För beviljade stipendiater

Marknad i Egypten
Marknad i Egypten

Den här sidan vänder sig till dig som har blivit beviljat ett MFS- stipendium. Nedan finner du praktisk information om vad som väntar och vad du bör göra innan och efter din fältstudie. Följande rubriker finns, skrolla neråt på sidan för att hitta lämplig rubrik.

1. Kontrakt
2. Utbetalning av MFS-stipendium
3. Boardingpass
4. Tillstånd/research permit 
5. Visum
6. Vaccinationer
7. Försäkring
8. Flygresa
9. Dokument från Malmö universitet inför din MFS
10. Kontaktperson i fält
11. Handledaren i Sverige
12. Information till Sveriges ambassad/konsulat
13. Kontakt före, under och efter fältstudien
14. Blogga
15. Deltagarenkät
16. Reserapport
17. MFS-uppsatsen
18. Spridning av erfarenheter efter din MFS
19. Sida Alumni

 

1. Kontrakt
Genom att fylla i och skicka in Minor Field Studies Payment Contract i MoveON förbinder du dig till samtliga punkter som står listade i kontraktet, bl.a. att slutföra de åtta veckorna i fält senast 31 augusti 2021 samt inkomma med boardingpass och undertecknat Coinfirmation Of Study direkt efter hemkomst. 

2. Utbetalning av MFS-stipendium
Beloppet är ett resebidrag på 27 000 kr vilket kan täcka exempelvis: resa till förberedelsekursen i Härnösand, flygbiljetter t/r värdlandet, hälsoundersökning, vaccinationer, kost och logi, eventuella lokala resor som uppkommer vid studiens genomförande samt eventuella tryckkostnader för uppsatsen. Du skall vara beredd att på uppmaning redovisa hur du använt stipendiet. Stipendiet betalas ut ca en månad efter att du tryckt “submit” på Payment Contract.

3. Boardingpass
Efter hemkomst skall du skicka in dina boardingpass i original för ut- och inresan till MFS-handläggaren på Malmö universitet. Var noga med att spara samtliga boardingpass under hela resan!

4. Tillstånd/research permit i mottagarlandet
Det är ditt eget ansvar att undersöka om du behöver söka ett särskilt tillstånd för att få utföra din studie. Om det behövs och du inte redan har sökt, sök i så fall omedelbart via kontaktpersoneni mottagarlandet (eller eventuellt via landets representation i Sverige). Obs! Ange att du ska göra en studie, nämn inte orden research, forskning, uppdrag eller arbete. Tänk på att du ska utföra ett mindre fältarbete på grundutbildningsnivå.

5. Visum
Söker du själv hos mottagarlandets ambassad/konsulat eller genom din researrangör. Oftast undviker man onödigt byråkratiskt krångel genom att inte söka ett studentvisum, utan åka in i landet som turist. Detta är naturligtvis en avvägning som varje student själv ansvarar för att göra.

6. Vaccinationer
Börja i god tid och var noga med att ta all vaccination som rekommenderas!

7. Försäkring
Malmö universitet har tecknat en Student UT-försäkring hos Kammarkollegiet som omfattar de studenter som åker på utbytesstudier, praktik och fältstudier inom ramen för sin utbildning. Försäkringen gäller för de studenter som under sin period i utlandet är registrerade i LADOK. Försäkringen täcker dig dygnet runt, men bara under den period du vistas i det land där din studie skall utföras, samt under direkt resa till och från landet. Den gäller inte om du stannar i ett annat land på väg till studieorten eller hem. Försäkringen täcker dig 2 veckor innan och 2 veckor efter perioden för din fältstudie. Kom ihåg att om du behöver akut hjälp från försäkringsbolaget ska du kontakta Falck Global Assistance på telefon +46 8-587 717 49!  Övrig information om försäkringen hittar du här.

8. Flygresa
Beställ flygbiljett t/r hemorten – stationeringsorten enligt billigaste alternativ med avbeställningsskydd snarast eller strategiskt med hänsyn till lågsäsongspris, extrapriser och valutakurser. Då flygbiljetten är bokad och avresedag fastställd mailar du en kopia på din biljett till MFS-samordnaren, först därefter utfärdas ditt försäkringsintyg och skickas till dig. 

9. Dokument från Malmö universitet inför din MFS
Dokumenten ställs sammman av MFS-samordnaren när du har meddelat dina exakta resdagar.

