Interactive Glass at the Exhibition “Handmade – Scandinavian Glass Starting All Over”

EMBODIED SOUND: Touching the glass stimulates an inner play of sounds and light.

K3’s Senior lecturer in tangible interaction design and glassblower, Henrik Svarrer Larsen, together with amongst others former K3 PhD student, Mads Hobye, currently exhibit outcomes of a series of AIRs at the Glass Factory as part of the research initiative DynamicTransparencies. The artefacts are early outcomes of material-based explorations and craft-like curiosities from a meeting of hot glass and physical computing. The work partakes in a big-scale exhibition travelling to two other major glass museums in Finland and Denmark as part of the NF funded project, Scandinavian Glass – starting all over.

Discussing the work with some teachers and students from LNU and the glass school.
KLANG: The object responds by the sound of crystal and by subtle movements as the inner glass ball flees an approaching interactor, yet also lurks and thereby emerge from the graduated semi-translucency.
PENDL: A circle of light surveils an interactor.
TOUCH: experiencing the feeling of glass and interactive light.

 

Read more:
http://www.dynamictransparencies.com/
https://www.nordiskkulturfond.org/inspirationsprojekter/scandinavian-glass-starting-all-over/
http://www.theglassfactory.se/utstallningar/utstallningar/2017-08-24-handmade—scandinavian-glass-starting-all-over.html
http://glasmuseet.dk/scandinavian-glass/?lang=en
http://www.suomenlasimuseo.fi/

Back to the Homestead: The Idyll as Critical and Aesthetic Discourse in Swedish Literature

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) has granted Ann-Sofi Ljung Svensson, senior lecturer in Literature Studies, funds for the research project Back to the Homestead: The Idyll as Critical and Aesthetic Discourse in Swedish Literature/Hem till gården. Idyllens ideologi och estetik i ett svenskt litterärt och populärkulturellt perspektiv. 

”Hem till gården. Idyllens ideologi och estetik i ett svenskt litterärt och populärkulturellt perspektiv” är en kvalitativ genrestudie i litteraturvetenskap. Studien utgår från nutidsrelevanta texter och perspektiv, som dels sätter in genren i ett svenskt litterärt och populärkulturellt sammanhang, dels utforskar idyllgenrens samhällskritiska potential och estetiska karaktär. Tesen är att idyllgenren används för att utöva djupgående kritik mot det moderna samhället genom att gestalta och diskutera mer eller mindre utopiska samhällslösningar. Under 1900-talet har kritiken i idyllens form ofta riktats mot den svenska välfärdsstaten, dvs. folkhemmet. Lösningarna har förlagts till landsbygden, och omfattar ekokritiska perspektiv. En dubbel bindning mellan ideologi och estetik tillhör idyllgenrens konventioner och har varit tydlig genom historien. Men det är oftast de estetiska och nostalgiska dimensionerna i genren som framhålls, medan den subversiva kraften lätt förbises eller avfärdas. Med utgångspunkt i hermeneutisk och socialkonstruktivistisk teori och med en diskursanalytisk metod undersöks fem författarskap från tidigt 1900-tal fram till idag: Karl-Erik Forsslund, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, vissångaren Bernt Staf och bloggaren Clara Lidström. Urvalet speglar även en populärkulturell medieutveckling. Idyllgenren har varit lågt värderad i svensk litteratur under 1900-talet, men står alltjämt att finna i mer populärkulturella sammanhang.

Un/making Matters – maintenance, repair and composting

The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) has granted Kristina Lindström, senior lecturer in Product Design), and Åsa Ståhl, Linnéuniveristy fund for the research project Un/making Matters – maintenance, repair and composting. 

The purpose with Un/making Matters is to explore and develop an emerging design space that offers alternatives to the productivist and anthropocentric thinking and making that has been and still is strong within design and design research. 

Åsa Ståhl and Kristina Lindström will carry out a variety of design experiments where human and non-human actors are invited to engage with practices such as maintenance, repair, composting and other ways of caring for that which has already been made, rather than making the new. Our interest here lies not only in what these practices make or sustain, but also what they can unmake, in terms of matters, entanglements, practices, imaginaries and aesthetics. 

