För beviljade stipendiater

Marknad i Egypten

Marknad i Egypten

Den här sidan vänder sig till dig som har blivit beviljat ett MFS- stipendie. Nedan finner du praktisk information om vad som väntar och vad du bör göra innan och efter din fältstudie. Följande rubriker finns, skrolla neråt på sidan för att hitta lämplig rubrik.

1. Kontrakt
2. Utbetalning av MFS-stipendium
3. Tillstånd/research permit
4. Visum
5. Vaccinationer
6. Försäkring
7. Flygresa
8. MFS-förberedelsekurs
9. Dokument från Malmö högskola inför din MFS
10. Handledaren i fält
11. Handledaren i Sverige
12. Information till Sveriges ambassad/konsulat
13. Kontakt före, under och efter fältstudien
14. Blogga
15. Reserapport
16. MFS-uppsatsen
17. Spridning av erfarenheter efter din MFS
18. Skicka in boardingpass
19. Sida Alumni

1. Kontrakt
Genom att underteckna kontraktet förbinder du dig att slutföra din studie senast juni 2018 samt inkomma med rapport/uppsats efter senast ytterligare ett år. Kontraktet måste vara undertecknat innan stipendiemedlen betalas ut.

2. Utbetalning av MFS-stipendium
Beloppet är ett resebidrag på 27 000 kr för dina kostnader och inte tänkt att täcka allt. I din ansökan har du gjort en budget och denna ska täcka exempelvis följande utgifter: resa till förberedelsekursen i Härnösand, flygbiljetter t o r värdlandet, ev tilläggsförsäkring, hälsoundersökning, vaccinationer, kost och logi i minst 2 månader, ev lokala resor som uppkommer vid studiens genomförande samt ev tryckkostnader för uppsatsen. Du skall vara beredd att på uppmaning redovisa hur du använt stipendiet.

Ladda ner Begäran om utbetalning av stipendium

3. Tillstånd/research permit i mottagarlandet
Det är ditt eget ansvar att undersöka om du behöver söka ett särskilt tillstånd för att få utföra din studie. Om det behövs och du inte redan har sökt, sök i så fall omedelbart via handledaren i mottagarlandet (eller eventuellt via landets representation i Sverige). Obs! Ange att du ska göra en studie, nämn aldrig orden research, forskning, uppdrag eller arbete. Tänk på att du ska utföra ett mindre fältarbete på grundutbildningsnivå.

4. Visum
Söker du själv hos mottagarlandets ambassad/konsulat eller genom din researrangör. Oftast undviker man onödigt byråkratiskt krångel genom att inte söka ett studentvisum, utan åka in i landet som turist. Detta är naturligtvis en avvägning som varje student själv ansvarar för att göra.

5. Vaccinationer
Börja i god tid och var noga med att ta all vaccination som rekommenderas!

6. Försäkring
Malmö högskola har tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet som omfattar de studenter som åker på utbytesstudier, praktik och fältstudier inom ramen för sin utbildning. Den heter Student UT och gäller för de studenter som under sin period i utlandet fortfarande är registrerade i LADOK. Försäkringen täcker dig dygnet runt, men bara under den period du vistas i det land där din studie skall utföras (samt under resan till och från landet). Den gäller inte om du stannar i ett annat land på väg till studieorten eller hem. Försäkringen täcker dig 2 veckor innan och 2 veckor efter perioden för din fältstudie. Information om försäkringen hittar du här.

För att försäkringen skall täcka dig som MFS:are krävs att följande är uppfyllt:

  • Du är registrerad i LADOK
  • Du har fått ett försäkringsintyg, samt kort från MFS-handläggaren med de exakta datumen för fältstudien. Detta kort och intyg skickas till dig när du har meddelat MFS-handläggaren dina exakta resdagar.

7. Flygresa
Beställ flygbiljett t o r hemorten – stationeringsorten enligt billigaste alternativ med avbeställningsskydd snarast eller strategiskt med hänsyn till lågsäsongspris, extrapriser och valutakurser.  Då flygbiljetten är bokad och avresedag fastställd måste du omedelbart meddela MFS-handläggaren definitivt avresedatum så att du hinner få din försäkring och övriga intyg i tid!

8. MFS-förberedelsekurs
Du anmäler dig själv, via mfs.nu, till den obligatoriska förberedelsekursen i Härnösand. Maila din handläggare när du anmält dig till kursen. Kursen pågår i tre dagar och hjälper dig mycket med förberedelserna inför din resa. Den informerar bland annat om berörda värdländer, utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsoaspekter, säkerhetsfrågor och innehåller även viss metodik. Kursen skall genomföras minst en månad före utresan. Vid anmälan ska du veta definitiv utresedag och hemkomstdag, dvs vistelsetid i värdlandet.

9. Dokument från Malmö högskola inför din MFS
Dokumenten ställs sammman av MFS-handläggaren efter det att du har inkommit med din ”Begäran om utbetalning av stipendie” samt har meddelat dina exakta resdagar.

  • Intyg om MFS / ”To whom it may concern” intygar att du har erhållit ett stipendium för att bedriva en studie, samt din studies titel. Detta intyg skall du ta med dig och på uppmaning uppvisa vid kontakt med myndigheter och liknande. Du bör också förse dina handledare med en kopia.
  • Confirmation of Contact Person in Field ska undertecknas av både MFS-handläggaren, du själv samt din handledare i fält som ett led i att säkerställa att det finns en kontakt på plats i värdlandet. Alla ska ha varsin kopia. Det går bra att skicka intyget via mejl. Confirmation of Agreement skickas av MFS-handläggaren till dig, när du har inkommit med dina resedatum.
  • Försäkringsintyg och det ”rosa kortet”. Se även under punkt 6. Lämna med fördel en kopia av försäkringsintyget hemma t ex hos en familjemedlem eller någon annan  närstående person, innan avresa. Det rosa kortet bör du alltid bära med dig under din resa. Intygen och kortet skickas hem till dig innan du reser ut.
  • Confirmation of Minor Field Study ska undertecknas av din kontaktperson i fält i slutet av din studie för att intyga att du varit på plats och genomförde din fältstudie under de datum du uppget.

