Nationell utvärdering av utbildning på forskarnivå – på riktigt

I senaste veckan har konturerna beträffande den nationella utvärdering som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska genomföra för utbildning på forskarnivå klarnat en aning. Denna utvärdering har ju hittills varit som en hägring eftersom genomförandet har skjutits på framtiden flera gånger. Överflyttningen av utvärderingsansvaret från det numera nerlagda Högskoleverket till UKÄ har säkert bidragit till förseningen.

UKÄ:s ambition är nu att alla forskarutbildningar med aktiva doktorander ska utvärderas, även om denna utbildning inte lett till någon examen. Det betyder att samtliga cirka 900 forskarutbildningar vid svenska lärosäten ska genomlysas oavsett antalet aktiva doktorander. En forskarutbildning är i det här fallet en sådan utbildning som är knuten till en allmän studieplan. Det betyder att Malmö högskolas samtliga 15 forskarutbildningsämnen kommer att utvärderas.

Utgångspunkten för UKÄ:s utvärdering är den prövning av examenstillstånd som Malmö högskola har gått igenom ett flertal gånger. Mycket i metodologin kommer därför att vara bekant för dem som varit med i detta arbete. Även om metodologin inte är helt färdig, står det klart att examensmålen som finns i Högskoleförordningens Bilaga 2 – Examensordning kommer att spela stor roll och att utvärderingen sker genom peer review. Lärosätets interna kvalitetssäkring av utbildningen och hur forskarutbildningsmiljön ser ut blir också bärande delar. Dokument som allmän studieplan och individuell studieplan planeras att ingå i underlaget till utvärderingsgruppen. Förslaget är att utvärderingsresultatet bedöms enligt en tvågradig skala där utbildningar som fått betyget ”bristande kvalitet” får ett år på sig att åtgärda bristerna – samma praktik som vid utvärdering av tidigare utbildningsnivåer. Om UKÄ anser att bristerna inte är åtgärdade efter ett år, dras examenstillståndet för forskarutbildningsämnet in. UKÄ lovar också en så pass detaljerad återkoppling i samband med alla utvärderingar så att synpunkterna kan användas i lärosätenas kvalitetsarbete.

Detaljerna i metodologin kommer att framgå ganska snart. Remisstiden är mellan den 19 december och (preliminärt) slutet av februari 2015. Under 2015 kommer UKÄ att välja ut cirka 15 för landet representativa utbildningar och genomföra en pilotutvärdering av dessa. Nästkommande år, 2016, planeras hela utvärderingen att börja rullas ut. Om allt går som det ska, kommer alla landets forskarutbildningar att vara utvärderade 2021.