Based on these events we will in the final phase of the project craft speculative scenarios, manuals, fabulations and prototypes that offer fantastical as well as mundane proposals for how to care for that which is already made. These speculations will be circulated to a wider public through exhibitions, media and other public fora. 

Through crafting events and speculations we will explore and contribute with inventive couplings between methods and theories from participatory design, speculative design, repair and maintenance studies and feminist technoscience. Insights from the experiments and speculative articulations will be circulated to the design research communities through articles and presentations at conferences and symposia. It will also be brought into educational settings.

More about the project. 

 

Welcome to a Design Thing on Democracy and the City

The students and teachers of the course in Co-Design would like to invite you to a Design Thing, an event to debate and imagine together how to create a more inclusive and sustainable Malmö.

The Design Thing will be held on the 2nd of November between 9.00 and 12.00 at STORM (Malmö University Gäddan  Cittadelvägen 7,  211 18 Malmö
storm.mah.se)

During the last 10 weeks, we have been engaging a number of stakeholders and people in Malmö in a common journey exploring how to create a more inclusive and sustainable city. During this journey, we found different opportunities and issues about how people, civil servants, companies, NGOs and other organizations could work together in addressing challenges related to public spaces, sustainable mobility, urban planning and zero waste in Malmö.

On the last day of the course we would like to engage you in a Design Thing around some of the insights we gain along the way.

Schedule:

9.00  –   9.10 Welcome
 9.15  –   9.45 Public Spaces
 9.50  – 10.20 Sustainable Mobility
10.20 – 10.35 Break
10.35 – 11.05 Urban Planning
11.10  – 11.40 Zero Waste
11.40  – 12.00 Closing discussion

You are welcome to join us for as long as you can!

Please sign up at latest on the 27th October to anna.seravalli@mah.se 

Looking forward to thinging together!
The students and teachers of the Co-Design course

Background information:

The course  Co-design: design, participation and democracy  provides students with a practical and critical understanding of how to work with participation and citizens’ engagement in relation to societal issues. Particularly, this year the focus has been on expanding how participation and plurality might be at play in creating more sustainable and inclusive cities, with particular focus on the themes of public spaces, sustainable mobility, urban planning and zero waste.
The goal was both to learn about co-design as a hands-on approach to participation; as well as explore how participatory approaches can open up for new understandings and opportunities around these themes.

The format of the Design Thing aims at sparking debate about a specific issue. It is inspired by the ancient Nordic “Ting”, a gathering where issues relevant for the communities were addressed. The Design Thing tries to move beyond the traditional discussion and rather explore how more performative formats might provide more generative and inclusive ways to debate and “make” decisions.

 

 

Forskningens hantverk – New Book

New book Forskningens hantverk by professor emerita Inger Lindstedt published by Studentlitteratur. The book is a guide through the different steps of conducting research aimed for bachelor and master students. 

Vad är egentligen forskning? Vad gör en forskare och hur bedriver man forskning? I Forskningens hantverk beskriver och förklarar författaren hur man på ett effektivt och praktiskt sätt kan arbeta med sin egen forskningsuppgift, från allra första början fram till färdig uppsats, rapport eller examensarbete.

Boken tar pedagogiskt upp alla steg i forskningsprocessen från problemformulering till resultatredovisning. Att forska handlar i grunden om några enkla saker: undersöka ett bestämt och väl avgränsat problem, arbeta systematiskt och metodiskt, ärligt redovisa kunskaper och idéer som kommer från andra, ärligt redovisa vad man gjort och hur, redogöra för resultaten, analysera sina resultat och till slut presentera dem för sin läsekrets i form av text. Arbetsprocessen för forskning lägger grunden för det systematiska arbetet och gör det möjligt att kunna dra slutsatser av de resultat man fått.

Forskningens hantverk vänder sig i första hand till studenter inom grundutbildning, magister- och masterutbildning vid universitet och högskolor.