Benchmarking; Malmö högskola sjätte effektivast i landet

Nu är benchmarkingen av de nationella kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig produktion och citeringar (samlade i ett bibliometriskt index) klar. Det är den är sjätte i följd. Malmö högskola har sedan förra jämförelsen (2013; se Forskningsbloggen den 28 augusti 2013) avancerat en position för respektive indikator; från 18:e till 17:e plats för externa medel och från 17:e till 16:e plats för bibliometriskt index.

Även effektiviteten undersöks i benchmarkingen. I detta fall betyder det att utväxlingen på forskningsanslaget mäts genom: prestation/forskningsanslag. Utfallet för Malmö högskolas del blir i detta fall en positionsförbättring sedan förra gången från 12:e till 9:e plats beträffande externa medel och från 14:e till 4:e plats för bibliometrin. Om effektiviteten för externa medel och bibliometri viktas lika, blir den sammanlagda positionen för effektvitet en hedrande sjätte plats.

Jämfört med de svenska lärosätenas genomsnitt har Malmö högskola hittills en sällsynt god utveckling beträffande kvalitetsindikatorerna, särskilt bibliometrin (med reservationen att det bibliometriska indexet kan vara lite skakigt mellan åren eftersom det för närvarande enbart bygger på cirka 300 artiklar i tidsfönstret).

Ytterligare en kommentar är nödvändig, nämligen den att uppföljningen av forskningen 2013 (se Forskningsbloggen den 30 april i år) visade en avmattning i ökningen av forskningsvolym (antal personår) och externa medel. Detta kan indikera att Malmö högskolas positioner i föreliggande bakåtblickande benchmarking har nått ett krön. Det kan med andra ord svårligen bli så mycket bättre i den raka rankingen. Även om effektivitetsmätningen grundas på att Malmö högskolas forskningsanslag är förhållandevis litet, förefaller anslaget allt mer att bli en begränsande faktor för fortsatt expansion av forskningen och forskarutbildningen.

Läs hela benchmarkingen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *