in field that proves that they agree to be your contact person in the host country to help you with practical matters as well as help you to get in contacts with people relevant for your study etc. This document will be accepted in most forms, such as email conversation, text messages etc. Please explain who your contact person is and how and why they’ll be able to assist you.

e. Transcript of Records from Ladok 

f. CV

g. Copy of passport or other relevant document that states citizenship. If you are not Swedish citizen you shall upload a copy of your permanent residence permit or, if you are citizen of a Nordic country other than Sweden, a document from the Swedish Tax Office stating that you have been registered in Sweden for the past 12 months.  

 

3. Check your application and then send it in online

 

Selection result will be announced via email approximately 3-4 weeks after application deadline. The selection result will also be published on this website under  “För beviljade stipendiater/Beslut om tilldelning”.

Questions? Please contact:

Kajsa Khanye, kajsa.khanye@mau.se, tel 040-6657197

 

Ett svar på ”Ansökningsinstruktioner/ Application instructions”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *