Tunt i budgetpropositionen för 2015

I den nya regeringens regeringsförklaring utlovades ju att basfinansieringen till universitets- och högskoleforskning skulle prioriteras. Av detta syntes inget i budgetpropositionen för 2015.

”Bottom line” för vår del är att Malmö högskola får 600 000 kronor mindre att röra sig med än vad vi räknade med vid den preliminära resursfördelningen (Dnr. Mahr 20-2013/655) som utgick från den tidigare regeringens planeringsförutsättningar. Visserligen lär ingen fakultet få en neddragning som överstiger 200 000 kronor jämfört med det preliminära resursfördelningsbeslutet från i juni. Men med tanke på att Malmö högskolas forskningsresurser är knappa som de är, väcker varje minskning oro. I absoluta tal ökar emellertid Malmö högskolas anslag för forskning och forskarutbildning marginellt från 110 103 tkr. (2014) till 110 870 tkr. (2015).

För forskningens del är det mest remarkabla att den omfördelning av basanslaget mellan landets lärosäten som har gjorts med hjälp av kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig produktion och citeringar sedan 2009 inte har genomförts för 2015. Det går bara att spekulera i anledningarna. En kan vara att regeringen vill göra en forskningspolitisk markering att universitet och högskolor har att vänta ett annat synsätt på fördelningen av basanslaget. En annan anledning skulle kunna vara att den bibliometriska indikatorn inte har hängt med i svängarna eftersom Vetenskapsrådet inte har utvecklat bibliometri-indikatorn som de fick uppdrag att göra när resursfördelningsmodellen infördes. En tredje anledning kan vara att regeringen avvaktar svaret på Vetenskapsrådets uppdrag att ge förslag på en resursfördelning som bygger på kollegial granskning som ska lämnas i årsskiftet.

Ytterligare en intressant detalj är att, eftersom ingen omfördelning har gjorts, så består förändringarna i basanslagen för forskning enbart i en kompensation för löne- och prisökningar (0,79 %; vilket är lägre än planeringsförutsättningarna i föregående budgetproposition). Från denna pris- och löneomräkning dras drygt en tiondel tillbaka och reserveras för kommande prioriteringar.

Det går att ha full förståelse för att den nytillträdda regeringens budgetproposition inte hunnit bli helt klar. Därför förväntas att ytterligare basresurser för forskning aviseras i slutet av året när regleringsbreven med prioriteringarna kommer. Betänketid kan behövas.