Evaluare necesse est

Utvärdering av forskningskvalitet och hur forskning kvalitetssäkras har under senare tid kommit på tapeten på ett helt annat sätt än innan.

Den nationella arenan

Universitetskanslersämbetets uppdrag utökades 2017 från att gälla kvalitetssäkring av utbildning till att omfatta kvalitetssäkring av hela verksamheten, det vill säga även lärosätenas forskning och samverkan. Vidare ska kvalitetssäkring av forskning inkluderas i det nationella kvalitetssäkrings­systemet för högre utbildning så att detta utökas till att omfatta även forskning. Universitetskanslers­ämbetets roll är emellertid inte att utvärdera forskningskvaliteten per se, utan Universitetskanslers­ämbetet ska istället granska lärosätenas interna system och processer för att kvalitetssäkra forskning. Förslaget i Universitetskanslersämbetets rapport Kvalitetssäkring av forskning är att deras granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning ska ingå i lärosätesgranskningen och utföras parallellt med granskningen av den högre utbildningens kvalitetssäkring. Universitetskanslersämbetet förutskickar att en pilot ska genomföras tidigast 2019/2020 och att metodutvecklingsarbetet startar så snart de har analyserat yttrandena på den remitterade rapporten (som ska inlämnas senast den 29 juni 2018).

Rapporten framför också önskemålet att landets lärosäten ska samlas kring ett nationellt ramverk för kvalitetssäkring av forskning (idéskiss) där vissa standarder som konstituerar god forskningskvalitet ingår. En av dessa är extern utvärdering av forskningens kvalitet som skulle kunna innebära att:

”Varje lärosäte utvärderar – med viss periodicitet och med stöd av externa granskare – sin forskning ur helhetsperspektiv, för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Sådana utvärderingar kan omfatta forskningens kvalitet i sig, såväl som de förutsättningar och processer som ligger till grund för forskningens kvalitet. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda och leder till förbättring av forskningens kvalitet och dess förutsättningar.”

Sveriges universitets- och högskoleförbund kommer troligen att samordna lärosätena i frågan och agera som dialogpartner i Universitetskanslersämbetets kommande metodutveckling beträffande kvalitetssäkring av forskning.

Malmö universitet

Signalerna som getts från nationellt håll har bland annat inneburit initieringen av ett arbete att etablera Malmö universitets ramverk för kvalitetsarbete inom forskning (Dnr LED 1.4-2018/176). Inom detta ramverk planeras extern utvärdering av forskningskvaliteten att ingå som en komponent. En sådan utvärdering förutskickades också i Malmö universitets fördjupade underlag till regeringen; Malmö universitet 2018, sidan 58.

Universitetsstyrelsen gav i juni 2018 rektor uppdrag att genomföra en utvärdering av forskningskvaliteten vid Malmö universitet (Dnr. LED 1.4-2018/364). Utvärderingen ska vara kvalitetsutvecklande på olika organisatoriska nivåer (forskningsenhet/miljö, fakultetsnivå och universitetsnivå) och genomföras med hjälp av för ändamålet särskilt anlitade externa internationella bedömare. Bedömarnas rekommendationer kommer att ligga till grund för fortsatt kvalitetsutveckling av forskningen och ska integreras i planeringen och uppföljningen av verksamheten i enlighet med kvalitetsramverket för forskning. Utvärderingsresultatet kommer inte att ingå i det nya resurs­fördelningssystemet som är under framtagande. Däremot kan resultatet med rekommendationer på universitetsgemensam nivå ligga till grund för rektors framtida satsningar inom ramen för gemen­samma åtaganden. Målet är att utvärderingen utförs under 2019.

Utvärderingen av forskningens kvalitet ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i förhållande till de övergripande målen för forskning i Malmö universitet Strategi 2022:

  • Långsiktig, nationellt och internationellt framstående forskning;
  • Sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade

Under 2018 sker utveckling av utvärderingens metod och projektorganisation parallellt med utveckling av ramverket för kvalitetsarbete inom forskning. Under hösten 2018 ska bland annat också enheterna för utvärdering (forskningsmiljöerna) bestämmas.