10. Handledaren i fält
Du bör informera din handledare/kontaktperson i värdlandet omgående om beviljat MFS. Var noga med att informera om när du har planerat anlända, samt håll en nära kontakt innan avresa. Översänd snarast din projektbeskrivning (om du inte redan gjort så), Det finns även ett mer utförligt dokument riktat mot kontaktpersonen i fält, ”MFS information in English incl host country contact person”, som du gärna kan använda. Det är ditt ansvar att hålla kontakten med handledaren och vara noga med att diskutera projektfrågor, ankomsttid och praktiska arrangemang (bostad, myndighetskontakter, ev tillstånd, transporter o dyl). Tänk på att handledaren inte arvoderas av högskolan eller SIDA, så om du vill visa din uppskattning är det ditt eget ansvar att budgetera för detta.

11. Handledaren i Sverige
Informera omgående denne om beviljat MFS.  Handledaren svarar för din fackmässiga förberedelse av studien samt hjälper dig under fältarbetes gång med det akademiska arbetet med uppsatsen. Var noga med att hålla en god kontakt med din handledare när du är borta så att denne kan följa dina framsteg. MFS-rapporten, dvs uppsatsen godkänns av din handledare efter färdigställandet.

12. Information till Sveriges ambassad/konsulat
Innan avresa ansvarar du själv för att informera svenska ambassaden/biståndskontoret/konsulatet i mottagarlandet om när, var och varför du kommer att uppehålla dig i landet. Som adress anger du din handledare i mottagarlandet och dennes myndighet eller institution. Observera att biståndskontoret eller ambassaden inte har någon skyldighet eller möjlighet att hjälpa dig med praktiska, tekniska eller administrativa frågor. Detta ansvar ligger på handledaren i mottagarlandet. När du är på plats i landet, meddela ambassaden/konsulatet dina kontaktuppgifter i landet, ex lokal mobiltelefon.

Du kan anmäla din utlandsvistelse online här.

13. Kontakt före, under och efter fältstudien
Meddela MFS-handläggaren din resplan innan avresa, samt ev avvikelser från denna under tiden du är borta. För att högskolan skall kunna agera i en eventuell nödsituation krävs att vi vet var du är!  Meddela även MFS-handläggaren när du kommit hem till Sverige igen.

14. Blogga
Från det att du beviljats ditt stipendium kan du börja blogga på den här sidan. Under din resa ska du skriva minst ett inläggoch en kommentar (på en annan MFS-students inlägg) per vecka. Genom bloggen kan du hålla kontakten med de andra MFS:arna och dela med dig av dina erfarenheter.
Upplev – observera – reflektera –blogga – diskutera… Instruktioner om hur du loggar in och skriver inlägg hittar du http://blogg.mah.se/mfs/info-for-beviljade-stipendiater/for-dig-som-bloggar/.

15. Deltagarrapportering
De studenter som beviljas MFS-stipendium under 2017 ska skriva en deltagarrapport efter avslutad fältstudie. Fältstudien måste vara avslutad och rapporten vara inskickad senast den 31 juni 2018.

16. Reseberättelse
På mfs.nu finns en funktion där du efter hemkomst skall skriva en kort reseberättelse. Du loggar in med ditt användarnamn (=din email) och lösenord. Du kan antingen skriva direkt i webbfönstret, eller skriva ner din berättelse innan och sedan klistra in den direkt på webben. Det går att spara rapporten utan att publicera den, så du kan med andra ord använda webbsidan som en ”arbetsyta” och sedan publicera när du är nöjd. Skicka ett e-mail till MFS-handläggaren när din reseberättelse är klar 

17. MFS-uppsatsen
Rapporten (alltså din uppsats) skall skrivas på engelska (alternativt landets officiella språk med en sammanfattning på engelska). Den ska godkännas av den svenske handledaren. Senast tolv månader efter utresedatum, skall din rapport vara MFS-handläggaren tillhanda. Du skickar denna som en pdf-fil genom förslagsvis email. MFS-handläggaren ansvarar sedan för att publicera din rapport i uppsatsportalen på mfs.nu  Du och din institution står för språkgranskning, tryckning och reproduktion av rapporten. Rapporten bör sedan spridas till alla inblandade, särskilt de i värdlandet. SIDA, Malmö högskola samt UHR (Universitets- och högskolerådet) har rätt att fritt förfoga över rapporten.

18. Spridning av erfarenheter
Efter hemkomsten skall du sprida dina erfarenheter till andra, på olika sätt. Läs mer under rubriken ”Spridning av erfarenheter”.

19. Boardingpass
Efter hemkomst skall du även skicka in dina boardingpass i original för ut- och inresan till MFS-handläggaren på Malmö högskola.

20. Sida Alumni
Sida satsar nu på att få fler MFS-studenter att sprida sina erfarenheter och öka allmänhetens kunskap om utvecklingsfrågor, genom projektet Sida Alumni. Du kommer att bjudas in till ett seminarium efter din studie, som hålls på Sidas huvudkontor i Stockholm. Man kan även ansöka om att bli särskild Sida-kommunikatör och får då gå en kommunikationsutbildning i Sidas regi. Läs mer om Sida Alumni här.

 
 
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *