Framgångsrikt forskningsår 2014

Precis som tidigare år är Uppföljningen av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2014 glädjande läsning. Forskningen och forskarutbildningen fortsätter att utvecklas positivit. Uppföljningen sammanfattas och kommenteras kort nedan. Uppföljningen och en powerpointpresentation av figurer i den hittas här.

Såväl publikationer (och dess citeringar), forskningsintäkter och examina i forskarutbildningen ökar jämfört med tidigare år. Expansionen möjliggörs till stor del av ett omfattande och framgångsrikt arbete med ansökningar om externa medel. På det hela taget finansieras nu 60 % av Malmö högskolas forskning och forskarutbildning med hjälp av externa medel. Fakulteternas grad av externfinansiering ligger mellan 37 och 72 %.

Publiceringen tar också ett stort kliv framåt, speciellt beträffande det bibliometriska indexet (citeringar i Web of Science). Ett veritabelt kvantumhopp jämfört med 2013 som alla fakulteter har bidragit till.

De nya examenstillstånden på forskarnivå kompletterar numera de tre som är av äldre datum (Odontologi, Biomedicinsk vetenskap samt Hälsa, vård och välfärd) beträffande examina i och med att även de nya tillstånden börjar ge frukt i form av doktors- och licentiatexamina.

Visserligen förstärktes Malmö högskolas forskningsanslag 2015 med nio miljoner kronor tack vare att Alliansens budgetmotion röstades igenom i riksdagen. (Till skillnad från regeringens budgetproposition innehöll Alliansens motion en omfördelning av forskningsanslaget mellan landets lärosäten med hjälp av kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig produktion och citeringar – där excellerade Malmö högskola genom att ta hem mest omfördelningspengar i landet.) Men även om denna förstärkning är välkommen, är den alltför liten för att på ett betryggande sätt forskningsförankra all utbildning vid Malmö högskola och få en bättre balans mellan utbildning och forskning. Vi måste också beakta att en del av Malmö högskolas forskningsanslag används för att samfinansera de forskningsprojekt som inte är fullkostnadsfinansierade, vilket betyder en urgröpning av forskningsanslaget (som egentligen är avsett för fri forskning). Om den på sidan 6 i regeringsförklaringen utlovade ökningen av basanslagen för forskning inte innebär en radikal ökning av Malmö högskolas forskningsanslag inom kort, skulle ett tillstånd att friare bruka medlen mellan de konstlade kamerala stuprören utbildning och forskning kunna lindra situationen för en tid.

”Grillningssäsongen” har börjat

Vi var väl 20 personer från Malmö högskola som var med på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) hearing i Stockholm den 17 april. Hearingen gällde Malmö högskolas ansökan om att examinera på master- och forskarnivå inom området Informationsteknologi. Som bekant måste de lärosäten som (ännu) inte är universitet genomgå en ansökningsprocess med godkänt resultat för att examinera på dessa nivåer inom det område som har definierats i ansökan.

En sakkunniggrupp (professor Karin Axelsson, LiU; professor Mats Brorsson, KTH och professor Henrik Boström, SU) ”grillade” under en heldag i nämnd ordning: högskoleledning, fakultetsledning, operativt ansvariga/handledare samt doktorander och masterstudenter. Frågorna rörde bland annat områdets avgränsning, synergier inom Informationsteknologi och om de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva forskarutbildning finns på plats.

De forskarutbildningsämnen inom Informationsteknologi som det är meningen att inrätta om klartecken ges är datavetenskap samt beräkningsbaserad naturvetenskap och teknik. Malmö högskola har sedan tidigare tillstånd att examinera på forskarnivån inom Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer i vilket forskarutbildningsämnena interaktionsdesign och datavetenskap ingår. Med ett tillstånd inom Informationsteknologi begränsas datavetenskap inte till Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer.

Besked om utfallet av ansökan lämnas av UKÄ innan midsommar. Om ansökan beviljas, kommer Malmö högskola att ha tillstånd att examinera på forskarnivå inom åtta områden, vilket skulle betyda att forskarnivån nästan helt och hållet knyts an till Malmö högskolas utbildning på tidigare nivåer och till stora delar av den forskning som bedrivs här.