  • Intyg om MFS / ”To whom it may concern” intygar att du har erhållit ett stipendium för att bedriva en studie, samt din studies titel. Detta intyg skall du ta med dig och på uppmaning uppvisa vid kontakt med myndigheter och liknande. Du bör också förse dina handledare med en kopia.
  • Försäkringsintyg. Se även under punkt 6. Lämna med fördel en kopia av försäkringsintyget hemma tex. hos en familjemedlem eller någon annan  närstående person, innan avresa. Intyget mailas till dig innan du reser ut.
  • Confirmation of Minor Field Study ska undertecknas av din kontaktperson i fält i slutet av din studie för att intyga att du varit på plats och genomfört din fältstudie under de datum du uppgett. Vid hemkomst ska ett signerat originaldokument lämnas till MFS-samordnaren.

10. Kontaktperson i fält
Du bör informera din kontaktperson i värdlandet omgående om beviljat MFS. Var noga med att informera om när du har planerat anlända, samt håll en nära kontakt innan avresa. Översänd snarast din projektbeskrivning (om du inte redan gjort så), Det finns även ett mer utförligt dokument riktat mot kontaktpersonen i fält, “MFS information in English for host country contact person“, som du gärna kan använda. Det är ditt ansvar att hålla kontakten med handledaren och vara noga med att diskutera projektfrågor, ankomsttid och praktiska arrangemang (bostad, myndighetskontakter, ev tillstånd, transporter o dyl). Tänk på att handledaren inte arvoderas av universitetet eller SIDA, så om du vill visa din uppskattning är det ditt eget ansvar att budgetera för detta.

11. Handledaren i Sverige
Informera omgående denne om beviljat MFS.  Handledaren svarar för din fackmässiga förberedelse av studien samt hjälper dig under fältarbetes gång med det akademiska arbetet med uppsatsen. Var noga med att hålla en god kontakt med din handledare när du är borta så att denne kan följa dina framsteg. 

12. Information till Sveriges ambassad/konsulat
Innan avresa ansvarar du själv för att informera svenska ambassaden/biståndskontoret/konsulatet i mottagarlandet om när, var och varför du kommer att uppehålla dig i landet. Som adress anger du din handledare i mottagarlandet och dennes myndighet eller institution. Observera att biståndskontoret eller ambassaden inte har någon skyldighet eller möjlighet att hjälpa dig med praktiska, tekniska eller administrativa frågor. Detta ansvar ligger på handledaren i mottagarlandet. När du är på plats i landet, meddela ambassaden/konsulatet dina kontaktuppgifter i landet, ex lokal mobiltelefon.

Du ska anmäla din utlandsvistelse online här.

13. Kontakt före, under och efter fältstudien
Meddela MFS-samordnaren din resplan innan avresa, samt ev avvikelser från denna under tiden du är borta. För att universitetet skall kunna agera i en eventuell nödsituation krävs att vi vet var du är!  Meddela även MFS-samordnaren när du kommit hem till Sverige igen, så att ni kan boka ett uppföljningsmöte.

14. Blogga
Från det att du beviljats ditt stipendium kan den som vill börja blogga på den här sidan. Instruktioner om hur du loggar in och skriver inlägg hittar du här: https://blogg.mah.se/mfs/info-for-beviljade-stipendiater/for-dig-som-bloggar/.

15. Deltagarenkät
De studenter som beviljas MFS-stipendium under 2020 ska fylla i UHR:s deltagarenkät efter avslutad fältstudie. Fältstudien måste vara avslutad och enkäten inskickad senast den 31 maj 2022.

16. Reseberättelse
Alla MFS-stipendiater ska skriva en reserapport som kan läsas av andra studenter. Rapporten ska vara på ca en A4-sida och fokusera på praktiska och akdemiska delar av fältstudien.

17. MFS-uppsatsen
Uppsatsen skall skrivas på engelska (alternativt landets officiella språk med en sammanfattning på engelska OM detta godkänns av din handledare och examinator). Den ska godkännas av examinator vid Malmö universitet. Senast tolv månader efter hemkomstdatum skall din uppsats vara MFS-handläggaren tillhanda. Du mailar denna som en pdf-fil. 

18. Spridning av erfarenheter
Efter hemkomsten skall du sprida dina erfarenheter till andra, på olika sätt. Läs mer under rubriken “Spridning av erfarenheter“.

19. Sida Alumni
Sida vill gärna få fler MFS-studenter att sprida sina erfarenheter och öka allmänhetens kunskap om utvecklingsfrågor, genom projektet Sida Alumni.  Läs mer om Sida Alumni här.

 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *